فهرست ذرات

لیست مقاله ویکمدیا

ذرات بنیادی که در کیهان تاثیر بسزایی در آفرینش ماده و ضد ماده داشته اند به طور کلی از SA ,FM, SOA تشکیل شده اند. با ترکیب FM و SA ذرات پیچیده پدیدار شده اند و SOA نقشه عمده را دارد و به عنوان پشتیبان در شکل گیری ذرات پیچیده انرژی های بوزون هیگز را خنثی میکند.

ذرات بنیادی ویرایش

کوارک‌ها ویرایش

لپتون‌ها ویرایش

پاد لپتون‌ها

نوترینوها

پادنوترینوها

  • پادالکترون نوترینو
  • پادمیون نوترینو
  • پادتاو نوترینو

ذرات واسطه ویرایش

ذرات حامل نیروهای بنیادی طبیعت تمام این ذرات بوزون هستند.

فرمیون ویرایش

ذراتی هستند که اسپینشان نیم‌صحیح باشد.

بوزون ویرایش

بوزون به ذراتی اطلاق می‌شود که اسپینشان صحیح باشد.

ذرات ترکیبی ویرایش

هادرون ویرایش

باریون(فرمیون هستند) ویرایش

خصوصیات اصلی آنها این است که از سه کوارک تشکیل شده‌اند

مزون (فرمیون است) ویرایش

اتم ویرایش

به جدول تناوبی عناصر رجوع شود.

مولکول ویرایش

به فهرست ترکیبات رجوع شود