بردار مکان

بردار مکان یا موقعیت یا بردار شعاعی که معمولاً آن را با نمایش می دهند، برداری است که محل قرارگیری یک نقطه مانند را در فضا را نسبت به یک مبدأ دلخواه مانند نشان می‌دهد. عبارت ریاضی به معنی جابجایی از مبدا به سمت نقطه است بردار مکان در فضاهای دو و سه بعدی نیز چنین است.

کاربردهاویرایش

  • در جبر خطی، یک بردار مکان می‌تواند به شکل ترکیب خطی از بردارهای یکه نشان داده‌شود.
  • حرکت جنبشی (سینماتیک) یک جرم نقطه‌ای می‌تواند توسط یک تابع برداری   نشان داده شود، که البته خود تابعی از زمان است. این روش در مکانیک و دینامیک برای نشان دادن جابجایی یک ذره، جرم نقطه‌ای یا جسم صلب مورد استفاده قرار می‌گیرد

بردار جابجاییویرایش

نوشتار اصلی: بردار جابجایی بردار جابجایی همان برآیند بردارهای دردسترس است بردار جابجایی ( به انگلیسی: Displacement vector) برداری است که از تفریق دو بردار مکان ابتدایی و بردار مکان انتهایی یک متحرک بدست می‌آید.

 

که در آن   مکان ابتدایی،   مکان انتهایی و   بردار جابجایی است.

منابعویرایش

کتاب درسی فیزیک سال دوازدهم، فصل1، 1398