فهرست شهرهای سوئیس

فهرست شهرهای سویس که در کانتون‌های مختلف این کشور پراکنده هستند:

شهرهای بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر

فهرست شهرهاویرایش

فهرست شهرهای بیش از ده هزار نفر بر اساس حروف الفبا

شهر بخش‌های سوئیس کانتون‌های سوئیس جمعیت جمعیت با حومه
ارو بخش ارو کانتون ارگو ۱۵٬۲۰۰ -
اربرگ بخش اربرگ کانتون برن ۳٬۲۰۰ -
اربورگ بخش زوفنژان کانتون ارگو ۶٬۳۰۰ -
ادلیزویل بخش هورگن کانتون زوریخ ۱۵٬۶۰۰ -
افولترن ام البی بخش افولترن کانتون زوریخ ۱۰٬۱۰۰ -
انیو بخش لوگنو تیسینو ۳٬۶۰۰ -
اگل بخش اگل کانتون وو ۷٬۶۰۰ -
الش ویل بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۸٬۲۰۰ -
الدورف - کانتون اوری ۸٬۶۰۰ -
الستتان رنتل کانتون سنت گالن ۱۰٬۴۰۰ -
آمری ویل بخش بیشوفزوزل کانتون تورگو ۱۱٬۲۰۰ -
اپانزل بخش اپانزل اپانزل اینرودان ۵٬۵۰۰ -
اربون بخش اربون کانتون تورگو ۱۳٬۱۰۰ -
ازکونا بخش لوکارنو تیسینو ۵٬۰۰۰ -
اوبون بخش اوبون کانتون وو ۲٬۶۰۰ -
اوانش بخش اوانش کانتون وو ۲٬۵۰۰ -
بر - کانتون زوگ ۱۹٬۷۰۰ -
بدان بخش بدان، ارگو کانتون ارگو ۱۶٬۳۰۰ -
بازل - کانتون بزل استات ۱۶۵٬۰۰۰ ۴۸۶٬۰۰۰
بلانزونا بخش بلانزونا تیسینو ۱۶٬۸۰۰ -
برن بخش برن کانتون برن ۱۳۱٬۶۰۰ ۳۴۹٬۰۰۰
برومونسته بخش سورسه کانتون لوتسرن ۲٬۳۰۰ -
بیسکا بخش ریویرا تیسینو ۵٬۸۰۰ -
بیل/بین بخش بیل کانتون برن ۴۹٬۳۰۰ -
بیننژان بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۴٬۲۰۰ -
بریسفلدان بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۰٬۳۰۰ -
بیشوفزوزل بخش بیشوفزوزل کانتون تورگو ۵٬۵۰۰ -
بودری بخش بودری کانتون نوشتل ۵٬۰۰۰ -
بور سن پیر بخش آنترومون کانتون وله ۲۰۰ -
برامگرتان بخش برامگرتان کانتون ارگو ۵٬۷۰۰ -
بریگ بخش بریگ کانتون وله ۵٬۰۰۰ -
بروگ بخش بروگ کانتون ارگو ۹٬۲۰۰ -
بوک بخش وردانبرگ کانتون سنت گالن ۱۰٬۲۰۰ -
بول بخش گرویر کانتون فریبورگ ۱۱٬۶۰۰ -
بولک بخش بولک کانتون زوریخ ۱۴٬۲۳۱ -
بورگدورف بخش بورگدورف کانتون برن ۱۴٬۶۰۰ -
کروژ - کانتون ژنو ۱۸٬۱۰۰ -
شم - کانتون زوگ ۱۴٬۴۰۰ -
شتل سن دونی بخش وو وز کانتون فریبورگ ۴٬۴۰۰ -
شور بخش پلوسور کانتون گروبوندان ۳۱٬۹۰۰ -
کونته بخش کونته کانتون وله ۶٬۵۰۰ -
کوپه بخش نیون کانتون وو ۲٬۴۰۰ -
کوسونه بخش کوسونه کانتون وو ۲٬۶۰۰ -
کروگلیو بخش لوگنو تیسینو ۸۰۰ -
کودروفن بخش اوانش کانتون وو ۸۰۰ -
کولی بخش لوو کانتون وو ۱٬۷۰۰ -
دوو بخش پرتیگو/دوو کانتون گروبوندان ۱۰٬۹۰۰ -
دلمون بخش دلمون کانتون ژورا ۱۱٬۴۰۰ -
دیسنوفان بخش دیسنوفان کانتون تورگو ۳٬۱۰۰ -
دیه تیکون بخش دیه تیکون کانتون زوریخ ۲۱٬۷۰۰ -
دوباندورف بخش اوسته کانتون زوریخ ۲۲٬۵۰۰ -
ابیکون بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۱۱٬۳۰۰ -
اشلان بخش اشلان کانتون وو ۴٬۵۰۰ -
اگلیزو بخش بولک کانتون زوریخ ۳٬۱۰۰ -
انسیودلن بخش انسیودلن کانتون شوئیز ۱۲٬۸۰۰ -
الگ بخش ونترتور کانتون زوریخ ۳٬۶۰۰ -
آمن بخش اوکدورف کانتون لوتسرن ۲۶٬۹۰۰ -
ارلک بخش ارلک کانتون برن ۱٬۱۰۰ -
استویه لو لک بخش بروآ کانتون فریبورگ ۴٬۶۰۰ -
فروآنفلد بخش فروآنفلد کانتون تورگو ۲۲٬۰۰۰ -
فرینبک بخش اوف کانتون شوئیز ۱۳٬۸۰۰ -
فریبورگ بخش سرین/سان کانتون فریبورگ ۳۲٬۰۰۰ ۹۶٬۰۰۰
ژنو - کانتون ژنو ۱۷۷٬۵۰۰ ۴۹۳٬۰۰۰
گلان بخش نیون کانتون وو ۱۰٬۱۰۰ -
گلرو - کانتون گلرو ۵٬۷۰۰ -
گوردولا بخش لوکارنو تیسینو ۳٬۹۰۰ -
گوسو سنت گالن کانتون سنت گالن ۱۷٬۰۰۰ -
گراندکور بخش پیرن کانتون وو ۷۰۰ -
گراندسون بخش گراندسون کانتون وو ۲٬۷۰۰ -
گرفانسه بخش اوسته کانتون زوریخ ۵٬۲۰۰ -
گرانشان بخش لوبرن کانتون سولوتورن ۱۶٬۰۰۰ -
گروننژان بخش ان ویل کانتون زوریخ ۲٬۸۰۰ -
گرویر بخش گرویر کانتون فریبورگ ۱٬۴۰۰ -
اریزو - آپنزل آوسررودن ۱۵٬۵۰۰ -
ارمانس - کانتون ژنو ۸۰۰ -
هورگن بخش هورگن کانتون زوریخ ۱۷٬۶۰۰ -
هورب بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۱۲٬۳۰۰ -
اوت ویل بخش ترکل‌اوئلد کانتون برن ۴٬۶۰۰ -
ایلانز بخش سورسلوا کانتون گروبوندان ۲٬۳۰۰ -
ایلنو افروتیکون بخش پففیکون کانتون زوریخ ۱۴٬۹۰۰ -
ایتیژان بخش برن کانتون برن ۱۰٬۸۰۰ -
کزورستول بخش زورزک کانتون ارگو ۴۰۰ -
کلنیو بخش زورزک کانتون ارگو ۲٬۸۰۰ -
کولتان بخش بولک کانتون زوریخ ۱۷٬۰۰۰ -
کونیز بخش برن کانتون برن ۳۷٬۹۰۰ -
کروزلنژان بخش کروزلنژان کانتون تورگو ۱۶٬۹۰۰ -
کریئن بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۲۵٬۱۰۰ -
کوسناخت (مایلن) مایلن کانتون زوریخ ۱۲٬۶۰۰ -
کوسناخت کوسناخت کانتون شوئیز ۱۱٬۳۰۰ -
لشو دو فوند بخش لشو دو فوند کانتون نوشتل ۳۶٬۹۰۰ -
لنوو ویل بخش لنوو ویل کانتون برن ۳٬۴۰۰ -
لسرز بخش کوسونه کانتون وو ۱٬۷۰۰ -
لتور دو پلز بخش وو وه کانتون وو ۱۰٬۴۰۰ -
لتور دو ترم بخش گرویر کانتون فریبورگ ۳٬۳۰۰ -
لو لاندورون بخش نوشتل کانتون نوشتل ۴٬۳۰۰ -
لو لوکل بخش لو لوکل کانتون نوشتل ۱۰٬۲۰۰ -
لکله بخش اورب کانتون وو ۱۵۰ -
لشان بخش مرک کانتون شوئیز ۶٬۶۰۰ -
لانسی - کانتون ژنو ۲۶٬۱۰۰ -
لانژانتل بخش ارواژان کانتون برن ۱۴٬۴۰۰ -
لوفون بخش لوفون بزل‌کونتری ۵٬۰۰۰ -
لوفانبورگ بخش لوفانبورگ کانتون ارگو ۱٬۹۰۰ -
لوپان بخش لوپان کانتون برن ۲٬۷۰۰ -
لوزان بخش لوزان کانتون وو ۱۲۹٬۲۷۳ ۳۱۷ ۰۲۰
لانزبورگ بخش لانزبورگ کانتون ارگو ۷٬۵۰۰ -
لوک بخش لوک کانتون وله ۳٬۳۰۰ -
لیکتانستگ توگژانبورگ کانتون سنت گالن ۱٬۸۰۰ -
لستل بخش لستل بزل‌کونتری ۱۲٬۶۰۰ -
لیتو بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۱۶٬۱۰۰ -
لوکارنو بخش لوکارنو تیسینو ۱۴٬۲۰۰ -
لوزون بخش لوکارنو تیسینو ۶٬۰۰۰ -
لوگنو بخش لوگنو تیسینو ۵۷٬۴۹۴ ۱۳۰٬۰۰۰
لوتری بخش لوو کانتون وو ۸٬۴۰۰ -
لوسرن بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۵۷٬۳۰۰ -
لیس بخش اربرگ کانتون برن ۱۰٬۸۰۰ -
میانفلد بخش لاندکر کانتون گروبوندان ۲٬۳۰۰ -
مارتینی بخش مارتینی کانتون وله ۱۴٬۰۰۰ -
میان مایلن کانتون زوریخ ۱۱٬۵۰۰ -
ملنژان بخش بدان، ارگو کانتون ارگو ۴٬۳۰۰ -
ماندریزیو بخش ماندریزیو تیسینو ۶٬۱۰۰ -
میرن - کانتون ژنو ۱۹٬۳۰۰ -
مونته بخش مونته کانتون وله ۱۴٬۹۰۰ -
مونترو بخش وو وه کانتون وو ۲۲٬۵۰۰ -
مورکوت بخش لوگنو تیسینو ۷۰۰ -
مورژ بخش مورژ کانتون وو ۱۳٬۸۰۰ -
مودون بخش مودون کانتون وو ۴٬۲۰۰ -
موتیه بخش موتیه کانتون برن ۷٬۷۰۰ -
مونشانستن بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۱٬۶۰۰ -
مونسنژان بخش کونولفنژان کانتون برن ۱۰٬۷۰۰ -
موریبه برن بخش برن کانتون برن ۱۲٬۳۰۰ -
مورتان بخش سی کانتون فریبورگ ۵٬۵۰۰ -
موتانز بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۶٬۷۰۰ -
نوشتل بخش نوشتل کانتون نوشتل ۳۱٬۶۰۰ -
نوزان ام رفل - کانتون شفوزان ۱۰٬۰۰۰ -
نکیرک - کانتون شفوزان ۱٬۷۰۰ -
نیدو بخش نیدو کانتون برن ۶٬۷۰۰ -
نیون بخش نیون کانتون وو ۱۶٬۳۰۰ -
اوفترنژان بخش زوفنژان کانتون ارگو ۱۰٬۲۰۰ -
اولتان بخش اولتان کانتون سولوتورن ۱۶٬۲۰۰ -
اونکس - کانتون ژنو ۱۶٬۵۰۰ -
اوپفیکون بخش بولک کانتون زوریخ ۱۲٬۴۰۰ -
اورب بخش اورب کانتون وو ۵٬۰۰۰ -
اورسیر بخش آنترومون کانتون وله ۲٬۷۰۰ -
اوسترمندیژان بخش برن کانتون برن ۱۵٬۲۰۰ -
پیرن بخش پیرن کانتون وو ۷٬۴۰۰ -
پورانترویی بخش پورانترویی کانتون ژورا ۶٬۶۰۰ -
پرتلن بخش لستل بزل‌کونتری ۱۴٬۹۰۰ -
پری بخش لوزان کانتون وو ۱۰٬۷۰۰ -
پولی بخش لوزان کانتون وو ۱۶٬۱۰۰ -
رپه ویلژونا سی گسته کانتون سنت گالن ۲۵٬۲۰۰ -
روژانزبرگ بخش دلزدورف کانتون زوریخ ۴۰۰ -
روژانزدورف بخش دلزدورف کانتون زوریخ ۱۵٬۲۰۰ -
ریناچ بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۸٬۵۰۰ -
رونان بخش لوزان کانتون وو ۱۷٬۵۰۰ -
رنو بخش آندلفنژان کانتون زوریخ ۱٬۳۰۰ -
رنک رنتل کانتون سنت گالن ۳٬۲۰۰ -
رنفلدان بخش رنفلدان کانتون ارگو ۱۰٬۷۰۰ -
ریکته ویل بخش اورژان کانتون زوریخ ۱۰٬۸۰۰ -
ریان - کانتون بزل استات ۲۰٬۰۰۰ -
ریوا سن ویتل بخش ماندریزیو تیسینو ۲٬۳۰۰ -
رول بخش رول کانتون وو ۴٬۲۰۰ -
رومن موتیه آنوی بخش اورب کانتون وو ۴۰۰ -
رومون بخش گلن کانتون فریبورگ ۳٬۸۰۰ -
رورشک رورشک کانتون سنت گالن ۸٬۶۰۰ -
رو بخش گلن کانتون فریبورگ ۹۰۰ -
روتی بخش ان ویل کانتون زوریخ ۱۱٬۰۰۰ -
سیون بخش مارتینی کانتون وله ۱٬۵۰۰ -
سن موریس بخش سن موریس کانتون وله ۳٬۶۰۰ -
سن پرکس بخش مورژ کانتون وو ۴٬۲۰۰ -
سن اورسان بخش پورانترویی کانتون ژورا ۷۰۰ -
سلا بخش لوگنو تیسینو ۲٬۳۰۰ -
سنت گالن سنت گالن کانتون سنت گالن ۷۰٬۰۰۰ -
سرگان سرگان ارلان کانتون سنت گالن ۴٬۸۰۰ -
سرنان - کانتون اوبولدان ۹٬۳۰۰ -
شفوزان - کانتون شفوزان ۳۳٬۷۰۰ -
شیلوران بخش دیه تیکون کانتون زوریخ ۱۳٬۲۰۰ -
اشووتس اشووتس کانتون شوئیز ۱۴٬۰۰۰ -
سامبرانشه بخش آنترومون کانتون وله ۷۰۰ -
سامپک بخش سورسه کانتون لوسرن ۳٬۶۰۰ -
سیر بخش سیر کانتون وله ۱۴٬۳۰۰ -
سیون بخش سیون کانتون وله ۲۷٬۶۰۰ -
سولوتورن بخش سولوتورن کانتون سولوتورن ۱۵٬۱۰۰ -
سپیه بخش نیودرسیمانتل کانتون برن ۱۲٬۰۰۰ -
سپره تانبک بخش بدان، ارگو کانتون ارگو ۱۰٬۰۰۰ -
سپلوژان بخش انترن کانتون گروبوندان ۴۰۰ -
ستفا مایلن کانتون زوریخ ۱۲٬۰۰۰ -
ستان - کانتون نیدولدان ۷٬۳۰۰ -
ستکبورن بخش ستکبورن کانتون تورگو ۳٬۲۰۰ -
ستفیسبورگ بخش تون کانتون برن ۱۴٬۶۰۰ -
ستن ام رن - کانتون شفوزان ۳٬۰۰۰ -
سورسه بخش سورسه کانتون لوتسرن ۸٬۰۰۰ -
تل ویل بخش هورگن کانتون زوریخ ۱۵٬۹۰۰ -
تونکس - کانتون ژنو ۱۲٬۸۰۰ -
تون بخش تون کانتون برن ۴۰٬۰۰۰ -
توزی بخش انترن کانتون گروبوندان ۲٬۵۰۰ -
انترسئان بخش انترلکان کانتون برن ۵٬۱۰۰ -
اوزنک سی گسته کانتون سنت گالن ۵٬۴۰۰ -
اوسته بخش اوسته کانتون زوریخ ۲۸٬۷۰۰ -
اوزویل بخش ویل کانتون سنت گالن ۱۲٬۰۰۰ -
ولانژن بخش ول دو روز کانتون نوشتل ۴۰۰ -
ورنیه - کانتون ژنو ۲۹٬۴۰۰ -
ورسوآ ژه او - کانتون ژنو ۱۱٬۱۰۰ -
وو وه بخش وو وه کانتون وو ۱۵٬۷۰۰ -
وینو، وو بخش اگل کانتون وو ۴٬۱۰۰ -
ویسپ بخش ویسپ کانتون وله ۶٬۵۰۰ -
ولکه ویل بخش اوسته کانتون زوریخ ۱۴٬۳۰۰ -
ودانویل بخش اورژان کانتون زوریخ ۱۹٬۳۰۰ -
ولدانبورگ بخش ولدانبورگ بزل‌کونتری ۱٬۲۰۰ -
ولانستدت سرگان ارلان کانتون سنت گالن ۴٬۶۰۰ -
ولیزولان بخش بولک کانتون زوریخ ۱۲٬۰۰۰ -
واژان آن در ار بخش واژان کانتون برن ۱٬۹۰۰ -
وردانبرگ وردانبرگ کانتون سنت گالن ۹۰ -
وتنژان بخش بدان، ارگو کانتون ارگو ۱۸٬۱۰۰ -
وتزیکون بخش انویل کانتون زوریخ ۱۸٬۷۰۰ -
ویدلیزبک بخش واژان کانتون برن ۲٬۲۰۰ -
ویل بخش ویل کانتون سنت گالن ۱۶٬۶۰۰ -
ویل لیزو بخش ویل لیزو کانتون لوسرن ۷٬۱۰۰ -
ونترتور بخش ونترتور کانتون زوریخ ۹۷٬۳۰۰ -
ولان بخش برامگرتان کانتون ارگو ۱۳٬۷۰۰ -
ورب بخش کونولفنژان کانتون برن ۱۱٬۰۰۰ -
ایوردون لبن بخش ایوردون کانتون وو ۲۳٬۴۰۰ -
زوفنژان بخش زوفنژان کانتون ارگو ۱۰٬۳۴۹ -
زولیکون مایلن کانتون زوریخ ۱۱٬۹۰۰ -
زوگ - کانتون زوگ ۲۳٬۲۰۰ -
زوریخ زوریخ کانتون زوریخ ۳۶۶٬۴۴۵ ۱٬۱۰۲٬۰۰۰
بد زورزک بخش زورزک کانتون ارگو ۳٬۹۰۰ -

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش