فهرست شهرهای سوئیس

فهرست شهر‌های سوئیس که در کانتون‌های مختلف این کشور پراکنده هستند:

قسمت‌های با عدد فارسی مربوط به سال 2017 است؛ این به دلیل بروزرسانی است، می توانید از اینجا بروزرسانی های کامل 2020 را مشاهده کنید یا آنها را به اینجا انتقال دهید.
شهرهای بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر (2019)

فهرست شهرها

ویرایش

فهرست شهرهای بیش از ده هزار نفر بر اساس حروف الفبا:

شهر بخش‌های سوئیس کانتون‌های سوئیس جمعیت2020
ارو بخش ارو کانتون ارگو 21,726
اربرگ بخش اربرگ کانتون برن 4,626
اربورگ بخش زوفنژان کانتون ارگو 8,577
ادلیزویل بخش هورگن کانتون زوریخ 19,049
افولترن ام البی بخش افولترن 12,289
انیو بخش لوگنو تیسینو 4,376
اگل بخش اگل کانتون وو 10,462
الش ویل بخش ارلوشم بزل‌کونتری 21,563
الدورف - کانتون اوری 9,565
الستتان رنتل کانتون سنت گالن 11,938
آمری ویل بخش بیشوفزوزل کانتون تورگو 14,211
اپانزل بخش اپانزل اپانزل اینرودان 5,793
اربون بخش اربون کانتون تورگو 14,950
ازکونا بخش لوکارنو تیسینو 5,554
اوبون بخش اوبون کانتون وو 3,235
اوانش بخش اوانش 4,477
بر - کانتون زوگ 24,686
بدان بخش بدان، ارگو کانتون ارگو 19,621
بازل - کانتون بزل استات 178,120
بلانزونا بخش بلانزونا تیسینو 43,360
برن بخش برن کانتون برن 134,794
برومونسته بخش سورسه کانتون لوتسرن 6,661
بیسکا بخش ریویرا تیسینو 6,094
بیل/بین بخش بیل کانتون برن 55,206
بیننژان بخش ارلوشم بزل‌کونتری 15,750
بریسفلدان بخش ارلوشم بزل‌کونتری 10,447
بیشوفزوزل بخش بیشوفزوزل کانتون تورگو 5,907
بودری بخش بودری کانتون نوشتل 6,193
بور سن پیر بخش آنترومون کانتون وله 211
برامگرتان بخش برامگرتان کانتون ارگو 8,415
بریگ بخش بریگ کانتون وله 13,221
بروگ بخش بروگ کانتون ارگو 12,738
بوک بخش وردانبرگ کانتون سنت گالن 13,053
بول بخش گرویر کانتون فریبورگ 24,412
بولک بخش بولک کانتون زوریخ 21,998
بورگدورف بخش بورگدورف کانتون برن 16,583
کروژ - کانتون ژنو 22,536
شم - کانتون زوگ 17,042
شتل سن دونی بخش وو وز کانتون فریبورگ 7,449
شور بخش پلوسور کانتون گروبوندان 36,336
کونته بخش کونته کانتون وله 8,857
کوپه بخش نیون کانتون وو 3,280
کوسونه بخش کوسونه 4,223
کروگلیو بخش لوگنو تیسینو 861
کودروفن بخش اوانش کانتون وو 1,780
کولی بخش لوو 1,700 (2017)
دوو بخش پرتیگو/دوو کانتون گروبوندان 10,832
دلمون بخش دلمون کانتون ژورا 12,618
دیسنوفان بخش دیسنوفان کانتون تورگو 4,085
دیه تیکون بخش دیه تیکون کانتون زوریخ 28,057
دوباندورف بخش اوسته 29,907
ابیکون بخش لوتسرن کانتون لوتسرن 14,066
اشلان بخش اشلان کانتون وو ۴٬۵۰۰
اگلیزو بخش بولک کانتون زوریخ ۳٬۱۰۰
انسیودلن بخش انسیودلن کانتون شوئیز ۱۲٬۸۰۰
الگ بخش ونترتور کانتون زوریخ ۳٬۶۰۰
آمن بخش اوکدورف کانتون لوتسرن ۲۶٬۹۰۰
ارلک بخش ارلک کانتون برن ۱٬۱۰۰
استویه لو لک بخش بروآ کانتون فریبورگ ۴٬۶۰۰
فروآنفلد بخش فروآنفلد کانتون تورگو ۲۲٬۰۰۰
فرینبک بخش اوف کانتون شوئیز ۱۳٬۸۰۰
فریبورگ بخش سرین/سان کانتون فریبورگ ۳۲٬۰۰۰
ژنو - کانتون ژنو ۱۸۳٬۹۸۱
گلان بخش نیون کانتون وو ۱۰٬۱۰۰
گلرو - کانتون گلرو ۵٬۷۰۰
گوردولا بخش لوکارنو تیسینو ۳٬۹۰۰
گوسو سنت گالن کانتون سنت گالن ۱۷٬۰۰۰
گراندکور بخش پیرن کانتون وو ۷۰۰
گراندسون بخش گراندسون ۲٬۷۰۰
گرفانسه بخش اوسته کانتون زوریخ ۵٬۲۰۰
گرانشان بخش لوبرن کانتون سولوتورن ۱۶٬۰۰۰
گروننژان بخش ان ویل کانتون زوریخ ۲٬۸۰۰
گرویر بخش گرویر کانتون فریبورگ ۱٬۴۰۰
اریزو - آپنزل آوسررودن ۱۵٬۵۰۰
ارمانس - کانتون ژنو ۸۰۰
هورگن بخش هورگن کانتون زوریخ 19,049
هورب بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۱۲٬۳۰۰
اوت ویل بخش ترکل‌اوئلد کانتون برن ۴٬۶۰۰
ایلانز بخش سورسلوا کانتون گروبوندان ۲٬۳۰۰
ایلنو افروتیکون بخش پففیکون کانتون زوریخ ۱۴٬۹۰۰
ایتیژان بخش برن کانتون برن ۱۰٬۸۰۰
کزورستول بخش زورزک کانتون ارگو ۴۰۰
کلنیو بخش زورزک ۲٬۸۰۰
کولتان بخش بولک کانتون زوریخ ۱۷٬۰۰۰
کونیز بخش برن کانتون برن ۳۷٬۹۰۰
کروزلنژان بخش کروزلنژان کانتون تورگو ۱۶٬۹۰۰
کریئن بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۲۵٬۱۰۰
کوسناخت (مایلن) مایلن کانتون زوریخ ۱۲٬۶۰۰
کوسناخت کوسناخت کانتون شوئیز ۱۱٬۳۰۰
لشو دو فوند بخش لشو دو فوند کانتون نوشتل ۳۶٬۹۰۰
لنوو ویل بخش لنوو ویل کانتون برن ۳٬۴۰۰
لسرز بخش کوسونه کانتون وو ۱٬۷۰۰
لتور دو پلز بخش وو وه ۱۰٬۴۰۰
لتور دو ترم بخش گرویر کانتون فریبورگ ۳٬۳۰۰
لو لاندورون بخش نوشتل کانتون نوشتل ۴٬۳۰۰
لو لوکل بخش لو لوکل کانتون نوشتل ۱۰٬۲۰۰
لکله بخش اورب کانتون وو ۱۵۰
لشان بخش مرک کانتون شوئیز ۶٬۶۰۰
لانسی - کانتون ژنو ۲۶٬۱۰۰
لانژانتل بخش ارواژان کانتون برن ۱۴٬۴۰۰
لوفون بخش لوفون بزل‌کونتری ۵٬۰۰۰
لوفانبورگ بخش لوفانبورگ کانتون ارگو ۱٬۹۰۰
لوپان بخش لوپان کانتون برن ۲٬۷۰۰
لوزان بخش لوزان کانتون وو ۱۲۹٬۲۷۳
لانزبورگ بخش لانزبورگ کانتون ارگو ۷٬۵۰۰
لوک بخش لوک کانتون وله ۳٬۳۰۰
لیکتانستگ توگژانبورگ کانتون سنت گالن ۱٬۸۰۰
لستل بخش لستل بزل‌کونتری ۱۲٬۶۰۰
لیتو بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۱۶٬۱۰۰
لوکارنو بخش لوکارنو تیسینو ۱۴٬۲۰۰
لوزون بخش لوکارنو ۶٬۰۰۰
لوگنو بخش لوگنو ۵۷٬۴۹۴
لوتری بخش لوو کانتون وو ۸٬۴۰۰
لوسرن بخش لوتسرن کانتون لوتسرن ۵۷٬۳۰۰
لیس بخش اربرگ کانتون برن ۱۰٬۸۰۰
میانفلد بخش لاندکر کانتون گروبوندان ۲٬۳۰۰
مارتینی بخش مارتینی کانتون وله ۱۴٬۰۰۰
میان مایلن کانتون زوریخ ۱۱٬۵۰۰
ملنژان بخش بدان، ارگو کانتون ارگو ۴٬۳۰۰
ماندریزیو بخش ماندریزیو تیسینو ۶٬۱۰۰
میرن - کانتون ژنو ۱۹٬۳۰۰
مونته بخش مونته کانتون وله ۱۴٬۹۰۰
مونترو بخش وو وه کانتون وو ۲۲٬۵۰۰
مورکوت بخش لوگنو تیسینو ۷۰۰
مورژ بخش مورژ کانتون وو ۱۳٬۸۰۰
مودون بخش مودون ۴٬۲۰۰
موتیه بخش موتیه کانتون برن ۷٬۷۰۰
مونشانستن بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۱٬۶۰۰
مونسنژان بخش کونولفنژان کانتون برن ۱۰٬۷۰۰
موریبه برن بخش برن ۱۲٬۳۰۰
مورتان بخش سی کانتون فریبورگ ۵٬۵۰۰
موتانز بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۶٬۷۰۰
نوشتل بخش نوشتل کانتون نوشتل ۳۱٬۶۰۰
نوزان ام رفل - کانتون شفوزان ۱۰٬۰۰۰
نکیرک - کانتون شفوزان ۱٬۷۰۰
نیدو بخش نیدو کانتون برن ۶٬۷۰۰
نیون بخش نیون کانتون وو ۱۶٬۳۰۰
اوفترنژان بخش زوفنژان کانتون ارگو ۱۰٬۲۰۰
اولتان بخش اولتان کانتون سولوتورن ۱۶٬۲۰۰
اونکس - کانتون ژنو ۱۶٬۵۰۰
اوپفیکون بخش بولک کانتون زوریخ ۱۲٬۴۰۰
اورب بخش اورب کانتون وو ۵٬۰۰۰
اورسیر بخش آنترومون کانتون وله ۲٬۷۰۰
اوسترمندیژان بخش برن کانتون برن ۱۵٬۲۰۰
پیرن بخش پیرن کانتون وو ۷٬۴۰۰
پورانترویی بخش پورانترویی کانتون ژورا ۶٬۶۰۰
پرتلن بخش لستل بزل‌کونتری ۱۴٬۹۰۰
پری بخش لوزان کانتون وو ۱۰٬۷۰۰
پولی بخش لوزان کانتون وو ۱۶٬۱۰۰
رپه ویلژونا سی گسته کانتون سنت گالن ۲۵٬۲۰۰
روژانزبرگ بخش دلزدورف کانتون زوریخ ۴۰۰
روژانزدورف بخش دلزدورف کانتون زوریخ ۱۵٬۲۰۰
ریناچ بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۸٬۵۰۰
رونان بخش لوزان کانتون وو ۱۷٬۵۰۰
رنو بخش آندلفنژان کانتون زوریخ ۱٬۳۰۰
رنک رنتل کانتون سنت گالن ۳٬۲۰۰
رنفلدان بخش رنفلدان کانتون ارگو ۱۰٬۷۰۰
ریکته ویل بخش اورژان کانتون زوریخ ۱۰٬۸۰۰
ریان - کانتون بزل استات ۲۰٬۰۰۰
ریوا سن ویتل بخش ماندریزیو تیسینو ۲٬۳۰۰
رول بخش رول کانتون وو ۴٬۲۰۰
رومن موتیه آنوی بخش اورب ۴۰۰
رومون بخش گلن کانتون فریبورگ ۳٬۸۰۰
رورشک رورشک کانتون سنت گالن ۸٬۶۰۰
رو بخش گلن کانتون فریبورگ ۹۰۰
روتی بخش ان ویل کانتون زوریخ ۱۱٬۰۰۰
سیون بخش مارتینی کانتون وله ۱٬۵۰۰
سن موریس بخش سن موریس ۳٬۶۰۰
سن پرکس بخش مورژ کانتون وو ۴٬۲۰۰
سن اورسان بخش پورانترویی کانتون ژورا ۷۰۰
سلا بخش لوگنو تیسینو ۲٬۳۰۰
سنت گالن سنت گالن کانتون سنت گالن ۷۰٬۰۰۰
سرگان سرگان ارلان ۴٬۸۰۰
سرنان - کانتون اوبولدان ۹٬۳۰۰
شفوزان کانتون شفوزان ۳۳٬۷۰۰
شیلوران بخش دیه تیکون کانتون زوریخ ۱۳٬۲۰۰
اشووتس اشووتس کانتون شوئیز ۱۴٬۰۰۰
سامبرانشه بخش آنترومون کانتون وله ۷۰۰
سامپک بخش سورسه کانتون لوسرن ۳٬۶۰۰
سیر بخش سیر کانتون وله ۱۴٬۳۰۰
سیون بخش سیون ۲۷٬۶۰۰
سولوتورن بخش سولوتورن کانتون سولوتورن ۱۵٬۱۰۰
سپیه بخش نیودرسیمانتل کانتون برن ۱۲٬۰۰۰
سپره تانبک بخش بدان، ارگو کانتون ارگو ۱۰٬۰۰۰
سپلوژان بخش انترن کانتون گروبوندان ۴۰۰
ستفا مایلن کانتون زوریخ ۱۲٬۰۰۰
ستان - کانتون نیدولدان ۷٬۳۰۰
ستکبورن بخش ستکبورن کانتون تورگو ۳٬۲۰۰
ستفیسبورگ بخش تون کانتون برن ۱۴٬۶۰۰
ستن ام رن - کانتون شفوزان ۳٬۰۰۰
سورسه بخش سورسه کانتون لوتسرن ۸٬۰۰۰
تل ویل بخش هورگن کانتون زوریخ ۱۵٬۹۰۰
تونکس - کانتون ژنو ۱۲٬۸۰۰
تون بخش تون کانتون برن ۴۰٬۰۰۰
توزی بخش انترن کانتون گروبوندان ۲٬۵۰۰
انترسئان بخش انترلکان کانتون برن ۵٬۱۰۰
اوزنک سی گسته کانتون سنت گالن ۵٬۴۰۰
اوسته بخش اوسته کانتون زوریخ ۲۸٬۷۰۰
اوزویل بخش ویل کانتون سنت گالن ۱۲٬۰۰۰
ولانژن بخش ول دو روز کانتون نوشتل ۴۰۰
ورنیه - کانتون ژنو ۲۹٬۴۰۰
ورسوآ ژه او ۱۱٬۱۰۰
وو وه بخش وو وه کانتون وو ۱۵٬۷۰۰
وینو، وو بخش اگل ۴٬۱۰۰
ویسپ بخش ویسپ کانتون وله ۶٬۵۰۰
ولکه ویل بخش اوسته کانتون زوریخ ۱۴٬۳۰۰
ودانویل بخش اورژان ۱۹٬۳۰۰
ولدانبورگ بخش ولدانبورگ بزل‌کونتری ۱٬۲۰۰
ولانستدت سرگان ارلان کانتون سنت گالن ۴٬۶۰۰
ولیزولان بخش بولک کانتون زوریخ ۱۲٬۰۰۰
واژان آن در ار بخش واژان کانتون برن ۱٬۹۰۰
وردانبرگ وردانبرگ کانتون سنت گالن ۹۰
وتنژان بخش بدان، ارگو کانتون ارگو ۱۸٬۱۰۰
وتزیکون بخش انویل کانتون زوریخ ۱۸٬۷۰۰
ویدلیزبک بخش واژان کانتون برن ۲٬۲۰۰
ویل بخش ویل کانتون سنت گالن ۱۶٬۶۰۰
ویل لیزو بخش ویل لیزو کانتون لوسرن ۷٬۱۰۰
ونترتور بخش ونترتور کانتون زوریخ ۹۷٬۳۰۰
ولان بخش برامگرتان کانتون ارگو ۱۳٬۷۰۰
ورب بخش کونولفنژان کانتون برن ۱۱٬۰۰۰
ایوردون لبن بخش ایوردون کانتون وو ۲۳٬۴۰۰
زوفنژان بخش زوفنژان کانتون ارگو 10.640
زولیکون مایلن کانتون زوریخ 13.311
زوگ - کانتون زوگ 30.934
زوریخ زوریخ کانتون زوریخ 421.878
بد زورزک بخش زورزک کانتون ارگو 4.379

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش