باز کردن منو اصلی

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی دوپیکر است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
Pollux β 78 62509 37826 07h 45m 19.36s ‏ 34.7″ 01′ ‎+28° 1.16 1.09 34 K0IIIvar Al-Ras al-Taum al-Mu'ahar؛ یک سیاره دارد(b)
Castor A α 66 60179 36850 07h 34m 36.00s ‏ 19.1″ 53′ ‎+31° 1.58 0.59 52 A2Vm Al-Ras al-Taum al-Muqadim
γ Gem γ 24 47105 31681 06h 37m 42.70s ‏ 57.9″ 23′ ‎+16° 1.93 −0.60 105 A0IV Alhena, Almeisan
μ Gem μ 13 44478 30343 06h 22m 57.59s ‏ 49.9″ 30′ ‎+22° 2.87 −1.39 232 M3IIIvar Tejat Posterior, Nuhatai, Calx, Pish Pai
Castor B α 66 60178 07h 34m 36.00s ‏ 19.0″ 53′ ‎+31° 2.88
ε Gem ε 27 48329 32246 06h 43m 55.93s ‏ 52.2″ 07′ ‎+25° 3.06 −4.15 903 A3mA6-A9 Mebsuta
η Gem η 7 42995 29655 06h 14m 52.70s ‏ 24.6″ 30′ ‎+22° 3.31 −1.84 349 M3III Propus, Praepes, Tejat Prior
ξ Gem ξ 31 48737 32362 06h 45m 17.43s ‏ 45.8″ 53′ ‎+12° 3.35 2.13 57 F5IV Alzir
δ Gem δ 55 56986 35550 07h 20m 07.39s ‏ 56.4″ 58′ ‎+21° 3.50 2.22 59 F0IV... Wasat
κ Gem κ 77 62345 37740 07h 44m 26.87s ‏ 53.3″ 23′ ‎+24° 3.57 0.35 143 G8III Al Kirkab
λ Gem λ 54 56537 35350 07h 18m 05.61s ‏ 25.7″ 32′ ‎+16° 3.58 1.27 94 A3V... Kebash, Alkibash
θ Gem θ 34 50019 33018 06h 52m 47.34s ‏ 40.9″ 57′ ‎+33° 3.60 −0.30 197 A3III Nageba, Najibah
ι Gem ι 60 58207 36046 07h 25m 43.68s ‏ 53.8″ 47′ ‎+27° 3.78 0.85 126 G9III+... Yin-Yang, Propus
ζ Gem ζ 43 52973 34088 07h 04m 06.54s ‏ 13.1″ 34′ ‎+20° 4.01 −3.76 1168 G3Ibv SB Mekbuda
υ Gem υ 69 60522 36962 07h 35m 55.37s ‏ 45.6″ 53′ ‎+26° 4.06 −0.28 240 K5III
ν Gem A ν 18 45542 30883 06h 28m 57.79s ‏ 43.8″ 12′ ‎+20° 4.13 −1.81 502 B6III
1 Gem 1 41116 28734 06h 04m 07.22s ‏ 49.1″ 15′ ‎+23° 4.16 0.84 151 G7III Propus
ρ Gem ρ 62 58946 36366 07h 29m 06.61s ‏ 02.7″ 47′ ‎+31° 4.16 2.82 60 F0V...
σ Gem σ 75 62044 37629 07h 43m 18.69s ‏ 02.7″ 53′ ‎+28° 4.23 1.36 122 K1III SB
τ Gem τ 46 54719 34693 07h 11m 08.39s ‏ 43.0″ 14′ ‎+30° 4.41 −0.42 302 K2III
30 Gem 30 48433 32249 06h 43m 59.29s ‏ 41.3″ 13′ ‎+13° 4.49 −0.15 276 K1III
38 Gem e 38 50635 33202 06h 54m 38.59s ‏ 40.9″ 10′ ‎+13° 4.73 2.50 91 F0Vp
ο Gem ο 71 61110 37265 07h 39m 09.96s ‏ 04.7″ 35′ ‎+34° 4.89 1.46 158 F3III
81 Gem g 81 62721 37908 07h 46m 07.49s ‏ 36.6″ 30′ ‎+18° 4.89 −0.21 341 K5III
χ Gem χ 66216 39424 08h 03m 31.10s ‏ 39.9″ 47′ ‎+27° 4.94 0.45 258 K2III
φ Gem φ 83 64145 38538 07h 53m 29.84s ‏ 57.1″ 45′ ‎+26° 4.97 0.51 254 A3V
65 Gem b 65 59148 36429 07h 29m 48.78s ‏ 58.3″ 54′ ‎+27° 5.01 −0.34 383 K2III
57 Gem A 57 57727 35846 07h 23m 28.55s ‏ 02.2″ 03′ ‎+25° 5.04 1.67 154 G8III
74 Gem f 74 61338 37300 07h 39m 28.59s ‏ 28.3″ 40′ ‎+17° 5.04 −1.02 532 M0III
51 Gem 51 55383 34909 07h 13m 22.27s ‏ 32.6″ 09′ ‎+16° 5.07 −1.59 700 K3V
64 Gem 64 59037 36393 07h 29m 20.46s ‏ 06.3″ 07′ ‎+28° 5.07 1.58 163 A4V
56 Gem 56 57423 35699 07h 21m 56.90s ‏ 37.4″ 26′ ‎+20° 5.09 −0.50 428 M0III
52960 34033 07h 03m 38.07s ‏ 06.6″ 57′ ‎+10° 5.14 −1.65 743 K3III
π Gem π 80 62898 38016 07h 47m 30.34s ‏ 56.8″ 24′ ‎+33° 5.14 −1.04 562 M0III
26 Gem 26 48097 32104 06h 42m 24.32s ‏ 43.9″ 38′ ‎+17° 5.20 2.05 139 A2V
ω Gem ω 42 52497 33927 07h 02m 24.78s ‏ 55.6″ 12′ ‎+24° 5.20 −3.33 1655 G5II
63 Gem 63 58728 36238 07h 27m 44.39s ‏ 44.0″ 26′ ‎+21° 5.20 2.54 111 F5IV-V...
68 Gem 68 60107 36760 07h 33m 36.50s ‏ 36.1″ 49′ ‎+15° 5.27 −0.03 375 A1Vn
36 Gem d 36 49908 32921 06h 51m 33.05s ‏ 40.4″ 45′ ‎+21° 5.28 −0.77 529 A2V
76 Gem c 76 62285 37704 07h 44m 06.92s ‏ 03.2″ 47′ ‎+25° 5.30 −1.01 595 K5III
60318 36896 07h 35m 08.82s ‏ 39.3″ 57′ ‎+30° 5.34 0.50 302 K0III
85 Gem 85 64648 38722 07h 55m 39.90s ‏ 02.6″ 53′ ‎+19° 5.38 0.29 339 A0Vs
28 Gem 28 48450 32311 06h 44m 45.46s ‏ 15.6″ 58′ ‎+28° 5.42 −0.79 570 K4III
اچ‌دی ۵۹۶۸۶ 59686 36616 07h 31m 48.37s ‏ 10.4″ 05′ ‎+17° 5.45 0.62 302 K2III یک سیاره دارد(b)
45 Gem 45 54131 34440 07h 08m 22.04s ‏ 51.3″ 55′ ‎+15° 5.47 0.61 305 G8III
53329 34267 07h 06m 11.63s ‏ 26.7″ 28′ ‎+34° 5.55 0.69 305 G8IV
61913 37521 07h 42m 03.22s ‏ 30.7″ 12′ ‎+14° 5.55 −1.93 1022 M3Sv
46374 31277 06h 33m 36.17s ‏ 19.3″ 09′ ‎+14° 5.57 1.10 256 K2III:
70 Gem 70 60986 37204 07h 38m 32.84s ‏ 54.5″ 02′ ‎+35° 5.58 0.72 306 K0III
35 Gem 35 49738 32814 06h 50m 25.50s ‏ 47.5″ 24′ ‎+13° 5.68 −2.64 1502 K3III
49968 32968 06h 52m 00.01s ‏ 06.3″ 36′ ‎+23° 5.68 −0.30 513 K5III
49380 32740 06h 49m 41.34s ‏ 24.8″ 36′ ‎+32° 5.72 0.85 307 K3II
41 Gem 41 52005 33715 07h 00m 15.82s ‏ 44.4″ 04′ ‎+16° 5.73 −5.53 5821 K3Ib
37 Gem 37 50692 33277 06h 55m 18.69s ‏ 32.3″ 22′ ‎+25° 5.74 4.55 56 G0V
3 Gem 3 42087 29225 06h 09m 43.99s ‏ 48.5″ 06′ ‎+23° 5.75 B2.5Ib
47 Gem 47 54801 34722 07h 11m 23.08s ‏ 24.0″ 51′ ‎+26° 5.75 0.36 390 A4IV
53 Gem 53 55870 35152 07h 15m 57.18s ‏ 50.7″ 53′ ‎+27° 5.75 −1.85 1079 M1III
59 Gem 59 57927 35941 07h 24m 33.44s ‏ 16.1″ 38′ ‎+27° 5.77 1.73 209 F0:III:
52556 33914 07h 02m 17.49s ‏ 09.8″ 20′ ‎+15° 5.78 −0.70 644 K1III:
61885 37508 07h 41m 51.87s ‏ 49.8″ 28′ ‎+13° 5.79 −1.12 786 M2III
5 Gem 5 42398 29379 06h 11m 32.31s ‏ 13.4″ 25′ ‎+24° 5.83 −0.99 753 K0III
52 Gem 52 55621 35025 07h 14m 41.94s ‏ 06.7″ 53′ ‎+24° 5.84 0.77 337 M1IIIvar
48 Gem 48 55052 34819 07h 12m 26.39s ‏ 43.3″ 07′ ‎+24° 5.85 0.70 349 F5IV
52609 33937 07h 02m 33.29s ‏ 28.1″ 40′ ‎+16° 5.86 −2.99 1918 M2III
33 Gem 33 49606 32753 06h 49m 49.85s ‏ 10.5″ 12′ ‎+16° 5.87 −1.40 926 B7III
51000 33421 06h 57m 00.54s ‏ 51.7″ 40′ ‎+33° 5.91 0.55 385 G5III
42049 29196 06h 09m 32.44s ‏ 25.0″ 11′ ‎+22° 5.93 −5.45 6151 K4III
52711 34017 07h 03m 30.35s ‏ 20.7″ 20′ ‎+29° 5.93 4.53 62 G4V
61603 37428 07h 40m 58.52s ‏ 06.8″ 01′ ‎+23° 5.93 −2.42 1523 K5
53686 34358 07h 07m 22.41s ‏ 33.7″ 00′ ‎+34° 5.94 −0.66 681 K4III
61 Gem 61 58579 36156 07h 26m 56.33s ‏ 27.3″ 15′ ‎+20° 5.94 0.47 405 F2Vn
52554 33929 07h 02m 25.52s ‏ 19.6″ 45′ ‎+17° 5.96 −2.13 1353 M1.5
47575 31876 06h 39m 47.73s ‏ 58.1″ 58′ ‎+12° 5.99 1.25 289 A2V
44 Gem 44 53257 34182 07h 05m 18.37s ‏ 14.9″ 38′ ‎+22° 6.00 0.17 478 B8Vn
52976 34055 07h 03m 51.60s ‏ 39.3″ 35′ ‎+12° 6.01 −1.93 1264 K5
63889 38394 07h 51m 56.80s ‏ 30.6″ 19′ ‎+19° 6.03 0.50 415 K1III:
40589 28500 06h 01m 00.45s ‏ 20.5″ 34′ ‎+27° 6.04 −4.73 4657 B9Iab
44927 30570 06h 25m 32.94s ‏ 38.0″ 19′ ‎+23° 6.05 −0.19 578 A2Vn
61859 37580 07h 42m 43.61s ‏ 00.8″ 00′ ‎+34° 6.05 2.36 178 F7V
63589 38319 07h 51m 02.37s ‏ 01.1″ 14′ ‎+33° 6.06 2.04 208 A2m
63352 38147 07h 49m 01.81s ‏ 18.8″ 22′ ‎+13° 6.07 −0.46 660 K0
8 Gem 8 43261 29789 06h 16m 19.05s ‏ 12.2″ 58′ ‎+23° 6.09 0.46 436 G8III
47358 31813 06h 39m 05.29s ‏ 51.4″ 01′ ‎+22° 6.09 0.54 419 G9III
61295 37339 07h 39m 54.10s ‏ 35.4″ 00′ ‎+32° 6.16 1.53 275 F6II
58 Gem 58 57744 35842 07h 23m 28.15s ‏ 43.6″ 56′ ‎+22° 6.17 1.27 312 A1V
45951 31067 06h 31m 10.03s ‏ 19.1″ 56′ ‎+16° 6.18 K2III...
61219 37269 07h 39m 12.01s ‏ 21.1″ 13′ ‎+24° 6.18 0.56 435 A2V
82 Gem 82 63208 38106 07h 48m 33.65s ‏ 27.5″ 08′ ‎+23° 6.18 −1.36 1052 G2III+...
56386 35345 07h 18m 04.09s ‏ 21.3″ 57′ ‎+30° 6.19 −0.18 612 A0Vn
39 Gem 39 51530 33595 06h 58m 47.52s ‏ 51.1″ 04′ ‎+26° 6.20 2.82 155 F8Vbwvar
16 Gem 16 45394 30769 06h 27m 56.69s ‏ 46.6″ 29′ ‎+20° 6.22 0.13 538 A2Vs
59059 36340 07h 28m 47.26s ‏ 35.5″ 06′ ‎+15° 6.23 −0.63 769 B9IV
61630 37404 07h 40m 47.19s ‏ 16.6″ 46′ ‎+13° 6.23 −1.28 1035 K0
9 Gem 9 43384 29840 06h 16m 58.71s ‏ 27.3″ 44′ ‎+23° 6.24 −2.79 2090 B3Ia
45506 30815 06h 28m 28.11s ‏ 18.6″ 14′ ‎+16° 6.24 2.19 210 G5
62141 37636 07h 43m 22.20s ‏ 58.0″ 23′ ‎+22° 6.25 1.38 307 K0III
20 Gem 20 46136 31158 06h 32m 18.52s ‏ 03.4″ 47′ ‎+17° 6.26 1.08 354 F6V...
51330 33465 06h 57m 25.59s ‏ 27.2″ 54′ ‎+11° 6.26 −5.25 6520 F2Ib-II
47863 32020 06h 41m 21.94s ‏ 51.6″ 23′ ‎+16° 6.28 −0.63 786 A1V
53899 34428 07h 08m 13.28s ‏ 56.8″ 49′ ‎+33° 6.31 −0.75 840 K1
44234 30218 06h 21m 25.91s ‏ 49.0″ 45′ ‎+17° 6.32 0.78 417 G9:III:
44780 30501 06h 24m 43.75s ‏ 55.4″ 02′ ‎+25° 6.35 −0.68 832 K2III
49059 32539 06h 47m 23.46s ‏ 36.8″ 11′ ‎+18° 6.35 0.74 431 A2V
141 Tau 141 40724 28561 06h 01m 41.63s ‏ 03.8″ 24′ ‎+22° 6.36 0.09 584 B8V
58898 36325 07h 28m 39.89s ‏ 10.4″ 33′ ‎+27° 6.36 1.39 321 K2III
61035 37165 07h 38m 14.36s ‏ 37.4″ 21′ ‎+24° 6.37 3.01 153 F0
19 Gem 19 46031 31105 06h 31m 37.44s ‏ 12.7″ 54′ ‎+15° 6.38 1.33 334 A8V
56176 35253 07h 17m 03.36s ‏ 23.3″ 41′ ‎+26° 6.38 1.59 296 G7IV
40 Gem 40 51688 33650 06h 59m 27.94s ‏ 51.1″ 54′ ‎+25° 6.40 −1.43 1199 B8III
47415 31850 06h 39m 31.47s ‏ 59.8″ 35′ ‎+24° 6.43 3.70 115 F8IV
54563 34608 07h 10m 06.79s ‏ 53.3″ 14′ ‎+21° 6.43 3.11 150 G9V
47020 31650 06h 37m 27.29s ‏ 27.0″ 35′ ‎+24° 6.44 0.33 543 A3V
25 Gem 25 47731 32019 06h 41m 20.90s ‏ 47.9″ 11′ ‎+28° 6.45 −1.73 1411 G5Ib
57049 35548 07h 20m 06.84s ‏ 34.7″ 08′ ‎+15° 6.45 −1.18 1094 A2Vn
55130 34860 07h 12m 49.08s ‏ 30.2″ 13′ ‎+27° 6.46 3.24 144 F8V
32 Gem 32 48843 32404 06h 45m 54.20s ‏ 36.8″ 41′ ‎+12° 6.47 −1.25 1140 A9III
53744 34367 07h 07m 24.88s ‏ 36.1″ 10′ ‎+28° 6.47 0.34 549 B9V
58050 35933 07h 24m 27.65s ‏ 01.9″ 31′ ‎+15° 6.47 −4.40 4866 B2Ve
54986 34763 07h 11m 46.84s ‏ 35.1″ 58′ ‎+16° 6.50 −1.14 1098 K5
6 Gem 6 42543 29450 06h 12m 19.10s ‏ 30.7″ 54′ ‎+22° 6.51 −4.09 4289 M1Ia-ab
79 Gem 79 62510 37811 07h 45m 09.34s ‏ 57.8″ 18′ ‎+20° 6.53 0.78 460 A1V
15 Gem A 15 45352 30757 06h 27m 46.58s ‏ 22.6″ 47′ ‎+20° 6.54 0.31 575 K0
10 Gem 10 43740 30003 06h 18m 54.43s ‏ 11.9″ 36′ ‎+23° 6.58 −0.34 789 G5
2 Gem 2 41543 28969 06h 06m 48.66s ‏ 19.0″ 38′ ‎+23° 6.67 −0.45 867 K0
23 Gem 23 46781 31525 06h 36m 02.12s ‏ 49.5″ 47′ ‎+16° 6.73 2.25 257 F5
اچ‌دی ۵۰۵۵۴ 50554 33212 06h 54m 42.83s ‏ 44.0″ 14′ ‎+24° 6.86 4.40 101 F8V یک سیاره دارد(b)
4 Gem 4 42216 29288 06h 10m 29.94s ‏ 52.4″ 59′ ‎+22° 6.88 −0.21 853 B9
11 Gem 11 43818 30046 06h 19m 19.30s ‏ 09.9″ 28′ ‎+23° 6.91 −2.28 2248 B0II
12 Gem 12 43836 30049 06h 19m 22.52s ‏ 28.2″ 16′ ‎+23° 6.95 −5.15 8579 A0II
49 Gem 49 55156 34861 07h 12m 49.38s ‏ 55.3″ 44′ ‎+25° 7.05 −0.01 842 A0
R Gem 53791 07h 07m 21.40s ‏ 13.0″ 42′ ‎+22° 7.68
ν Gem B ν 18 257937 06h 28m 53.70s ‏ 20.0″ 14′ ‎+20° 8.00
15 Gem B 15 257498 30756 06h 27m 45.94s ‏ 59.6″ 46′ ‎+20° 8.59 7.31 59 G0

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.