فهرست مناطق کویت

(تغییرمسیر از فهرست شهرهای کویت)

شهرهای کویت عبارتند از:

شهرهای کویت
رتبه شهر جمعیت استان
به فارسی به عربی سرشماری ۱۹۹۵ سرشماری ۲۰۰۵
۱. جلیب الشیوخ (به عربی: جلیب الشیوخ) ۱۰۲٫۱۶۹ ۱۷۹٫۲۶۴ فروانیه
۲. السالمیه (به عربی: السالمیة) ۱۲۹٫۷۷۵ ۱۴۵٫۳۲۸ حولی
۳. حولی (به عربی: حولی) ۸۲٫۱۵۴ ۱۰۶٫۹۹۲ حولی
۴. جنوب خیطان (به عربی: جنوب خیطان) ۶۲٫۲۴۱ ۹۲٫۶۴۶ فروانیه
۵. الفروانیه (به عربی: الفروانیة) ۵۲٫۹۲۸ ۸۳٫۵۴۴ فروانیه
۶. سلوی (به عربی: سلوی) ۳۶٫۱۰۸ ۶۴٫۰۷۵ حولی
۷. ابرق خیطان (به عربی: ابرق خیطان) ۲۹٫۲۴۳ ۵۷٫۸۵۰ فروانیه
۸. صباح السالم (به عربی: صباح السالم) ۵۴٫۶۰۸ ۵۶٫۲۶۱ مبارک‌الکبیر
۹. الصلیبیه (به عربی: الصلیبیة) ۵۳٫۶۳۹ ۵۴٫۷۸۴ جهراء
۱۰. الفحیحیل (به عربی: الفحیحیل) ۳۸٫۱۸۰ ۵۱٫۲۱۰ احمدی
۱۱. صبیحیه (به عربی: الصبیحیة) ۵۰٫۶۴۴ ۵۰٫۶۰۹ احمدی
۱۲. تیماء (به عربی: تیماء) ۴۶٫۰۶۶ ۴۸٫۷۲۴ جهراء
۱۳. جابریه (به عربی: الجابریة) ۳۰٫۴۰۱ ۴۴٫۰۶۱ حولی
۱۴. المنقف (به عربی: المنقف) ۲۱٫۸۸۹ ۴۳٫۹۴۳ احمدی
۱۵. فردوس (به عربی: الفردوس) ۴۰٫۳۶۱ ۴۲٫۸۲۷ فروانیه
۱۶. العارضیه (به عربی: العارضیة) ۳۳٫۸۹۴ ۳۷٫۳۶۳ فروانیه
۱۷. القصر (به عربی: القصر) ۳۹٫۱۲۸ ۳۶٫۷۸۳ جهراء
۱۸. الکویت (به عربی: الکویت) ۲۸٫۷۴۷ ۳۲٫۴۰۳ عاصمه
۱۹. مبارک الکبیر (به عربی: مبارک الکبیر) k.A. ۳۲٫۳۱۸ مبارک‌الکبیر
۲۰. عدان (به عربی: العدان) k.A. ۳۲٫۲۱۰ مبارک‌الکبیر
۲۱. جبار العالی (به عربی: جبار العالی) ۲۱٫۴۹۴ ۳۰٫۹۷۶ احمدی
۲۲. علی صباح السالم (به عربی: علی صباح السالم) k.A. ۳۰٫۱۹۳ احمدی
۲۳. اندلس (به عربی: الأندلس) ۱۹٫۶۵۷ ۳۰٫۱۷۹ فروانیه
۲۴. مهبوله (به عربی: المهبولة) k.A. ۲۹٫۴۲۲ احمدی
۲۵. صباح الناصر (به عربی: صباح الناصر) ۹٫۰۵۷ ۲۸٫۹۸۴ فروانیه
۲۶. بیان (به عربی: بیان) ۲۷٫۰۸۲ ۲۸٫۸۷۴ حولی
۲۷. الجهراء (به عربی: الجهراء) ۱۴٫۶۶۰ ۲۸٫۳۸۷ جهراء
۲۸. الرمیثیه (به عربی: الرمیثیة) ۲۸٫۳۱۰ ۲۸٫۱۱۵ حولی
۲۹. الرقه (به عربی: الرقة) ۲۹٫۳۶۶ ۲۷٫۶۷۱ احمدی
۳۰. القصور (به عربی: القصور) k.A. ۲۷٫۰۵۷ مبارک‌الکبیر
۳۱. الظهر (به عربی: الظهر) ۲۳٫۳۴۹ ۲۶٫۴۴۸ احمدی
۳۲. الواحه (به عربی: الواحة) ۲۶٫۰۷۰ ۲۵٫۶۸۷ جهراء
۳۳. العیون (به عربی: العیون) ۲۱٫۴۸۸ ۲۳٫۶۰۰ جهراء
۳۴. ابو حلیفه (به عربی: ابو حلیفة) ۱۶٫۲۸۳ ۲۳٫۲۰۸ احمدی
۳۵. القرین (به عربی: القرین) ۵۰٫۶۸۹ ۲۲٫۵۸۱ مبارک‌الکبیر
۳۶. الفنطاس (به عربی: الفنطاس) ۱۲٫۹۴۶ ۲۱٫۰۹۶ احمدی
۳۷. السره (به عربی: السرة) k.A. ۲۰٫۹۳۸ عاصمه
۳۸. قرطبه (به [] Error: {{Lang-xx}}: فاقد متن (راهنما)) k.A. ۲۰٫۸۶۱ عاصمه
۳۹. بنید القار (به عربی: بنید القار) ۱۲٫۵۰۹ ۲۰٫۵۰۴ عاصمه

منابع ویرایش

  • اطلس راه‌های ایران ۱۳۸۷