فهرست شهرهای عراق

شهر و روستاهای مدرن ویرایش

 
نقشه عراق
 
بغداد، پایتخت عراق
 
موصل
 
بصره

'جمعیت شهرهای عراق در سال ۲۰۰۸

شهر و روستاهای باستانی ویرایش

منابع ویرایش