فهرست فرمول‌های مقدماتی فیزیک

این مقاله می‌کوشد فهرستی از فرمول‌هایِ اولیه‌یِ فیزیک را ارائه کند، فرمول‌هایی که در دوره‌هایِ مقدماتیِ دبیرستانی و دانشگاهی، تدریس می‌شوند. در این مقاله، اصل‌ها به رنگ سبز، تعریف‌ها به رنگ آبی و قضیه‌ها به رنگِ سیاه، مشخص شده‌اند

پیشوندهایِ سامانه‌یِ متریکویرایش

الگو:پیشوندها SI

قوانینِ پایه‌ایِ مکانیکویرایش

معادله‌های مکانیکیِ پایه برایِ هر دو حالتِ حرکتِ انتقالی و حرکتِ دورانی.

کمیت انتقال دوران
زمان    
مکان     به رادیان
جرم    
مدت زمان    
جابه‌جایی    
پایستگی جرم    
پایستگی    
پایستگی تکانه    
سرعت    
شتاب    
تکان    
تغییرِ انرژی پتانسیل    
تکانه    
نیرو    
لختی    
ضربه    
کار    
توان    
انرژی جنبشی    
قانون دوم نیوتون    

به هر نیرویِ پایستار، یک انرژیِ پتانسیل منسوب می‌کنیم. برایِ آن‌که خودِ انرژیِ پتانسیل (و نه تغییرِ آن) را به شکلی مستقل به دست آوریم از قاعده‌یِ زیر استفاده می‌کنیم:

هر کجا که نیرو صفر است، انرژیِ پتانسیل را هم صفر در نظر می‌گیریم. این نقطه را مبدا گرفته و انرژیِ پتانسیلِ سایرِ نقطه‌ها را نسبت به آن به دست می‌آوریم.

شتاب ثابتویرایش

معادله‌هایِ حرکت در هر دو حالتِ انتقال و دوران، برای حالتی که شتاب ثابت است:

کمیت انتقال دوران
جابه‌جایی    
مستقل از زمان    
شتاب    
سرعت نهایی    
سرعتِ اولیه