فهرست ساختار داده

این یک لیست از انواع ساختارهای داده است. برای دیدن یک لیست گسترده‌تر از صفحه فهرستی از واژه‌های مربوط به الگوریتم‌ها و ساختار داده‌ها دیدن کنید. برای مقایسه زمان در اجرا از زیر مجموعه‌ای از این لیست صفحه مقایسه ساختارهای داده را ببینید.

انواع داده‌هاویرایش

ابتدایی، انواعویرایش

کامپوزیت انواعویرایش

انواع داده انتزاعیویرایش

برخی از خواص انتزاعی، انواع داده‌ها:

ساختار سفارش منحصر به فرد انجمنی
لیست بله هیچ هیچ
آرایه انجمنی هیچ بله بله
مجموعه هیچ بله هیچ
Multiset هیچ هیچ هیچ

ساختمان‌های داده خطیویرایش

داده است گفت: به خطی اگر عناصر آن به صورت یک دنباله.

آرایهویرایش

فهرستویرایش

درختانویرایش

درخت دودوییویرایش

ب-درختانویرایش

انبوهویرایش

درختانویرایش

در این ساختار داده‌های هر درخت گره مقایسه کمی تکه از ارزش‌های کلیدی.

Multiway درختانویرایش

فضا-پارتیشن‌بندی درختانویرایش

این ساختارهای داده‌ای استفاده می‌شود برای فضای پارتیشن‌بندی یا باینری فضای پارتیشن‌بندی.

نرم‌افزار-درختان خاصویرایش

هشویرایش

نمودارویرایش

دیگرویرایش

پیوند به بیرونویرایش