فهرست ستاره‌های آبمار

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی آبماراست که به ترتیب درخشندگی مرتب شده اند

نام B F HD HIP RA میل vis.
mag.
abs.
mag.
Dist. (ly) ده‌بندی یاداشت
β Hyi β ۲۱۵۱ ۲۰۲۱ ۰۰h ۲۵m ۳۹٫۲۰s ‏ ۱۸٫۱″ ۱۵′ ‎−۷۷° ۲٫۸۲ ۳٫۴۵ ۲۴ G۲IV ستاره نزدیک
α Hyi α ۱۲۳۱۱ ۹۲۳۶ ۰۱h ۵۸m ۴۵٫۸۷s ‏ ۱۱٫۷″ ۳۴′ ‎−۶۱° ۲٫۸۶ ۱٫۱۶ ۷۱ F۰V سر آبمار
γ Hyi γ ۲۴۵۱۲ ۱۷۶۷۸ ۰۳h ۴۷m ۱۴٫۲۳s ‏ ۲۱٫۳″ ۱۴′ ‎−۷۴° ۳٫۲۶ −۰٫۸۳ ۲۱۴ M۲III
δ Hyi δ ۱۵۰۰۸ ۱۱۰۰۱ ۰۲h ۲۱m ۴۵٫۰۲s ‏ ۳۳٫۹″ ۳۹′ ‎−۶۸° ۴٫۰۸ ۰٫۹۹ ۱۳۵ A۳V
ε Hyi ε ۱۶۹۷۸ ۱۲۳۹۴ ۰۲h ۳۹m ۳۵٫۲۲s ‏ ۰۱٫۰″ ۱۶′ ‎−۶۸° ۴٫۱۲ ۰٫۷۶ ۱۵۳ B۹III
η۲ Hyi η۲ ۱۱۹۷۷ ۸۹۲۸ ۰۱h ۵۴m ۵۶٫۰۱s ‏ ۵۰٫۹″ ۳۸′ ‎−۶۷° ۴٫۶۸ ۰٫۵۷ ۲۱۷ G۵III has a planet (b)
ν Hyi ν ۱۸۲۹۳ ۱۳۲۴۴ ۰۲h ۵۰m ۲۸٫۵۴s ‏ ۰۰٫۸″ ۰۴′ ‎−۷۵° ۴٫۷۶ −۰٫۲۶ ۳۲۹ K۳III
ζ Hyi ζ ۱۷۵۶۶ ۱۲۸۷۶ ۰۲h ۴۵m ۳۲٫۵۳s ‏ ۰۰٫۲″ ۳۷′ ‎−۶۷° ۴٫۸۳ ۰٫۰۵ ۲۹۵ A۲IV/V
λ Hyi λ ۴۸۱۵ ۳۷۸۱ ۰۰h ۴۸m ۳۵٫۱۲s ‏ ۲۴٫۱″ ۵۵′ ‎−۷۴° ۵٫۰۹ ۱٫۱۰ ۲۰۵ K۵III
μ Hyi μ ۱۶۵۲۲ ۱۱۷۵۷ ۰۲h ۳۱m ۴۰٫۱۲s ‏ ۳۳٫۳″ ۰۶′ ‎−۷۹° ۵٫۲۷ ۰٫۵۱ ۲۹۲ G۴III
θ Hyi θ ۱۹۴۰۰ ۱۴۱۳۱ ۰۳h ۰۲m ۱۵٫۴۰s ‏ ۰۹٫۰″ ۵۴′ ‎−۷۱° ۵٫۵۱ −۰٫۵۲ ۵۲۵ B۸III/IV
ι Hyi ι ۲۱۰۲۴ ۱۵۲۰۱ ۰۳h ۱۵m ۵۷٫۳۶s ‏ ۱۹٫۰″ ۲۳′ ‎−۷۷° ۵٫۵۱ ۳٫۱۷ ۹۶ F۴III
π۱ Hyi π۱ ۱۴۱۴۱ ۱۰۴۱۸ ۰۲h ۱۴m ۱۴٫۵۰s ‏ ۲۹٫۶″ ۵۰′ ‎−۶۷° ۵٫۵۷ −۱٫۲۱ ۷۳۹ M۱III
π۲ Hyi π۲ ۱۴۲۸۷ ۱۰۵۱۳ ۰۲h ۱۵m ۲۸٫۵۶s ‏ ۴۶٫۸″ ۴۴′ ‎−۶۷° ۵٫۶۷ −۰٫۱۱ ۴۶۸ K۲III
۲۰۳۱۳ ۱۴۵۲۱ ۰۳h ۰۷m ۳۱٫۹۰s ‏ ۲۱٫۹″ ۵۹′ ‎−۷۸° ۵٫۶۷ ۱٫۲۶ ۲۴۸ F۲II-III
۱۰۶۱۵ ۷۹۲۱ ۰۱h ۴۱m ۴۷٫۹۵s ‏ ۲۱٫۳″ ۴۷′ ‎−۶۰° ۵٫۷۰ ۰٫۴۲ ۳۷۱ K۲/K۳III
۸۸۱۰ ۶۶۳۱ ۰۱h ۲۵m ۰۵٫۲۸s ‏ ۱۰٫۰″ ۲۲′ ‎−۶۴° ۵٫۹۲ −۱٫۵۳ ۱۰۰۹ M۰III
۱۸۰۱ ۱۷۰۶ ۰۰h ۲۱m ۲۸٫۷۴s ‏ ۳۶٫۷″ ۲۵′ ‎−۷۷° ۵٫۹۶ −۰٫۶۹ ۶۹۷ K۳III
۲۱۷۲۲ ۱۵۹۶۸ ۰۳h ۲۵m ۳۶٫۲۵s ‏ ۱۱٫۷″ ۲۰′ ‎−۶۹° ۵٫۹۶ ۲٫۹۹ ۱۲۸ F۳V
κ Hyi κ ۱۵۲۴۸ ۱۱۰۹۵ ۰۲h ۲۲m ۵۲٫۴۷s ‏ ۴۵٫۰″ ۳۸′ ‎−۷۳° ۵٫۹۹ ۱٫۰۵ ۳۱۸ K۰III
۹۸۹۶ ۷۳۸۷ ۰۱h ۳۵m ۱۴٫۷۱s ‏ ۲۱٫۸″ ۰۸′ ‎−۵۸° ۶٫۰۳ ۳٫۰۰ ۱۳۲ F۲V
τ۲ Hyi τ۲ ۱۱۶۰۴ ۸۳۶۶ ۰۱h ۴۷m ۴۶٫۶۹s ‏ ۳۴٫۲″ ۱۰′ ‎−۸۰° ۶٫۰۵ ۲٫۰۹ ۲۰۲ F۰III
۱۱۹۹۵ ۸۹۸۳ ۰۱h ۵۵m ۴۶٫۴۷s ‏ ۴۰٫۱″ ۵۱′ ‎−۶۰° ۶٫۰۷ ۲٫۷۳ ۱۵۲ F۰IV/V
۱۲۴۷۷ ۹۳۱۸ ۰۱h ۵۹m ۴۱٫۰۸s ‏ ۵۹٫۷″ ۰۳′ ‎−۶۶° ۶٫۰۹ ۰٫۵۰ ۴۲۸ K۲III
۱۰۰۴۲ ۷۲۷۱ ۰۱h ۳۳m ۳۹٫۲۶s ‏ ۱۶٫۱″ ۳۰′ ‎−۷۸° ۶٫۱۱ ۰٫۴۶ ۴۴۱ G۳IV
۱۹۹۴۰ ۱۴۵۴۷ ۰۳h ۰۷m ۴۹٫۰۰s ‏ ۵۳٫۸″ ۱۵′ ‎−۶۹° ۶٫۱۲ ۱٫۳۰ ۳۰۰ K۱III
۲۱۵۶۳ ۱۵۸۴۰ ۰۳h ۲۴m ۰۲٫۲۸s ‏ ۲۸٫۷″ ۳۷′ ‎−۶۹° ۶٫۱۴ −۰٫۱۷ ۵۹۵ A۴:V+...
σ Hyi σ ۱۲۳۶۳ ۸۹۹۱ ۰۱h ۵۵m ۵۰٫۲۵s ‏ ۵۵٫۲″ ۲۰′ ‎−۷۸° ۶٫۱۵ ۳٫۰۷ ۱۳۵ F۵/F۶IV/V
۱۰۰۵۲ ۷۵۰۶ ۰۱h ۳۶m ۴۴٫۷۷s ‏ ۱۵٫۵″ ۱۶′ ‎−۵۸° ۶٫۱۸ −۰٫۷۸ ۸۰۵ M۳III
۲۴۱۸۸ ۱۷۵۴۳ ۰۳h ۴۵m ۲۳٫۷۰s ‏ ۲۹٫۷″ ۳۹′ ‎−۷۱° ۶٫۲۶ ۰٫۵۰ ۴۶۳ B۸V
τ۱ Hyi τ۱ ۱۰۸۵۹ ۷۸۷۹ ۰۱h ۴۱m ۲۱٫۲۹s ‏ ۵۳٫۷″ ۰۸′ ‎−۷۹° ۶٫۳۳ ۰٫۹۱ ۳۹۵ G۶/G۸III
۱۲۲۷۰ ۹۱۴۹ ۰۱h ۵۷m ۵۳٫۳۷s ‏ ۲۸٫۹″ ۲۵′ ‎−۶۵° ۶٫۳۶ ۰٫۲۸ ۵۳۵ G۸II/III
۱۱۹۴۴ ۸۹۵۷ ۰۱h ۵۵m ۱۹٫۶۹s ‏ ۴۴٫۶″ ۱۸′ ‎−۶۰° ۶٫۴۳ ۲٫۷۳ ۱۷۹ F۲V
۱۲۲۱ ۱۲۶۸ ۰۰h ۱۵m ۵۴٫۹۴s ‏ ۴۱٫۸″ ۵۴′ ‎−۷۵° ۶٫۴۹ −۰٫۱۸ ۷۰۴ G۸/K۰III
η۱ Hyi η۱ ۱۱۷۳۳ ۸۷۵۱ ۰۱h ۵۲m ۳۴٫۷۴s ‏ ۴۰٫۲″ ۵۶′ ‎−۶۷° ۶٫۷۷ −۰٫۰۳ ۷۴۸ B۹V
GJ ۳۰۲۱ ۱۲۳۷ ۱۲۹۲ ۰۰h ۱۶m ۱۲٫۶۸s ‏ ۰۴٫۳″ ۵۱′ ‎−۷۹° ۶٫۵۹ ۵٫۳۶ ۵۷ G۸٫۵Vk یک سیاره دارد (b)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ESA (۱۹۹۷). «The Hipparcos and Tycho Catalogues». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ دسامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۰۰۶-۱۲-۲۶. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  • Kostjuk، N. D. (۲۰۰۲). «HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۰۰۶-۱۲-۲۶. تاریخ وارد شده در |date= را بررسی کنید (کمک)
  • «Identification of a Constellation from a Position». ۱۹۸۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۰۰۶-۱۲-۲۶. از پارامتر ناشناخته |آخرین= صرف‌نظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته |اولین= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |date= را بررسی کنید (کمک)
  • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Hydrus». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.