فهرست ستاره‌های ماکیان

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی ماکیان است.

نام B F HD HIP RA میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌نبدی یادداشت
ذنب α ۵۰ ۱۹۷۳۴۵ ۱۰۲۰۹۸ ۲۰h ۴۱m ۲۵٫۹۱s ‏ ۴۹٫۲″ ۱۶′ ‎+۴۵° ۱٫۲۵ −۸٫۷۳ ۳۲۲۸ A۲Ia Deneb el Adige, Deneb Cygni, Arided, Aridif, Arrioph, Gallina;اولین متغیر شناخته شده از گروه متغیرهای آلفا ماکیان
γ Cyg γ ۳۷ ۱۹۴۰۹۳ ۱۰۰۴۵۳ ۲۰h ۲۲m ۱۳٫۷۰s ‏ ۲۴٫۱″ ۱۵′ ‎+۴۰° ۲٫۲۳ −۶٫۱۲ ۱۵۲۳ F۸Ib Sadr, Sador, Sadir; ستاره متغیر
ε Cyg ε ۵۳ ۱۹۷۹۸۹ ۱۰۲۴۸۸ ۲۰h ۴۶m ۱۲٫۴۳s ‏ ۱۰٫۰″ ۵۸′ ‎+۳۳° ۲٫۴۸ ۰٫۷۶ ۷۲ K۰III Gienah, Gienah Cygni
δ Cyg δ ۱۸ ۱۸۶۸۸۲ ۹۷۱۶۵ ۱۹h ۴۴m ۵۸٫۴۴s ‏ ۵۰٫۵″ ۰۷′ ‎+۴۵° ۲٫۸۶ −۰٫۷۴ ۱۷۱ B۹٫۵III Ruc, Rukh, Urakhga, Al Fawaris; ستاره سه‌تایی
Albireo A β۱ ۶ ۱۸۳۹۱۲ ۹۵۹۴۷ ۱۹h ۳۰m ۴۳٫۲۹s ‏ ۳۴٫۹″ ۵۷′ ‎+۲۷° ۳٫۰۵ −۲٫۳۱ ۳۸۵ K۳II+... Al Minhar al Dajajah; prominent visual ستاره دوتایی with Albireo B; دوتایی طیفی
ζ Cyg ζ ۶۴ ۲۰۲۱۰۹ ۱۰۴۷۳۲ ۲۱h ۱۲m ۵۶٫۱۸s ‏ ۳۷٫۵″ ۱۳′ ‎+۳۰° ۳٫۲۱ −۰٫۱۲ ۱۵۱ G۸II SB چندستاره
ξ Cyg ξ ۶۲ ۲۰۰۹۰۵ ۱۰۴۰۶۰ ۲۱h ۰۴m ۵۵٫۸۶s ‏ ۴۰٫۳″ ۵۵′ ‎+۴۳° ۳٫۷۲ −۴٫۰۷ ۱۱۷۷ K۵Ibv SB
τ Cyg τ ۶۵ ۲۰۲۴۴۴ ۱۰۴۸۸۷ ۲۱h ۱۴m ۴۷٫۳۵s ‏ ۳۹٫۶″ ۰۲′ ‎+۳۸° ۳٫۷۴ ۲٫۱۴ ۶۸ F۱IV multiple star؛ متغیر
ι Cyg ι ۱۰ ۱۸۴۰۰۶ ۹۵۸۵۳ ۱۹h ۲۹m ۴۲٫۳۴s ‏ ۴۶٫۱″ ۴۳′ ‎+۵۱° ۳٫۷۶ ۰٫۸۹ ۱۲۲ A۵Vn
κ Cyg κ ۱ ۱۸۱۲۷۶ ۹۴۷۷۹ ۱۹h ۱۷m ۰۶٫۱۱s ‏ ۰۵٫۴″ ۲۲′ ‎+۵۳° ۳٫۸۰ ۰٫۹۱ ۱۲۳ K۰III variable
ο۱ Cyg ο۱ ۳۱ ۱۹۲۵۷۷ ۹۹۶۷۵ ۲۰h ۱۳m ۳۷٫۹۰s ‏ ۲۸٫۸″ ۴۴′ ‎+۴۶° ۳٫۸۰ −۴٫۲۹ ۱۳۵۳ K۲II+... V۶۹۵ Cyg; Algol variable
η Cyg η ۲۱ ۱۸۸۹۴۷ ۹۸۱۱۰ ۱۹h ۵۶m ۱۸٫۴۰s ‏ ۰۰٫۶″ ۰۵′ ‎+۳۵° ۳٫۸۹ ۰٫۷۴ ۱۳۹ K۰IIIvar multiple star
ν Cyg ν ۵۸ ۱۹۹۶۲۹ ۱۰۳۴۱۳ ۲۰h ۵۷m ۱۰٫۴۱s ‏ ۰۱٫۹″ ۱۰′ ‎+۴۱° ۳٫۹۴ −۱٫۲۵ ۳۵۶ A۱Vn
ο۲ Cyg ο۲ ۳۲ ۱۹۲۹۰۹ ۹۹۸۴۸ ۲۰h ۱۵m ۲۸٫۳۲s ‏ ۵۱٫۱″ ۴۲′ ‎+۴۷° ۳٫۹۶ −۳٫۷۰ ۱۱۰۹ K۳Ib-II comp V۱۴۸۸ Cyg; Algol variable
ρ Cyg ρ ۷۳ ۲۰۵۴۳۵ ۱۰۶۴۸۱ ۲۱h ۳۳m ۵۸٫۸۷s ‏ ۳۱٫۴″ ۳۵′ ‎+۴۵° ۳٫۹۸ ۱٫۰۷ ۱۲۴ G۸III متغیر
۴۱ Cyg ۴۱ ۱۹۵۲۹۵ ۱۰۱۰۷۶ ۲۰h ۲۹m ۲۳٫۷۳s ‏ ۰۶٫۸″ ۲۲′ ‎+۳۰° ۴٫۰۱ −۲٫۸۲ ۷۵۸ F۵II متغیر
۵۲ Cyg ۵۲ ۱۹۷۹۱۲ ۱۰۲۴۵۳ ۲۰h ۴۵m ۳۹٫۷۶s ‏ ۱۰٫۸″ ۴۳′ ‎+۳۰° ۴٫۲۲ ۰٫۲۲ ۲۰۶ K۰III ستاره دوتایی
σ Cyg σ ۶۷ ۲۰۲۸۵۰ ۱۰۵۱۰۲ ۲۱h ۱۷m ۲۴٫۹۵s ‏ ۴۰٫۹″ ۲۳′ ‎+۳۹° ۴٫۲۲ −۶٫۴۹ ۴۵۲۸ B۹Iab
π۲ Cyg π۲ ۸۱ ۲۰۷۳۳۰ ۱۰۷۵۳۳ ۲۱h ۴۶m ۴۷٫۶۱s ‏ ۳۴٫۵″ ۱۸′ ‎+۴۹° ۴٫۲۳ −۳٫۵۲ ۱۱۵۶ B۳III Pennae Caudalis, Sama al Azrak; spectroscopic binary
۳۳ Cyg ۳۳ ۱۹۲۶۹۶ ۹۹۶۵۵ ۲۰h ۱۳m ۲۳٫۸۰s ‏ ۰۳٫۱″ ۳۴′ ‎+۵۶° ۴٫۲۸ ۰٫۹۳ ۱۵۲ A۳IV-Vn متغیر
υ Cyg υ ۶۶ ۲۰۲۹۰۴ ۱۰۵۱۳۸ ۲۱h ۱۷m ۵۵٫۰۷s ‏ ۴۸٫۸″ ۵۳′ ‎+۳۴° ۴٫۴۱ −۲٫۸۰ ۹۰۱ B۲Vne emission-line star
۳۹ Cyg ۳۹ ۱۹۴۳۱۷ ۱۰۰۵۸۷ ۲۰h ۲۳m ۵۱٫۶۰s ‏ ۲۴٫۷″ ۱۱′ ‎+۳۲° ۴٫۴۳ −۰٫۰۴ ۲۵۵ K۳III
θ Cyg θ ۱۳ ۱۸۵۳۹۵ ۹۶۴۴۱ ۱۹h ۳۶m ۲۶٫۵۴s ‏ ۱۳٫۷″ ۱۳′ ‎+۵۰° ۴٫۴۹ ۳٫۱۴ ۶۱ F۴V ستاره سه‌تایی
μ۱ Cyg μ۱ ۷۸ ۲۰۶۸۲۶ ۱۰۷۳۱۰ ۲۱h ۴۴m ۰۸٫۴۰s ‏ ۳۵٫۶″ ۴۴′ ‎+۲۸° ۴٫۴۹ ۲٫۷۴ ۷۳ F۶V ستاره چندتایی
λ Cyg λ ۵۴ ۱۹۸۱۸۳ ۱۰۲۵۸۹ ۲۰h ۴۷m ۲۴٫۵۳s ‏ ۲۶٫۷″ ۲۹′ ‎+۳۶° ۴٫۵۳ −۲٫۶۲ ۸۷۹ B۶IV رده‌بندی ستارگان
۶۳ Cyg f۲ ۶۳ ۲۰۱۲۵۱ ۱۰۴۱۹۴ ۲۱h ۰۶m ۳۶٫۰۹s ‏ ۵۴٫۳″ ۳۸′ ‎+۴۷° ۴٫۵۶ −۲٫۸۳ ۹۸۲ K۴II ستاره دوتایی
۴۷ Cyg A ۴۷ ۱۹۶۰۹۳ ۱۰۱۴۷۴ ۲۰h ۳۳m ۵۴٫۱۹s ‏ ۰۳٫۱″ ۱۵′ ‎+۳۵° ۴٫۶۱ −۲٫۶۶ ۹۲۹ K۲Ib comp V۲۱۲۵ Cyg; double star; pulsating variable
φ Cyg φ ۱۲ ۱۸۵۷۳۴ ۹۶۶۸۳ ۱۹h ۳۹m ۲۲٫۶۰s ‏ ۱۱٫۶″ ۰۹′ ‎+۳۰° ۴٫۶۸ ۰٫۲۵ ۲۵۱ G۸III-IV... spectroscopic binary
π۱ Cyg π۱ ۸۰ ۲۰۶۶۷۲ ۱۰۷۱۳۶ ۲۱h ۴۲m ۰۵٫۶۶s ‏ ۲۲٫۷″ ۱۱′ ‎+۵۱° ۴٫۶۹ −۳٫۸۷ ۱۶۸۰ B۳IV Azelfafage; spectroscopic binary
۸ Cyg ۸ ۱۸۴۱۷۱ ۹۶۰۵۲ ۱۹h ۳۱m ۴۶٫۳۲s ‏ ۱۰٫۷″ ۲۷′ ‎+۳۴° ۴٫۷۴ −۱٫۶۸ ۶۲۷ B۳IV
۵۹ Cyg f۱ ۵۹ ۲۰۰۱۲۰ ۱۰۳۶۳۲ ۲۰h ۵۹m ۴۹٫۵۵s ‏ ۱۵٫۴″ ۳۱′ ‎+۴۷° ۴٫۷۴ −۲٫۹۵ ۱۱۲۴ B۱ne V۸۳۲ Cyg; irregular variable
P Cyg P ۳۴ ۱۹۳۲۳۷ ۱۰۰۰۴۴ ۲۰h ۱۷m ۴۷٫۲۰s ‏ ۵۸٫۶″ ۰۱′ ‎+۳۸° ۴٫۷۷ −۶٫۶۵ ۶۲۶۹ B۲pe Nova Cygni ۱۶۰۰; فراغول; prototype of P Cyg variables
۳۰ Cyg ۳۰ ۱۹۲۵۱۴ ۹۹۶۳۹ ۲۰h ۱۳m ۱۸٫۰۴s ‏ ۵۶٫۴″ ۴۸′ ‎+۴۶° ۴٫۸۰ −۱٫۹۱ ۷۱۶ A۵IIIn variable
۵۷ Cyg ۵۷ ۱۹۹۰۸۱ ۱۰۳۰۸۹ ۲۰h ۵۳m ۱۴٫۷۵s ‏ ۱۴٫۲″ ۲۳′ ‎+۴۴° ۴٫۸۰ −۱٫۱۳ ۵۰۱ B۵V spectroscopic binary
۵۵ Cyg ۵۵ ۱۹۸۴۷۸ ۱۰۲۷۲۴ ۲۰h ۴۸m ۵۶٫۲۹s ‏ ۵۰٫۹″ ۰۶′ ‎+۴۶° ۴٫۸۱ −۴٫۳۸ ۲۲۴۸ B۳Ia emission-line star
۷۲ Cyg ۷۲ ۲۰۵۵۱۲ ۱۰۶۵۵۱ ۲۱h ۳۴m ۴۶٫۴۸s ‏ ۰۱٫۸″ ۳۲′ ‎+۳۸° ۴٫۸۷ ۰٫۴۰ ۲۵۵ K۱III
۱۵ Cyg ۱۵ ۱۸۶۶۷۵ ۹۷۱۱۸ ۱۹h ۴۴m ۱۶٫۵۵s ‏ ۱۵٫۴″ ۲۱′ ‎+۳۷° ۴٫۸۹ ۰٫۲۳ ۲۷۹ G۸III
ψ Cyg ψ ۲۴ ۱۸۹۰۳۷ ۹۸۰۵۵ ۱۹h ۵۵m ۳۷٫۸۲s ‏ ۲۰٫۵″ ۲۶′ ‎+۵۲° ۴٫۹۱ ۰٫۱۸ ۲۸۸ A۴Vn multiple star
۲۸ Cyg b۲ ۲۸ ۱۹۱۶۱۰ ۹۹۳۰۳ ۲۰h ۰۹m ۲۵٫۶۲s ‏ ۲۲٫۵″ ۵۰′ ‎+۳۶° ۴٫۹۳ −۲٫۱۸ ۸۶۰ B۲٫۵V emission-line star
۲۹ Cyg b۳ ۲۹ ۱۹۲۶۴۰ ۹۹۷۷۰ ۲۰h ۱۴m ۳۱٫۹۸s ‏ ۲۲٫۱″ ۴۸′ ‎+۳۶° ۴٫۹۳ ۱٫۸۶ ۱۳۴ A۲V V۱۶۴۴ Cyg; variable
T Cyg ۱۹۸۱۳۴ ۱۰۲۵۷۱ ۲۰h ۴۷m ۱۰٫۷۲s ‏ ۲۶٫۸″ ۲۲′ ‎+۳۴° ۴٫۹۳ −۰٫۵۱ ۳۹۹ K۳IIIvar triple star; variable
ω۱ Cyg ω۱ ۴۵ ۱۹۵۵۵۶ ۱۰۱۱۳۸ ۲۰h ۳۰m ۰۳٫۵۳s ‏ ۰۵٫۶″ ۵۷′ ‎+۴۸° ۴٫۹۴ −۲٫۱۹ ۸۶۹ B۲٫۵IV Ruchba; β Cep variable
۲۲ Cyg ۲۲ ۱۸۸۸۹۲ ۹۸۰۶۸ ۱۹h ۵۵m ۵۱٫۷۶s ‏ ۱۲٫۱″ ۲۹′ ‎+۳۸° ۴٫۹۵ −۲٫۸۹ ۱۲۰۳ B۵IV Mokhtarzada
۱۸۹۲۷۶ ۹۸۰۷۳ ۱۹h ۵۵m ۵۵٫۳۹s ‏ ۴۵٫۷″ ۵۰′ ‎+۵۸° ۴٫۹۸ −۲٫۲۷ ۹۱۸ K۵II-III
۲ Cyg ۲ ۱۸۲۵۶۸ ۹۵۳۷۲ ۱۹h ۲۴m ۰۷٫۵۷s ‏ ۱۶٫۷″ ۳۷′ ‎+۲۹° ۴٫۹۹ −۱٫۸۹ ۷۷۴ B۳IV double star
۱۷ Cyg ۱۷ ۱۸۷۰۱۳ ۹۷۲۹۵ ۱۹h ۴۶m ۲۵٫۵۸s ‏ ۴۳٫۳″ ۴۳′ ‎+۳۳° ۵٫۰۰ ۳٫۴۰ ۶۸
۲۰ Cyg d ۲۰ ۱۸۸۰۵۶ ۹۷۶۳۵ ۱۹h ۵۰m ۳۷٫۷۳s ‏ ۱۷٫۴″ ۵۹′ ‎+۵۲° ۵٫۰۳ ۱٫۱۸ ۱۹۲ K۳IIIvar variable
۶۸ Cyg A ۶۸ ۲۰۳۰۶۴ ۱۰۵۱۸۶ ۲۱h ۱۸m ۲۷٫۱۸s ‏ ۴۵٫۵″ ۵۶′ ‎+۴۳° ۵٫۰۴ rotating ellipsoidal variable
۷۴ Cyg ۷۴ ۲۰۵۸۳۵ ۱۰۶۷۱۱ ۲۱h ۳۶m ۵۶٫۹۸s ‏ ۴۸٫۶″ ۲۴′ ‎+۴۰° ۵٫۰۴ ۱٫۰۳ ۲۰۶ A۵V
۱۸۶۱۵۵ ۹۶۸۲۵ ۱۹h ۴۰m ۵۰٫۱۱s ‏ ۲۸٫۷″ ۳۱′ ‎+۴۵° ۵٫۰۶ ۱٫۶۲ ۱۵۹ F۵II variable
۲۶ Cyg e ۲۶ ۱۹۰۱۴۷ ۹۸۵۷۱ ۲۰h ۰۱m ۲۱٫۵۵s ‏ ۱۶٫۸″ ۰۶′ ‎+۵۰° ۵٫۰۶ −۰٫۵۴ ۴۲۹ K۱II-III multiple star
۵۶ Cyg ۵۶ ۱۹۸۶۳۹ ۱۰۲۸۴۳ ۲۰h ۵۰m ۰۴٫۸۳s ‏ ۳۲٫۳″ ۰۳′ ‎+۴۴° ۵٫۰۶ ۱٫۹۳ ۱۳۸ A۴me... double star
۷۵ Cyg ۷۵ ۲۰۶۳۳۰ ۱۰۶۹۹۹ ۲۱h ۴۰m ۱۱٫۰۶s ‏ ۲۵٫۷″ ۱۶′ ‎+۴۳° ۵٫۰۹ −۰٫۳۸ ۴۰۴ M۱IIIvar triple star; variable
Albireo B β۲ ۶ ۱۸۳۹۱۴ ۹۵۹۵۱ ۱۹h ۳۰m ۴۵٫۴۰s ‏ ۵۵٫۰″ ۵۷′ ‎+۲۷° ۵٫۱۲ −۰٫۱۹ ۳۷۶ B۸V component of the Albireo system; emission-line star
۲۳ Cyg ۲۳ ۱۸۸۶۶۵ ۹۷۸۷۰ ۱۹h ۵۳m ۱۷٫۳۷s ‏ ۲۴٫۵″ ۳۱′ ‎+۵۷° ۵٫۱۴ −۱٫۳۲ ۶۳۸ B۵V
۳۵ Cyg ۳۵ ۱۹۳۳۷۰ ۱۰۰۱۲۲ ۲۰h ۱۸m ۳۹٫۰۷s ‏ ۵۸٫۰″ ۵۸′ ‎+۳۴° ۵٫۱۴ −۳٫۸۰ ۲۰۰۰ F۵Ib spectroscopic binary
۲۵ Cyg ۲۵ ۱۸۹۶۸۷ ۹۸۴۲۵ ۱۹h ۵۹m ۵۵٫۲۰s ‏ ۳۴٫۴″ ۰۲′ ‎+۳۷° ۵٫۱۵ −۳٫۲۷ ۱۵۷۵ B۳IV emission-line star
۴ Cyg ۴ ۱۸۳۰۵۶ ۹۵۵۵۶ ۱۹h ۲۶m ۰۹٫۱۲s ‏ ۰۴٫۳″ ۱۹′ ‎+۳۶° ۵٫۱۷ −۱٫۳۴ ۶۵۳ B۹sp... V۱۷۴۱ Cyg; spectroscopic binary
۱۸۵۳۵۱ ۹۶۴۵۹ ۱۹h ۳۶m ۳۸٫۰۵s ‏ ۴۲٫۷″ ۴۱′ ‎+۴۴° ۵٫۱۷ ۲٫۱۳ ۱۳۲ K۰III
۱۹ Cyg ۱۹ ۱۸۷۸۴۹ ۹۷۶۳۰ ۱۹h ۵۰m ۳۳٫۹۹s ‏ ۱۹٫۸″ ۴۳′ ‎+۳۸° ۵٫۱۸ −۱٫۲۹ ۶۴۲ M۲IIIa V۱۵۰۹ Cyg; variable
۶۱ Cyg A ۶۱ ۲۰۱۰۹۱ ۱۰۴۲۱۴ ۲۱h ۰۶m ۵۰٫۸۴s ‏ ۲۹٫۴″ ۴۴′ ‎+۳۸° ۵٫۲۰ ۷٫۴۹ ۱۱ K۵V ۱۴th nearest star system
۷۱ Cyg g ۷۱ ۲۰۴۷۷۱ ۱۰۶۰۹۳ ۲۱h ۲۹m ۲۶٫۹۱s ‏ ۲۵٫۲″ ۳۲′ ‎+۴۶° ۵٫۲۲ ۱٫۰۴ ۲۲۴ K۰III
۱۹۳۰۹۲ ۹۹۹۶۸ ۲۰h ۱۶m ۵۵٫۲۸s ‏ ۵۴٫۳″ ۲۱′ ‎+۴۰° ۵٫۲۷ −۲٫۱۶ ۱۰۰۰ K۵II variable
۲۰۴۴۱۱ ۱۰۵۸۹۸ ۲۱h ۲۶m ۵۱٫۵۷s ‏ ۰۶٫۴″ ۵۰′ ‎+۴۸° ۵٫۲۹ −۰٫۱۰ ۳۸۹ A۶pe... α CVn variable
۷۰ Cyg ۷۰ ۲۰۴۴۰۳ ۱۰۵۹۴۲ ۲۱h ۲۷m ۲۱٫۳۶s ‏ ۰۰٫۵″ ۰۷′ ‎+۳۷° ۵٫۳۰ −۳٫۳۸ ۱۷۷۲ B۳V
۱۸۴۸۷۵ ۹۶۲۸۸ ۱۹h ۳۴m ۴۱٫۲۶s ‏ ۴۵٫۳″ ۲۴′ ‎+۴۲° ۵٫۳۴ −۰٫۶۴ ۵۱۲ A۲V
۲۷ Cyg b۱ ۲۷ ۱۹۱۰۲۶ ۹۹۰۳۱ ۲۰h ۰۶m ۲۱٫۹۳s ‏ ۲۴٫۷″ ۵۸′ ‎+۳۵° ۵٫۳۸ ۳٫۴۶ ۷۹ K۰IV V۲۰۰۸ Cyg; RS CVn variable
۶۰ Cyg ۶۰ ۲۰۰۳۱۰ ۱۰۳۷۳۲ ۲۱h ۰۱m ۱۰٫۹۲s ‏ ۲۰٫۸″ ۰۹′ ‎+۴۶° ۵٫۳۸ −۲٫۷۳ ۱۳۶۴ B۱V V۱۹۳۱ Cyg; ستاره دوتایی
۹ Cyg ۹ ۱۸۴۷۵۹ ۹۶۳۰۲ ۱۹h ۳۴m ۵۰٫۹۲s ‏ ۴۶٫۵″ ۲۷′ ‎+۲۹° ۵٫۳۹ −۰٫۷۰ ۵۳۸ A۰V+... spectroscopic binary
۱۴ Cyg ۱۴ ۱۸۵۸۷۲ ۹۶۶۹۳ ۱۹h ۳۹m ۲۶٫۴۷s ‏ ۰۵٫۶″ ۴۹′ ‎+۴۲° ۵٫۴۱ −۱٫۲۰ ۶۸۵ B۹III
۵۱ Cyg ۵۱ ۱۹۷۵۱۱ ۱۰۲۱۷۷ ۲۰h ۴۲m ۱۲٫۶۳s ‏ ۲۴٫۱″ ۲۰′ ‎+۵۰° ۵٫۴۱ −۱٫۸۵ ۹۲۴ B۲V multiple star
ω۲ Cyg ω۲ ۴۶ ۱۹۵۷۷۴ ۱۰۱۲۴۳ ۲۰h ۳۱m ۱۸٫۸۱s ‏ ۱۳٫۳″ ۱۳′ ‎+۴۹° ۵٫۴۴ −۰٫۰۳ ۴۰۴ M۲III Ruchba, Rukbat al Dajajah, Al Rukbah al Dajajah; double star
۱۸۹۱۷۸ ۹۸۱۹۴ ۱۹h ۵۷m ۱۳٫۸۶s ‏ ۰۴٫۲″ ۲۲′ ‎+۴۰° ۵٫۴۶ −۲٫۹۰ ۱۵۳۱ B۵V double star
۱۹۹۱۰۱ ۱۰۳۱۴۵ ۲۰h ۵۳m ۵۳٫۹۱s ‏ ۱۶٫۱″ ۲۶′ ‎+۳۳° ۵٫۴۷ −۰٫۸۹ ۶۰۹ K۵III
۱۹۹۰۹۸ ۱۰۳۰۹۴ ۲۰h ۵۳m ۱۸٫۵۶s ‏ ۵۴٫۱″ ۱۰′ ‎+۴۵° ۵٫۴۸ −۱٫۳۱ ۷۴۴ K۰II
۱۸۹۳۹۵ ۹۸۳۲۵ ۱۹h ۵۸m ۳۷٫۹۶s ‏ ۰۱٫۲″ ۵۹′ ‎+۳۰° ۵٫۵۱ −۰٫۶۰ ۵۴۴ B۹Vn
۲۰۶۷۴۹ ۱۰۷۲۳۵ ۲۱h ۴۳m ۰۶٫۴۸s ‏ ۱۸٫۰″ ۰۹′ ‎+۴۱° ۵٫۵۱ −۰٫۷۷ ۵۸۷ M۲III
۴۹ Cyg ۴۹ ۱۹۷۱۷۷ ۱۰۲۰۶۶ ۲۰h ۴۱m ۰۲٫۵۴s ‏ ۲۶٫۳″ ۱۸′ ‎+۳۲° ۵٫۵۳ −۱٫۴۳ ۸۰۵ G۸IIb
۱۸۴۲۹۳ ۹۶۰۱۴ ۱۹h ۳۱m ۱۹٫۳۶s ‏ ۲۳٫۷″ ۱۸′ ‎+۵۰° ۵٫۵۵ −۰٫۲۲ ۴۶۵ K۱III
۱۹۹۸۷۰ ۱۰۳۵۱۹ ۲۰h ۵۸m ۱۹٫۳۸s ‏ ۱۷٫۵″ ۲۸′ ‎+۴۴° ۵٫۵۵ ۱٫۰۰ ۲۶۵ G۸III
۲۰۹۵۱۵ ۱۰۸۸۴۵ ۲۲h ۰۲m ۵۶٫۶۸s ‏ ۵۹٫۸″ ۳۸′ ‎+۴۴° ۵٫۵۷ −۰٫۴۸ ۵۲۹ A۰IV
۳۶ Cyg ۳۶ ۱۹۳۳۶۹ ۱۰۰۱۰۸ ۲۰h ۱۸m ۲۸٫۶۳s ‏ ۵۹٫۱″ ۵۹′ ‎+۳۶° ۵٫۵۸ ۱٫۷۰ ۱۹۵ A۲V
۱۹۴۱۵۲ ۱۰۰۴۳۷ ۲۰h ۲۲m ۰۵٫۳۵s ‏ ۴۱٫۶″ ۴۷′ ‎+۴۵° ۵٫۵۸ ۰٫۰۶ ۴۱۵ K۰IIIvar
۱۹۹۹۵۵ ۱۰۳۵۳۰ ۲۰h ۵۸m ۳۰٫۰۳s ‏ ۴۲٫۴″ ۲۷′ ‎+۵۰° ۵٫۵۹ −۲٫۳۵ ۱۲۶۴ B۵Vn
۲۰۴۱۵۳ ۱۰۵۷۶۹ ۲۱h ۲۵m ۱۹٫۳۹s ‏ ۵۱٫۲″ ۴۲′ ‎+۴۶° ۵٫۵۹ ۲٫۹۱ ۱۱۲ F۰V
۱۸۸۲۰۹ ۹۷۷۵۷ ۱۹h ۵۱m ۵۹٫۰۷s ‏ ۳۸٫۵″ ۰۱′ ‎+۴۷° ۵٫۶۰ −۷٫۶۹ ۱۴۸۱۸ O۹٫۵Ia
۱۹۸۳۴۵ ۱۰۲۶۳۵ ۲۰h ۴۷m ۴۹٫۲۹s ‏ ۵۴٫۹″ ۴۹′ ‎+۴۷° ۵٫۶۰ −۰٫۴۹ ۵۳۸ K۵III
V۳۸۹ Cyg ۲۰۱۴۳۳ ۱۰۴۳۷۱ ۲۱h ۰۸m ۳۸٫۸۷s ‏ ۲۰٫۵″ ۱۲′ ‎+۳۰° ۵٫۶۰ −۰٫۰۷ ۴۴۴ B۹V multiple; variable
۱۹۰۶۰۳ ۹۸۸۶۳ ۲۰h ۰۴m ۳۶٫۱۸s ‏ ۰۷٫۰″ ۱۳′ ‎+۳۲° ۵٫۶۲ −۷٫۴۸ ۱۳۵۸۳ B۱٫۵Ia comp
۴۰ Cyg ۴۰ ۱۹۵۰۵۰ ۱۰۰۹۰۷ ۲۰h ۲۷m ۳۴٫۲۷s ‏ ۲۵٫۹″ ۲۶′ ‎+۳۸° ۵٫۶۳ ۱٫۰۴ ۲۷۰ A۳V
V۳۸۰ Cyg ۱۸۷۸۷۹ ۹۷۶۳۴ ۱۹h ۵۰m ۳۷٫۳۳s ‏ ۵۹٫۲″ ۳۵′ ‎+۴۰° ۵٫۶۸ −۳٫۸۰ ۲۵۶۷ B۱III Algol variable
۱۹۶۸۵۲ ۱۰۱۸۹۹ ۲۰h ۳۸m ۵۹٫۵۴s ‏ ۰۳٫۹″ ۲۰′ ‎+۳۰° ۵٫۶۸ ۰٫۳۱ ۳۸۶ K۲III
۱۹۷۳۹۲ ۱۰۲۱۵۵ ۲۰h ۴۱m ۵۶٫۵۰s ‏ ۰۰٫۷″ ۴۳′ ‎+۴۱° ۵٫۶۸ −۱٫۸۴ ۱۰۴۲ B۸II-III
۱۹۹۴۷۸ ۱۰۳۳۱۲ ۲۰h ۵۵m ۴۹٫۸۱s ‏ ۰۳٫۶″ ۲۵′ ‎+۴۷° ۵٫۶۸ −۶٫۶۰ ۹۳۱۴ B۸Ia
۲۰۳۶۴۴ ۱۰۵۴۹۷ ۲۱h ۲۲m ۰۰٫۳۸s ‏ ۱۹٫۳″ ۲۳′ ‎+۴۹° ۵٫۶۸ ۰٫۶۶ ۳۲۸ K۰III
۷۹ Cyg ۷۹ ۲۰۶۷۷۴ ۱۰۷۲۵۳ ۲۱h ۴۳m ۲۵٫۶۳s ‏ ۰۱٫۰″ ۱۷′ ‎+۳۸° ۵٫۶۹ ۱٫۰۸ ۲۷۲ A۰V
۱۹۲۷۸۷ ۹۹۸۴۱ ۲۰h ۱۵m ۲۳٫۷۹s ‏ ۴۵٫۷″ ۴۳′ ‎+۳۳° ۵٫۷۰ ۰٫۸۸ ۳۰۰ K۰III
۱۸۴۹۶۰ ۹۶۲۵۸ ۱۹h ۳۴m ۱۹٫۷۶s ‏ ۱۳٫۵″ ۱۴′ ‎+۵۱° ۵٫۷۱ ۳٫۶۷ ۸۳ F۷V
۷ Cyg ۷ ۱۸۳۵۳۴ ۹۵۶۵۶ ۱۹h ۲۷m ۲۵٫۹۷s ‏ ۱۳٫۸″ ۱۹′ ‎+۵۲° ۵٫۷۳ ۰٫۵۱ ۳۶۱ A۱V
Gl ۷۷۷ ۱۹۰۳۶۰ ۹۸۷۶۷ ۲۰h ۰۳m ۳۶٫۹۵s ‏ ۵۳٫۱″ ۵۳′ ‎+۲۹° ۵٫۷۳ ۴٫۷۲ ۵۲ G۶IV+... binary star; has two planets (b & c)
۴۳ Cyg ۴۳ ۱۹۵۰۶۸ ۱۰۰۸۵۹ ۲۰h ۲۷m ۰۲٫۲۱s ‏ ۵۹٫۶″ ۲۲′ ‎+۴۹° ۵٫۷۳ ۲٫۸۵ ۱۲۳ F۰V:
۷۷ Cyg ۷۷ ۲۰۶۶۴۴ ۱۰۷۱۶۲ ۲۱h ۴۲m ۲۲٫۹۴s ‏ ۳۷٫۳″ ۰۴′ ‎+۴۱° ۵٫۷۳ ۰٫۴۴ ۳۷۲ A۰V
۲۰۱۸۳۴ ۱۰۴۵۱۶ ۲۱h ۱۰m ۱۵٫۵۵s ‏ ۴۷٫۲″ ۳۳′ ‎+۵۳° ۵٫۷۵ ۰٫۱۵ ۴۳۱ B۹III
۲۰۳۲۴۵ ۱۰۵۲۸۲ ۲۱h ۱۹m ۲۸٫۷۴s ‏ ۳۷٫۰″ ۳۰′ ‎+۴۹° ۵٫۷۵ −۰٫۳۳ ۵۳۶ B۶V
۲۰۴۴۸۵ ۱۰۶۰۰۳ ۲۱h ۲۸m ۰۸٫۱۶s ‏ ۳۰٫۵″ ۱۳′ ‎+۳۲° ۵٫۷۵ ۲٫۵۰ ۱۴۵ F۰V
۱۹۳۵۹۲ ۱۰۰۰۹۷ ۲۰h ۱۸m ۲۴٫۷۶s ‏ ۴۹٫۸″ ۲۳′ ‎+۵۵° ۵٫۷۶ ۱٫۰۱ ۲۹۱ A۲Vs
DT Cyg ۲۰۱۰۷۸ ۱۰۴۱۸۵ ۲۱h ۰۶m ۳۰٫۲۴s ‏ ۰۴٫۸″ ۱۱′ ‎+۳۱° ۵٫۷۷ −۳٫۰۵ ۱۸۹۵ F۷٫۵Ib-IIv متغیر دلتا قیفاووسی
۲۰۵۳۱۴ ۱۰۶۳۹۳ ۲۱h ۳۲m ۵۶٫۵۸s ‏ ۳۹٫۴″ ۵۸′ ‎+۴۹° ۵٫۷۷ −۰٫۰۵ ۴۷۵ A۰V
۱۹۶۱۷۸ ۱۰۱۴۷۵ ۲۰h ۳۳m ۵۴٫۸۴s ‏ ۳۷٫۹″ ۴۱′ ‎+۴۶° ۵٫۷۸ −۰٫۰۶ ۴۸۱ B۹sp...
۱۸۸۶۵۰ ۹۷۹۸۵ ۱۹h ۵۴m ۴۸٫۲۴s ‏ ۴۴٫۴″ ۵۹′ ‎+۳۶° ۵٫۷۹ −۲٫۵۸ ۱۵۳۸ Fp
۲۰۹۴۱۹ ۱۰۸۷۵۸ ۲۲h ۰۱m ۵۰٫۵۸s ‏ ۵۶٫۱″ ۵۲′ ‎+۵۲° ۵٫۷۹ −۱٫۷۷ ۱۰۵۸ B۵III
۴۹ Cyg ۴۹ ۱۹۷۱۷۸ ۲۰h ۴۱m ۰۲٫۶۰s ‏ ۲۸٫۰″ ۱۸′ ‎+۳۲° ۵٫۸۰
۱۹۱۱۹۵ ۹۹۰۲۶ ۲۰h ۰۶m ۱۳٫۶۴s ‏ ۵۴٫۲″ ۰۹′ ‎+۵۳° ۵٫۸۱ ۳٫۰۰ ۱۱۹ F۵V
۱۸۷۲۳۵ ۹۷۳۷۶ ۱۹h ۴۷m ۲۷٫۷۸s ‏ ۲۷٫۴″ ۲۴′ ‎+۳۸° ۵٫۸۳ −۰٫۰۵ ۴۸۹ B۸Vn
۱۹۳۳۲۲ ۱۰۰۰۶۹ ۲۰h ۱۸m ۰۶٫۹۹s ‏ ۵۵٫۶″ ۴۳′ ‎+۴۰° ۵٫۸۳ −۲٫۵۶ ۱۵۵۲ O۹V
۱۹۹۶۱۱ ۱۰۳۳۵۹ ۲۰h ۵۶m ۲۵٫۴۴s ‏ ۴۳٫۱″ ۴۳′ ‎+۵۰° ۵٫۸۳ ۲٫۲۰ ۱۷۴ F۰III
۱۷۹۹۵۷ ۹۴۳۳۶ ۱۹h ۱۲m ۰۵٫۲۲s ‏ ۱۵٫۳″ ۵۱′ ‎+۴۹° ۵٫۸۵ ۳٫۸۷ ۸۱ G۴V+...
۱۸۶۶۱۹ ۹۷۰۸۱ ۱۹h ۴۳m ۴۵٫۰۸s ‏ ۲۳٫۱″ ۴۶′ ‎+۴۱° ۵٫۸۶ −۰٫۵۷ ۶۳۱ M۰III
۱۹۲۹۸۵ ۹۹۸۸۹ ۲۰h ۱۶m ۰۰٫۶۱s ‏ ۴۶٫۸″ ۳۴′ ‎+۴۵° ۵٫۸۷ ۳٫۱۸ ۱۱۳ F۵V:
۱۹۴۳۳۵ ۱۰۰۵۷۴ ۲۰h ۲۳m ۴۴٫۳۷s ‏ ۳۵٫۲″ ۲۸′ ‎+۳۷° ۵٫۸۷ −۱٫۳۲ ۸۹۳ B۲Vne
۱۷۹۰۹۴ ۹۴۰۱۳ ۱۹h ۰۸m ۲۵٫۸۸s ‏ ۳۳٫۱″ ۲۵′ ‎+۵۲° ۵٫۸۸ ۱٫۶۵ ۲۲۹ K۱IV
۱۸۵۹۱۲ ۹۶۶۲۰ ۱۹h ۳۸m ۴۱٫۱۵s ‏ ۲۴٫۲″ ۵۸′ ‎+۵۴° ۵٫۸۹ ۲٫۸۹ ۱۳۰ F۶Vasv
۱۹۵۵۵۴ ۱۰۱۰۸۴ ۲۰h ۲۹m ۲۷٫۱۱s ‏ ۰۵٫۴″ ۰۴′ ‎+۵۶° ۵٫۸۹ −۱٫۳۰ ۸۹۶ B۹Vn
۲۰۳۱۵۶ ۱۰۵۲۶۹ ۲۱h ۱۹m ۲۲٫۱۸s ‏ ۱۴٫۹″ ۱۴′ ‎+۳۸° ۵٫۸۹ −۴٫۲۷ ۳۵۰۵ F۲Ib
۴۲ Cyg ۴۲ ۱۹۵۳۲۴ ۱۰۱۰۶۷ ۲۰h ۲۹m ۲۰٫۳۹s ‏ ۱۷٫۰″ ۲۷′ ‎+۳۶° ۵٫۹۰ −۲٫۶۷ ۱۶۸۹ A۱Ib
۱۸۸۲۵۲ ۹۷۷۷۴ ۱۹h ۵۲m ۰۷٫۱۷s ‏ ۵۴٫۵″ ۵۵′ ‎+۴۷° ۵٫۹۱ −۳٫۴۹ ۲۴۷۰ B۲III
۱۸۹۶۸۴ ۹۸۳۸۳ ۱۹h ۵۹m ۲۰٫۴۲s ‏ ۲۱٫۳″ ۴۶′ ‎+۴۵° ۵٫۹۲ ۰٫۱۲ ۴۷۲ A۵III
۱۹۹۶۱۲ ۱۰۳۳۶۰ ۲۰h ۵۶m ۲۵٫۸۹s ‏ ۴۵٫۰″ ۱۱′ ‎+۴۹° ۵٫۹۲ −۲٫۰۴ ۱۲۷۳ G۸II-III
۱۸۶۳۷۷ ۹۶۹۷۷ ۱۹h ۴۲m ۴۴٫۶۰s ‏ ۳۶٫۳″ ۲۵′ ‎+۳۲° ۵٫۹۳ −۳٫۲۶ ۲۲۴۸ A۵III
۲۰۰۸۱۷ ۱۰۳۹۵۶ ۲۱h ۰۳m ۴۷٫۵۸s ‏ ۰۹٫۰″ ۱۷′ ‎+۵۳° ۵٫۹۳ ۰٫۴۶ ۴۰۵ K۰III
۶۹ Cyg ۶۹ ۲۰۴۱۷۲ ۱۰۵۸۱۱ ۲۱h ۲۵m ۴۷٫۰۲s ‏ ۰۲٫۷″ ۴۰′ ‎+۳۶° ۵٫۹۳ −۳٫۷۱ ۲۷۶۳ B۰Ib
۱۹۴۱۹۳ ۱۰۰۵۰۱ ۲۰h ۲۲m ۴۵٫۲۹s ‏ ۳۴٫۱″ ۰۱′ ‎+۴۱° ۵٫۹۵ −۱٫۱۵ ۸۵۶ M۰III
۱۹۹۵۷۹ ۱۰۳۳۷۱ ۲۰h ۵۶m ۳۴٫۷۸s ‏ ۲۹٫۰″ ۵۵′ ‎+۴۴° ۵٫۹۶ −۴٫۴۴ ۳۹۲۸ O۶...
W Cyg ۲۰۵۷۳۰ ۱۰۶۶۴۲ ۲۱h ۳۶m ۰۲٫۴۴s ‏ ۲۸٫۵″ ۲۲′ ‎+۴۵° ۵٫۹۶ −۰٫۴۳ ۶۱۷ M۴IIIe-M۶e semiregular variable
۱۹۷۱۳۹ ۱۰۱۹۸۶ ۲۰h ۴۰m ۰۳٫۲۲s ‏ ۳۲٫۵″ ۲۷′ ‎+۴۳° ۵٫۹۷ ۰٫۱۷ ۴۷۰ K۲III
V۴۶۰ Cyg ۲۰۶۵۷۰ ۱۰۷۱۲۹ ۲۱h ۴۲m ۰۱٫۰۸s ‏ ۳۶٫۷″ ۳۰′ ‎+۳۵° ۵٫۹۸ −۲٫۹۶ ۲۰۰۰ C۶٫۳ ستاره کربنی; variable
۱۶ Cyg A c ۱۶ ۱۸۶۴۰۸ ۹۶۸۹۵ ۱۹h ۴۱m ۴۹٫۰۹s ‏ ۳۱٫۶″ ۳۱′ ‎+۵۰° ۵٫۹۹ ۴٫۳۲ ۷۰ G۲V triple star system
۱۸۴۷۸۶ ۹۶۱۹۸ ۱۹h ۳۳m ۴۱٫۶۰s ‏ ۴۴٫۴″ ۱۵′ ‎+۴۹° ۶٫۰۰ −۲٫۲۶ ۱۴۶۲ M۴٫۵III
۱۹۲۴۳۹ ۹۹۵۷۹ ۲۰h ۱۲m ۳۱٫۷۳s ‏ ۴۹٫۰″ ۲۷′ ‎+۵۱° ۶٫۰۱ ۰٫۵۰ ۴۱۲ K۱III:
۲۰۰۲۵۳ ۱۰۳۷۳۴ ۲۱h ۰۱m ۱۲٫۸۷s ‏ ۳۳٫۷″ ۰۱′ ‎+۳۶° ۶٫۰۱ −۰٫۵۱ ۶۵۷ G۵III
۲۰۴۴۲۸ ۱۰۵۸۹۱ ۲۱h ۲۶m ۴۴٫۹۵s ‏ ۵۴٫۷″ ۵۳′ ‎+۵۲° ۶٫۰۱ ۰٫۳۵ ۴۴۲ B۶V
۱۸۱۰۹۶ ۹۴۷۵۵ ۱۹h ۱۶m ۵۱٫۳۹s ‏ ۵۴٫۲″ ۵۹′ ‎+۴۶° ۶٫۰۲ ۲٫۸۸ ۱۳۸ F۶IV:
۱۹۷۱۲۰ ۱۰۲۰۳۳ ۲۰h ۴۰m ۳۶٫۲۶s ‏ ۱۹٫۶″ ۴۸′ ‎+۲۹° ۶٫۰۲ ۱٫۴۵ ۲۶۷ A۲V
۲۰۴۹۶۵ ۱۰۶۱۷۱ ۲۱h ۳۰m ۲۰٫۳۱s ‏ ۲۸٫۶″ ۵۷′ ‎+۵۲° ۶٫۰۲ ۰٫۱۸ ۴۷۹ A۳V
۱۱ Cyg ۱۱ ۱۸۵۰۳۷ ۹۶۳۸۷ ۱۹h ۳۵m ۴۸٫۳۰s ‏ ۴۰٫۴″ ۵۶′ ‎+۳۶° ۶٫۰۳ −۰٫۷۴ ۷۳۸ B۸Vn
۱۸۹۰۶۶ ۹۸۱۴۳ ۱۹h ۵۶m ۴۴٫۱۴s ‏ ۰۲٫۲″ ۱۵′ ‎+۳۶° ۶٫۰۳ −۱٫۶۴ ۱۱۱۳ B۵IV
۱۸۶۵۶۸ ۹۷۰۸۷ ۱۹h ۴۳m ۵۱٫۴۵s ‏ ۴۵٫۸″ ۰۹′ ‎+۳۴° ۶٫۰۴ −۱٫۱۷ ۹۰۱ B۸III
۶۱ Cyg B ۶۱ ۲۰۱۰۹۲ ۱۰۴۲۱۷ ۲۱h ۰۶m ۵۲٫۱۹s ‏ ۰۳٫۹″ ۴۴′ ‎+۳۸° ۶٫۰۵ ۸٫۳۳ ۱۱ K۷V component of the ۶۱ Cyg system
۲۰۳۴۳۹ ۱۰۵۴۳۲ ۲۱h ۲۱m ۲۱٫۹۳s ‏ ۴۶٫۰″ ۳۶′ ‎+۳۲° ۶٫۰۵ −۰٫۲۹ ۶۰۵ A۱V
۱۸۸۷۹۳ ۹۷۸۹۲ ۱۹h ۵۳m ۳۵٫۳۸s ‏ ۳۰٫۷″ ۴۲′ ‎+۵۹° ۶٫۰۶ ۰٫۹۷ ۳۳۹ A۳V
۱۹۷۰۱۸ ۱۰۱۹۴۹ ۲۰h ۳۹m ۳۳٫۳۱s ‏ ۴۶٫۸″ ۳۴′ ‎+۴۰° ۶٫۰۷ −۱٫۱۳ ۸۹۸ B۶IIIp Mn
۲۰۲۲۴۰ ۱۰۴۷۶۵ ۲۱h ۱۳m ۲۶٫۴۳s ‏ ۵۹٫۷″ ۳۷′ ‎+۳۶° ۶٫۰۷ −۲٫۶۲ ۱۷۸۱ F۰III
۲۰۳۶۳۰ ۱۰۵۵۵۸ ۲۱h ۲۲m ۴۲٫۰۳s ‏ ۳۵٫۵″ ۱۸′ ‎+۳۰° ۶٫۰۷ ۰٫۷۷ ۳۷۴ K۱III
۷۶ Cyg ۷۶ ۲۰۶۵۳۸ ۱۰۷۰۹۷ ۲۱h ۴۱m ۳۴٫۲۷s ‏ ۱۹٫۲″ ۴۸′ ‎+۴۰° ۶٫۰۷ ۰٫۳۴ ۴۵۵ A۲V
۱۸۶۴۴۰ ۹۷۰۲۸ ۱۹h ۴۳m ۰۹٫۶۰s ‏ ۴۰٫۴″ ۴۰′ ‎+۳۰° ۶٫۰۸ ۱٫۰۱ ۳۳۷ A۱V
μ۲ Cyg μ۲ ۷۸ ۲۰۶۸۲۷ ۲۱h ۴۴m ۰۸٫۳۰s ‏ ۳۵٫۰″ ۴۴′ ‎+۲۸° ۶٫۰۸
۱۹۴۰۹۷ ۱۰۰۴۸۶ ۲۰h ۲۲m ۳۷٫۳۱s ‏ ۵۴٫۱″ ۱۵′ ‎+۳۱° ۶٫۰۹ −۰٫۲۶ ۶۰۷
۱۸۵۸۳۷ ۹۶۷۲۴ ۱۹h ۳۹m ۴۴٫۹۲s ‏ ۴۴٫۱″ ۵۸′ ‎+۳۳° ۶٫۱۰ ۰٫۲۹ ۴۷۴ A۳IV
۱۸۹۱۲۷ ۹۸۰۴۴ ۱۹h ۵۵m ۲۲٫۰۴s ‏ ۰۱٫۴″ ۱۵′ ‎+۵۸° ۶٫۱۰ ۰٫۳۴ ۴۶۲ G۹III
۲۰۰۵۷۷ ۱۰۳۸۹۴ ۲۱h ۰۳m ۰۴٫۸۳s ‏ ۲۶٫۷″ ۳۹′ ‎+۳۸° ۶٫۱۰ −۰٫۴۱ ۶۵۵ G۸III
۲۰۶۷۳۱ ۱۰۷۱۸۶ ۲۱h ۴۲m ۳۸٫۸۱s ‏ ۰۱٫۰″ ۳۶′ ‎+۴۹° ۶٫۱۰ −۱٫۰۳ ۸۶۹ G۸II
۲۰۷۵۱۶ ۱۰۷۶۶۴ ۲۱h ۴۸m ۲۹٫۳۴s ‏ ۵۴٫۹″ ۳۸′ ‎+۳۸° ۶٫۱۰ ۰٫۲۰ ۴۹۳ B۸V
۲۰۶۶۳۲ ۱۰۷۱۴۰ ۲۱h ۴۲m ۰۸٫۳۵s ‏ ۵۶٫۷″ ۴۵′ ‎+۴۵° ۶٫۱۱ −۰٫۴۷ ۶۷۶ M۴٫۵
۱۸۷۶۳۸ ۹۷۵۳۸ ۱۹h ۴۹m ۲۷٫۵۰s ‏ ۳۶٫۶″ ۴۲′ ‎+۳۸° ۶٫۱۲ −۰٫۵۳ ۶۹۷ G۶III
۱۹۱۲۴۳ ۹۹۱۴۵ ۲۰h ۰۷m ۴۱٫۴۴s ‏ ۲۲٫۵″ ۲۵′ ‎+۳۴° ۶٫۱۲ −۲٫۸۳ ۲۰۱۲ B۵Ib
۲۰۲۹۲۳ ۱۰۵۰۶۴ ۲۱h ۱۷m ۰۲٫۰۲s ‏ ۵۱٫۴″ ۵۹′ ‎+۵۳° ۶٫۱۲ ۰٫۶۷ ۴۰۱ A۱V
۱۸۷۸۸۰ ۹۷۶۵۱ ۱۹h ۵۰m ۴۶٫۸۷s ‏ ۳۴٫۷″ ۴۹′ ‎+۳۷° ۶٫۱۳ −۳٫۹۶ ۳۳۹۶ M۳III
۱۸۸۱۴۹ ۹۷۷۸۹ ۱۹h ۵۲m ۱۶٫۴۰s ‏ ۵۶٫۲″ ۲۵′ ‎+۳۶° ۶٫۱۳ −۰٫۶۵ ۷۳۹ K۴III
۱۹۲۵۳۵ ۹۹۶۸۵ ۲۰h ۱۳m ۴۲٫۸۲s ‏ ۴۴٫۴″ ۲۲′ ‎+۴۳° ۶٫۱۳ −۰٫۶۴ ۷۳۸ K۴III
۱۸۶۹۲۷ ۹۷۲۴۲ ۱۹h ۴۵m ۵۱٫۳۵s ‏ ۴۶٫۰″ ۰۰′ ‎+۳۵° ۶٫۱۴ ۰٫۵۷ ۴۲۴ A۲V+...
۱۸۷۳۷۲ ۹۷۳۷۲ ۱۹h ۴۷m ۲۶٫۸۵s ‏ ۲۷٫۶″ ۵۴′ ‎+۴۷° ۶٫۱۴ −۱٫۷۴ ۱۲۳۰ M۲III
۱۸۹۷۷۵ ۹۸۳۷۹ ۱۹h ۵۹m ۱۵٫۳۴s ‏ ۲۰٫۵″ ۰۳′ ‎+۵۲° ۶٫۱۴ −۰٫۷۲ ۷۶۹ B۵III
۱۹۰۹۶۴ ۹۸۹۱۵ ۲۰h ۰۵m ۰۶٫۷۲s ‏ ۲۱٫۶″ ۵۰′ ‎+۵۱° ۶٫۱۴ −۰٫۶۴ ۷۴۱ M۱IIIa
۱۹۵۹۶۴ ۱۰۱۲۸۵ ۲۰h ۳۱m ۴۶٫۵۲s ‏ ۴۷٫۵″ ۴۶′ ‎+۵۶° ۶٫۱۴ −۰٫۸۷ ۸۲۱ K۵III
۲۰۳۰۹۶ ۱۰۵۲۲۹ ۲۱h ۱۸m ۵۵٫۳۳s ‏ ۲۵٫۹″ ۰۲′ ‎+۴۱° ۶٫۱۵ −۲٫۴۳ ۱۶۹۸ A۵IV
۱۸۹۲۹۶ ۹۸۱۱۱ ۱۹h ۵۶m ۱۹٫۰۲s ‏ ۱۳٫۱″ ۴۱′ ‎+۵۶° ۶٫۱۶ ۱٫۵۰ ۲۷۹ A۴Vn
۱۹۰۷۸۱ ۹۸۸۵۸ ۲۰h ۰۴m ۲۸٫۷۹s ‏ ۴۶٫۸″ ۱۳′ ‎+۴۸° ۶٫۱۶ −۰٫۰۹ ۵۷۹ A۲IV
۲۰۶۰۴۰ ۱۰۶۷۷۱ ۲۱h ۳۷m ۳۸٫۸۱s ‏ ۳۱٫۹″ ۰۲′ ‎+۵۴° ۶٫۱۶ −۰٫۳۳ ۶۴۷ K۱III
۲۰۶۵۰۹ ۱۰۷۰۴۱ ۲۱h ۴۰m ۴۳٫۳۰s ‏ ۱۹٫۷″ ۵۲′ ‎+۵۴° ۶٫۱۶ −۰٫۵۱ ۷۰۳ K۰III
۱۸۶۱۲۱ ۹۶۸۰۵ ۱۹h ۴۰m ۴۱٫۱۵s ‏ ۴۰٫۲″ ۰۴′ ‎+۴۳° ۶٫۱۷ −۱٫۹۹ ۱۳۹۹ M۲III
۱۹۹۸۹۲ ۱۰۳۵۳۲ ۲۰h ۵۸m ۳۰٫۹۴s ‏ ۲۳٫۷″ ۵۶′ ‎+۴۱° ۶٫۱۷ ۰٫۴۰ ۴۶۵ B۷III
۲۰۲۸۶۲ ۱۰۵۱۰۱ ۲۱h ۱۷m ۲۳٫۱۸s ‏ ۰۰٫۸″ ۴۱′ ‎+۴۲° ۶٫۱۷ −۱٫۵۷ ۱۱۵۲ B۷Vn
۲۰۵۱۱۴ ۱۰۶۲۶۷ ۲۱h ۳۱m ۲۷٫۴۶s ‏ ۱۱٫۵″ ۳۷′ ‎+۵۲° ۶٫۱۷ −۱٫۵۶ ۱۱۴۸ G۲Ib+...
۲۰۵۵۵۱ ۱۰۶۵۱۸ ۲۱h ۳۴m ۲۷٫۴۶s ‏ ۵۴٫۵″ ۴۱′ ‎+۵۱° ۶٫۱۷ −۲٫۳۲ ۱۶۳۰ B۹III
۱۸۷۰۳۸ ۹۷۳۰۷ ۱۹h ۴۶m ۳۵٫۰۴s ‏ ۱۹٫۰″ ۵۳′ ‎+۳۲° ۶٫۱۸ ۰٫۹۲ ۳۶۷
۱۹۰۷۷۱ ۹۸۹۲۱ ۲۰h ۰۵m ۰۹٫۵۹s ‏ ۴۱٫۵″ ۲۸′ ‎+۳۸° ۶٫۱۸ ۴٫۸۰ ۶۲ G۵IV
۲۰۰۵۲۷ ۱۰۳۸۲۸ ۲۱h ۰۲m ۲۴٫۲۰s ‏ ۲۷٫۶″ ۴۷′ ‎+۴۴° ۶٫۱۸ −۱٫۷۱ ۱۲۳۵ M۳Ib-II:
۲۰۲۳۱۴ ۱۰۴۸۲۲ ۲۱h ۱۴m ۱۰٫۲۸s ‏ ۰۳٫۵″ ۵۴′ ‎+۲۹° ۶٫۱۸ −۳٫۱۸ ۲۴۳۳ G۲Ib
۱۹۱۰۹۶ ۹۸۹۴۶ ۲۰h ۰۵m ۲۱٫۵۰s ‏ ۲۸٫۴″ ۲۰′ ‎+۵۶° ۶٫۱۹ ۲٫۶۰ ۱۷۰ F۴V
۱۹۶۳۷۹ ۱۰۱۵۵۶ ۲۰h ۳۴m ۵۰٫۴۱s ‏ ۱۵٫۲″ ۵۱′ ‎+۵۱° ۶٫۱۹ −۵٫۵۴ ۷۲۴۴ A۹II
CP Cyg ۲۰۵۹۳۹ ۱۰۶۷۵۲ ۲۱h ۳۷m ۲۷٫۸۸s ‏ ۴۷٫۸″ ۴۱′ ‎+۴۴° ۶٫۱۹ −۰٫۳۵ ۶۶۱ A۷III variable
۱۹۴۲۲۰ ۱۰۰۵۱۵ ۲۰h ۲۲m ۵۵٫۴۹s ‏ ۰۰٫۴″ ۵۹′ ‎+۴۲° ۶٫۲۰ ۱٫۱۷ ۳۳۱ K۰IIIvar
۱۹۵۸۲۰ ۱۰۱۲۴۵ ۲۰h ۳۱m ۲۱٫۱۱s ‏ ۳۳٫۷″ ۱۸′ ‎+۵۲° ۶٫۲۰ ۱٫۰۶ ۳۴۸ K۰III
۲۰۷۸۵۷ ۱۰۷۸۵۶ ۲۱h ۵۱m ۰۴٫۹۷s ‏ ۱۱٫۹″ ۳۲′ ‎+۳۹° ۶٫۲۰ −۱٫۳۹ ۱۰۷۲ B۹p HgMn
۴۴ Cyg ۴۴ ۱۹۵۵۹۳ ۱۰۱۲۱۴ ۲۰h ۳۰m ۵۹٫۲۳s ‏ ۰۹٫۱″ ۵۶′ ‎+۳۶° ۶٫۲۱ −۲٫۲۲ ۱۵۸۳ F۵Iab
۱۹۶۶۴۲ ۱۰۱۷۵۶ ۲۰h ۳۷m ۲۳٫۵۷s ‏ ۴۳٫۶″ ۱۹′ ‎+۳۸° ۶٫۲۱ ۱٫۱۹ ۳۲۸ K۰III
۱۸۶۳۰۷ ۹۶۹۰۷ ۱۹h ۴۱m ۵۷٫۶۳s ‏ ۱۴٫۶″ ۱۵′ ‎+۴۰° ۶٫۲۲ ۱٫۶۲ ۲۷۲ A۶V
۱۸۸۰۷۴ ۹۷۷۰۰ ۱۹h ۵۱m ۱۹٫۳۷s ‏ ۳۷٫۹″ ۲۲′ ‎+۴۷° ۶٫۲۲ ۲٫۱۲ ۲۱۵ F۲V
۱۹۳۷۰۲ ۱۰۰۲۶۸ ۲۰h ۲۰m ۱۵٫۲۲s ‏ ۱۱٫۸″ ۲۴′ ‎+۳۹° ۶٫۲۲ ۱٫۰۳ ۳۵۵ A۱V
۱۸۱۹۶۰ ۹۴۹۷۴ ۱۹h ۱۹m ۳۶٫۴۲s ‏ ۳۳٫۸″ ۲۲′ ‎+۵۴° ۶٫۲۳ ۰٫۵۳ ۴۵۰ A۱V
۱۸۹۹۴۲ ۹۸۵۶۳ ۲۰h ۰۱m ۱۵٫۲۸s ‏ ۵۵٫۹″ ۰۵′ ‎+۳۷° ۶٫۲۳ −۱٫۲۱ ۱۰۰۳ K۰III
۱۹۳۹۴۴ ۱۰۰۲۹۵ ۲۰h ۲۰m ۳۰٫۶۴s ‏ ۴۴٫۵″ ۳۵′ ‎+۵۳° ۶٫۲۳ −۲٫۲۶ ۱۶۳۰
۲۰۲۷۲۰ ۱۰۵۰۳۴ ۲۱h ۱۶m ۲۹٫۶۲s ‏ ۰۶٫۶″ ۱۵′ ‎+۴۲° ۶٫۲۳ −۰٫۸۹ ۸۶۵
۱۸۵۹۵۵ ۹۶۷۰۶ ۱۹h ۳۹m ۳۴٫۵۳s ‏ ۲۶٫۶″ ۵۷′ ‎+۴۵° ۶٫۲۵ ۰٫۷۹ ۴۰۲ K۰III
۱۶ Cyg c ۱۶ ۱۸۶۴۲۷ ۹۶۹۰۱ ۱۹h ۴۱m ۵۲٫۱۰s ‏ ۰۴٫۵″ ۳۱′ ‎+۵۰° ۶٫۲۵ ۴٫۶۰ ۷۰ G۵V component of the ۱۶ Cyg system; has a planet (b)
۲۰۷۴۴۶ ۱۰۷۶۳۷ ۲۱h ۴۸m ۰۸٫۴۱s ‏ ۴۹٫۵″ ۳۴′ ‎+۳۶° ۶٫۲۵ −۰٫۴۱ ۷۰۱
۱۸۳۹۸۶ ۹۵۹۵۳ ۱۹h ۳۰m ۴۶٫۸۳s ‏ ۴۲٫۷″ ۱۳′ ‎+۳۶° ۶٫۲۶ −۰٫۵۷ ۷۵۸ B۹٫۵III
۱۹۸۵۱۳ ۱۰۲۷۱۲ ۲۰h ۴۸m ۴۲٫۷۴s ‏ ۳۷٫۲″ ۵۴′ ‎+۵۱° ۶٫۲۶ −۰٫۶۷ ۷۹۱ B۸np
۱۸۰۷۵۶ ۹۴۶۲۳ ۱۹h ۱۵m ۱۹٫۱۸s ‏ ۱۶٫۰″ ۰۴′ ‎+۵۰° ۶٫۲۷ ۱٫۱۶ ۳۴۲ G۸III
۲۰۵۳۴۹ ۱۰۶۴۲۰ ۲۱h ۳۳m ۱۷٫۸۹s ‏ ۱۴٫۵″ ۵۱′ ‎+۴۵° ۶٫۲۷ −۲٫۰۵ ۱۵۰۲ K۱Ibvar
۱۸۶۸۱۵ ۹۷۰۷۰ ۱۹h ۴۳m ۳۹٫۴۹s ‏ ۳۳٫۶″ ۰۲′ ‎+۵۷° ۶٫۲۸ ۱٫۸۳ ۲۵۳ K۲III
۱۹۲۹۳۴ ۹۹۸۹۳ ۲۰h ۱۶m ۰۳٫۴۳s ‏ ۵۳٫۱″ ۵۳′ ‎+۳۸° ۶٫۲۸ ۰٫۷۸ ۴۱۰ A۱V
۱۸۶۷۶۰ ۹۷۰۳۳ ۱۹h ۴۳m ۱۴٫۲۸s ‏ ۰۰٫۳″ ۰۱′ ‎+۵۸° ۶٫۲۹ ۳٫۰۲ ۱۴۷ G۰V
۱۹۸۳۸۷ ۱۰۲۶۴۲ ۲۰h ۴۷m ۵۲٫۸۹s ‏ ۲۷٫۳″ ۲۴′ ‎+۵۲° ۶٫۲۹ ۳٫۱۸ ۱۳۷ K۰V:
۱۸۸۴۳۹ ۹۷۸۴۵ ۱۹h ۵۳m ۰۱٫۲۵s ‏ ۲۷٫۹″ ۴۸′ ‎+۴۷° ۶٫۳۰ −۳٫۵۳ ۳۰۱۹ B۰٫۵IIIn
۱۹۸۱۵۱ ۱۰۲۵۳۰ ۲۰h ۴۶m ۳۸٫۶۱s ‏ ۵۴٫۲″ ۳۱′ ‎+۴۶° ۶٫۳۰ ۰٫۷۹ ۴۱۳ A۳V
۱۸۱۵۹۷ ۹۴۸۹۰ ۱۹h ۱۸m ۳۷٫۸۵s ‏ ۰۹٫۶″ ۳۴′ ‎+۴۹° ۶٫۳۲ ۰٫۸۱ ۴۱۳ K۱III
۱۹۳۲۱۷ ۱۰۰۰۱۶ ۲۰h ۱۷m ۲۹٫۰۵s ‏ ۱۹٫۴″ ۴۳′ ‎+۴۲° ۶٫۳۲ −۲٫۴۹ ۱۸۸۴ K۴II:
۴۸ Cyg ۴۸ ۱۹۶۶۰۶ ۱۰۱۷۶۵ ۲۰h ۳۷m ۳۱٫۷۷s ‏ ۲۱٫۱″ ۳۴′ ‎+۳۱° ۶٫۳۲ −۰٫۵۸ ۷۸۴ B۸IIIn
۲۰۰۷۵۳ ۱۰۳۹۴۹ ۲۱h ۰۳m ۴۳٫۵۰s ‏ ۴۷٫۸″ ۵۱′ ‎+۴۶° ۶٫۳۲ ۱٫۷۹ ۲۶۳ F۰IVn
۱۸۹۴۳۲ ۹۸۳۲۰ ۱۹h ۵۸m ۳۴٫۳۵s ‏ ۲۰٫۵″ ۰۶′ ‎+۳۸° ۶٫۳۳ −۲٫۳۳ ۱۷۶۲ B۵IV
۱۹۸۶۲۵ ۱۰۲۸۲۷ ۲۰h ۴۹m ۵۴٫۶۴s ‏ ۴۰٫۸″ ۳۹′ ‎+۴۶° ۶٫۳۳ −۰٫۹۲ ۹۱۸ B۴V
۱۹۸۱۸۱ ۱۰۲۴۹۹ ۲۰h ۴۶m ۲۱٫۲۸s ‏ ۴۴٫۰″ ۵۹′ ‎+۵۲° ۶٫۳۴ ۰٫۷۲ ۴۳۴
۲۰۰۷۲۳ ۱۰۳۹۶۳ ۲۱h ۰۳m ۵۲٫۱۴s ‏ ۴۱٫۹″ ۳۷′ ‎+۴۱° ۶٫۳۴ ۱٫۳۱ ۳۳۰ F۳IV
۱۹۳۴۶۹ ۱۰۰۱۵۵ ۲۰h ۱۸m ۵۷٫۵۴s ‏ ۱۵٫۱″ ۰۰′ ‎+۳۹° ۶٫۳۵ −۲٫۹۸ ۲۳۹۷ K۵Ib
۱۸۶۷۷۶ ۹۷۱۵۱ ۱۹h ۴۴m ۴۹٫۰۹s ‏ ۰۰٫۷″ ۴۳′ ‎+۴۰° ۶٫۳۶ −۰٫۸۶ ۹۰۶ M۳III
۱۹۲۹۸۳ ۹۹۸۷۰ ۲۰h ۱۵m ۴۳٫۲۴s ‏ ۵۸٫۳″ ۱۳′ ‎+۵۰° ۶٫۳۶ ۱٫۱۸ ۳۵۵ A۲Vn
۱۹۸۹۷۶ ۱۰۳۰۷۹ ۲۰h ۵۳m ۰۷٫۳۷s ‏ ۵۷٫۳″ ۳۸′ ‎+۲۹° ۶٫۳۶ ۰٫۷۸ ۴۲۷
۲۰۲۷۱۰ ۱۰۵۰۱۷ ۲۱h ۱۶m ۱۷٫۱۲s ‏ ۱۷٫۵″ ۱۴′ ‎+۴۴° ۶٫۳۶ −۲٫۰۰ ۱۵۳۱ K۰III+...
۲۰۵۶۸۸ ۱۰۶۶۶۱ ۲۱h ۳۶m ۱۴٫۰۲s ‏ ۱۹٫۰″ ۰۳′ ‎+۳۰° ۶٫۳۶ ۱٫۱۶ ۳۵۷ G۸III-IV
۱۸۴۳۹۸ ۹۶۰۰۳ ۱۹h ۳۱m ۱۳٫۵۶s ‏ ۵۴٫۸″ ۴۳′ ‎+۵۵° ۶٫۳۷ −۱٫۱۷ ۱۰۵۲ K۲II-IIIcomp
۱۸۶۵۰۶ ۹۷۰۲۹ ۱۹h ۴۳m ۱۰٫۷۶s ‏ ۱۸٫۲″ ۴۰′ ‎+۳۸° ۶٫۳۷ −۱٫۸۶ ۱۴۴۲
۲۰۰۷۴۰ ۱۰۳۹۲۹ ۲۱h ۰۳m ۲۶٫۰۳s ‏ ۰۶٫۵″ ۲۱′ ‎+۵۰° ۶٫۳۷ ۰٫۹۹ ۳۸۸
۱۸۶۹۰۱ ۹۷۲۲۸ ۱۹h ۴۵m ۳۹٫۶۵s ‏ ۲۷٫۶″ ۰۵′ ‎+۳۶° ۶٫۳۸ −۲٫۴۳ ۱۸۸۴ B۹٫۵V
۱۹۴۰۶۹ ۱۰۰۴۳۴ ۲۰h ۲۲m ۰۳٫۰۶s ‏ ۵۵٫۷″ ۰۷′ ‎+۴۱° ۶٫۳۸ −۲٫۰۱ ۱۵۵۲ G۵II+...
۱۹۵۰۶۶ ۱۰۰۸۰۸ ۲۰h ۲۶m ۲۳٫۴۶s ‏ ۱۹٫۲″ ۳۸′ ‎+۵۶° ۶٫۳۸ ۰٫۲۶ ۵۴۷ B۹V
۱۸۵۱۱۴ ۹۶۳۱۶ ۱۹h ۳۵m ۰۱٫۲۳s ‏ ۰۷٫۶″ ۳۰′ ‎+۵۲° ۶٫۳۹ ۱٫۱۴ ۳۶۵
۱۸۶۷۰۲ ۹۷۱۴۲ ۱۹h ۴۴m ۳۸٫۱۷s ‏ ۵۱٫۰″ ۲۴′ ‎+۳۴° ۶٫۳۹ −۰٫۶۴ ۸۳۰ M۱III
۱۹۰۲۲۷ ۹۸۷۰۱ ۲۰h ۰۲m ۴۸٫۸۱s ‏ ۳۱٫۷″ ۵۷′ ‎+۳۱° ۶٫۳۹ −۱٫۳۱ ۱۱۲۸ K۱III
۱۹۴۹۵۱ ۱۰۰۸۶۶ ۲۰h ۲۷m ۰۷٫۷۷s ‏ ۴۴٫۷″ ۱۹′ ‎+۳۴° ۶٫۳۹ −۳٫۰۱ ۲۴۷۰ F۱II
۲۰۳۴۵۴ ۱۰۵۴۰۶ ۲۱h ۲۱m ۰۱٫۴۴s ‏ ۴۴٫۱″ ۲۰′ ‎+۴۰° ۶٫۳۹ ۴٫۲۷ ۸۷ F۸V
۲۰۷۱۱۹ ۱۰۷۳۹۸ ۲۱h ۴۵m ۱۲٫۴۰s ‏ ۰۳٫۳″ ۱۶′ ‎+۵۲° ۶٫۴۰ −۳٫۲۰ ۲۷۱۷ K۵Ib
۱۹۸۲۳۷ ۱۰۲۵۸۵ ۲۰h ۴۷m ۲۰٫۷۷s ‏ ۴۸٫۰″ ۳۴′ ‎+۴۵° ۶٫۴۱ −۱٫۶۱ ۱۳۰۹ K۳III
۱۸۶۵۳۲ ۹۶۹۱۹ ۱۹h ۴۲m ۰۴٫۱۳s ‏ ۴۷٫۹″ ۲۷′ ‎+۵۵° ۶٫۴۲ −۰٫۴۴ ۷۶۷ M۵IIIa
۱۸۷۴۵۹ ۹۷۴۸۵ ۱۹h ۴۸m ۵۰٫۶۰s ‏ ۱۴٫۳″ ۲۶′ ‎+۳۳° ۶٫۴۲ −۲٫۷۴ ۲۲۱۸ B۰٫۵Ibvar
۱۹۸۸۲۰ ۱۰۲۹۹۳ ۲۰h ۵۲m ۰۰٫۳۹s ‏ ۵۶٫۱″ ۵۰′ ‎+۳۲° ۶٫۴۲ −۲٫۴۷ ۱۹۵۲ B۳III
۱۸۵۲۶۸ ۹۶۵۰۳ ۱۹h ۳۷m ۰۹٫۶۲s ‏ ۰۱٫۴″ ۲۰′ ‎+۲۹° ۶٫۴۳ −۰٫۷۱ ۸۷۴ B۵V
۱۹۵۵۰۶ ۱۰۱۱۳۳ ۲۰h ۲۹m ۵۹٫۸۷s ‏ ۴۱٫۵″ ۵۵′ ‎+۴۵° ۶٫۴۳ ۰٫۹۱ ۴۱۵ K۲+...
۱۸۵۴۳۵ ۹۶۵۴۶ ۱۹h ۳۷m ۴۰٫۸۲s ‏ ۲۱٫۲″ ۰۱′ ‎+۳۵° ۶٫۴۴ −۲٫۱۱ ۱۶۷۲
۱۸۹۳۷۷ ۹۸۲۵۳ ۱۹h ۵۷m ۵۶٫۱۲s ‏ ۳۸٫۹″ ۱۵′ ‎+۴۲° ۶٫۴۴ −۱٫۵۱ ۱۲۶۸ A۳V
۱۹۴۸۸۲ ۱۰۰۷۱۴ ۲۰h ۲۵m ۰۵٫۰۰s ‏ ۰۰٫۴″ ۳۶′ ‎+۵۹° ۶٫۴۴ −۰٫۸۸ ۹۴۸ A۳III
۲۰۷۰۸۸ ۱۰۷۴۴۵ ۲۱h ۴۵m ۴۴٫۴۵s ‏ ۲۶٫۲″ ۵۱′ ‎+۳۵° ۶٫۴۴ ۰٫۵۱ ۴۹۹ G۸III
۱۹۷۱۰۱ ۱۰۱۹۰۰ ۲۰h ۳۹m ۰۰٫۱۹s ‏ ۱۷٫۸″ ۰۰′ ‎+۵۶° ۶٫۴۵ ۰٫۸۸ ۴۲۴ F۲Vn
۲۰۲۶۵۴ ۱۰۴۹۶۲ ۲۱h ۱۵m ۳۷٫۱۸s ‏ ۲۶٫۴″ ۵۸′ ‎+۴۷° ۶٫۴۵ −۱٫۹۴ ۱۵۵۲ B۴IV
۲۰۳۳۵۸ ۱۰۵۳۹۰ ۲۱h ۲۰m ۵۰٫۰۱s ‏ ۰۸٫۴″ ۲۷′ ‎+۳۲° ۶٫۴۵ ۲٫۱۳ ۲۳۹ G۸IV
۱۸۹۲۵۳ ۹۸۱۴۶ ۱۹h ۵۶m ۴۵٫۱۶s ‏ ۰۹٫۰″ ۵۴′ ‎+۵۰° ۶٫۴۶ ۱٫۳۰ ۳۵۰ A۱V
۱۹۳۵۳۶ ۱۰۰۱۴۲ ۲۰h ۱۸m ۴۹٫۶۷s ‏ ۲۰٫۰″ ۱۹′ ‎+۴۶° ۶٫۴۶ −۳٫۰۹ ۲۶۵۰ B۲V
۲۰۱۸۳۶ ۱۰۴۵۳۷ ۲۱h ۱۰m ۳۰٫۹۶s ‏ ۳۲٫۰″ ۴۱′ ‎+۴۷° ۶٫۴۶ −۱٫۸۶ ۱۵۰۲ B۶IV
۲۰۳۸۵۷ ۱۰۵۶۳۷ ۲۱h ۲۳m ۴۸٫۳۹s ‏ ۰۵٫۴″ ۲۱′ ‎+۳۷° ۶٫۴۶ −۰٫۷۹ ۹۲۱
۱۸۵۲۶۴ ۹۶۳۹۶ ۱۹h ۳۵m ۵۵٫۹۵s ‏ ۱۸٫۷″ ۱۴′ ‎+۵۰° ۶٫۴۷ ۰٫۱۱ ۶۰۹ G۹III
۱۸۵۶۵۷ ۹۶۵۷۲ ۱۹h ۳۷m ۵۶٫۶۸s ‏ ۰۲٫۶″ ۱۷′ ‎+۴۹° ۶٫۴۷ ۰٫۵۳ ۵۰۳ G۶V
۱۹۲۵۳۸ ۹۹۷۱۹ ۲۰h ۱۴m ۰۴٫۸۷s ‏ ۱۷٫۶″ ۳۶′ ‎+۳۶° ۶٫۴۷ −۰٫۹۸ ۱۰۰۹ A۰V
۱۹۲۹۸۷ ۹۹۹۲۹ ۲۰h ۱۶m ۲۸٫۱۵s ‏ ۲۳٫۰″ ۰۳′ ‎+۳۷° ۶٫۴۷ −۱٫۲۵ ۱۱۴۰ B۶III
۱۹۵۶۹۰ ۱۰۱۲۶۸ ۲۰h ۳۱m ۳۶٫۲۷s ‏ ۴۹٫۸″ ۱۹′ ‎+۳۴° ۶٫۴۷ ۳٫۲۰ ۱۴۷
۲۰۰۰۳۰ ۱۰۳۵۹۶ ۲۰h ۵۹m ۲۴٫۶۱s ‏ ۲۸٫۰″ ۱۹′ ‎+۴۲° ۶٫۴۷ −۰٫۳۹ ۷۶۷
ماکیان ایکس ۱۹۷۵۷۲ ۱۰۲۲۷۶ ۲۰h ۴۳m ۲۴٫۲۰s ‏ ۱۶٫۱″ ۳۵′ ‎+۳۵° ۶٫۴۸ −۲٫۶۸ ۲۲۱۸ G۸Ib Cepheid variable
۲۰۷۶۷۳ ۱۰۷۷۴۹ ۲۱h ۴۹m ۴۰٫۱۰s ‏ ۵۵٫۷″ ۰۸′ ‎+۴۱° ۶٫۴۸ −۵٫۶۲ ۸۵۷۹ A۲Ib
۱۹۱۸۹۲ ۹۹۲۹۴ ۲۰h ۰۹m ۲۲٫۳۷s ‏ ۳۶٫۷″ ۰۱′ ‎+۵۶° ۶٫۴۹ −۱٫۴۱ ۱۲۴۰
۱۹۳۷۲۲ ۱۰۰۲۵۰ ۲۰h ۱۹m ۵۶٫۰۴s ‏ ۱۴٫۳″ ۵۰′ ‎+۴۶° ۶٫۴۹ −۱٫۳۸ ۱۲۲۱ B۹p Si
۱۹۴۶۶۸ ۱۰۰۶۵۱ ۲۰h ۲۴m ۳۲٫۳۶s ‏ ۰۶٫۹″ ۳۳′ ‎+۵۳° ۶٫۴۹ −۱٫۷۷ ۱۴۶۲ B۹٫۵III
۱۹۶۱۳۴ ۱۰۱۴۶۷ ۲۰h ۳۳m ۴۸٫۵۶s ‏ ۲۲٫۲″ ۴۶′ ‎+۴۱° ۶٫۵۰ ۱٫۵۶ ۳۱۷ K۰III-IV
۱۹۸۶۲۴ ۱۰۲۸۰۴ ۲۰h ۴۹m ۳۷٫۶۹s ‏ ۳۷٫۵″ ۰۷′ ‎+۵۰° ۶٫۵۰ −۱٫۳۲ ۱۱۹۴ F۷V: comp
۲۰۰۴۶۵ ۱۰۳۸۲۲ ۲۱h ۰۲m ۲۰٫۹۶s ‏ ۳۲٫۵″ ۳۰′ ‎+۳۹° ۶٫۵۰ −۱٫۶۸ ۱۴۱۱ A۱V comp
۲۰۰۵۹۵ ۱۰۳۸۷۱ ۲۱h ۰۲m ۴۸٫۶۲s ‏ ۵۶٫۰″ ۵۰′ ‎+۴۵° ۶٫۵۰ −۱٫۵۹ ۱۳۵۳ B۳Vn
HD ۱۸۵۲۶۹ ۱۸۵۲۶۹ ۹۶۵۰۷ ۱۹h ۳۷m ۱۱٫۷۴s ‏ ۵۹٫۵″ ۲۹′ ‎+۲۸° ۶٫۶۷ ۳٫۲۹ ۱۵۵ G۰IV has a planet (b)
HD ۱۸۷۱۲۳ ۱۸۷۱۲۳ ۹۷۳۳۶ ۱۹h ۴۶m ۵۸٫۱۱s ‏ ۱۰٫۳″ ۲۵′ ‎+۳۴° ۷٫۸۶ ۴٫۴۶ ۱۶۳ has two planets (b & c)
χ Cyg χ ۱۸۷۷۹۶ ۹۷۶۲۹ ۱۹h ۵۰m ۳۳٫۹۴s ‏ ۵۰٫۹″ ۵۴′ ‎+۳۲° ۷٫۹۱ ۲٫۷۸ ۳۴۶ S۷٬۱e: Mira variable; Vmax = ۳٫۶۲m, Vmin = ۱۵٫۰۰m
R Cyg ۱۸۵۴۵۶ ۱۹h ۳۶m ۴۹٫۳۰s ‏ ۵۹٫۰″ ۱۱′ ‎+۵۰° ۸٫۱۵ S... Mira variable
RT Cyg ۱۸۶۶۸۶ ۹۷۰۶۸ ۱۹h ۴۳m ۳۷٫۹۰s ‏ ۳۹٫۰″ ۴۶′ ‎+۴۸° ۸٫۴۵ −۱٫۸۵ ۳۷۴۹ M۳e Mira variable
U Cyg ۱۹۳۶۸۰ ۱۰۰۲۱۹ ۲۰h ۱۹m ۳۶٫۴۰s ‏ ۳۸٫۰″ ۵۳′ ‎+۴۷° ۸٫۷۷ −۱٫۰۰ ۲۹۳۸ R.... Mira variable
ماکیان ایکس یک ۱۸۵۴۵۶ ۹۸۲۹۸ ۱۹h ۳۶m ۴۹٫۳۰s ‏ ۵۹٫۰″ ۱۱′ ‎+۵۰° ۸٫۹۵ −۲٫۲۳ >۶۰۰۰ O۹٫۷Iab دوتایی پرتو ایکس نامزد سیاهچاله
۴۷ Cyg B ۴۷ ۱۹۶۰۹۴ ۲۰h ۳۳m ۵۲٫۵۰s ‏ ۰۷٫۰″ ۱۳′ ‎+۳۵° ۹٫۴۰ K۲Ib+... component of ۴۷ Cyg system
V۱۵۰۰ Cyg ۲۱h ۱۱m ۳۶٫۶۱s ‏ ۰۱٫۹″ ۰۹′ ‎+۴۸° ۱۷٫۱ نواختر Cygni ۱۹۷۵; Vmax = ۲٫۰m
V۴۷۶ Cyg ۱۹h ۵۸m ۲۴٫۵۷s ‏ ۰۷٫۱″ ۳۷′ ‎+۵۳° Nova Cygni ۱۹۲۰; Vmax = ۲٫۰m
WR ۱۳۶ ۱۹۲۱۶۳ ۲۰h ۱۲m ۰۶٫۵۴۲۱s ‏ ۱۷٫۷۷۹″ ۲۱′ ‎+۳۸° ۷٫۴۸ ۷٫۴۷ WN۶ Wolf-Rayet Star
HAT-P-۷ ۱۹h ۲۸m ۵۹s ‏ ۱۰″ ۵۸′ ‎+۴۷° ۱۰٫۵ ۱۰۴۰ has a transiting planet (b)
V۱۶۶۸ Cyg ۲۱h ۴۲m ۳۵٫۲۲s ‏ ۵۴٫۹″ ۰۱′ ‎+۴۴° Nova Cygni ۱۹۷۸; Vmax = ۶٫۰m
AFGL ۲۵۹۱ ۲۰h ۲۹m ۲۴٫۹s ‏ ۲۱″ ۱۱′ ‎+۴۰° ۴۴ ۳۲۶۱٫۶ associated Rfn Nebula
V۱۹۷۴ Cyg ۲۰h ۳۰m ۳۱٫۶۶s ‏ ۵۰٫۸″ ۳۷′ ‎+۵۲° Nova Cygni ۱۹۹۲; Vmax = ۴٫۵m

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.