فهرست کدهای ایمنی

منتشر شده توسط Directive 2001/59/EC

اصلیویرایش

 • : به هنگام رطوبت منفجر می‌شود
 • : خطر انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش یا دیگر عوامل ایجاد آتش
 • : خطر شدید انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش یا دیگر عوامل ایجاد آتش
 • : به هنگام تماس با فلزات منفجر می‌شود
 • : اگر گرما ببیند شاید منفجر شود
 • : با یا بدون تماس با هوا منفجر می‌شود
 • : ممکن است باعث آتش شود
 • : در صورت تماس با موارد احتراق‌پذیر ممکن است باعث آتش‌سوزی شود
 • : اگر با چند ماده مخلوط شود منفجر می‌گردد
 • R۱۰:آتش‌گیر
 • R۱۱: بسیار آتش‌گیر
 • R۱۲: بسیار بسیار آتش‌گیر
 • R۱۴: با آب شدیداً واکنش می‌دهد
 • R۱۵: در تماس با آب گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
 • R۱۶: در تماس با اکسیدها منفجر می‌شود
 • R۱۷: در هوا خودبخود آتش می‌گیرد
 • R۱۸: در استفاده ممکن است با بخار آب واکنش دهد
 • R19: ممکن است پروکسید‌های سمی ایجاد کند
 • R20: در صورت استنشاق آسیب می‌رساند
 • R21: در صورت تماس با پوست آسیب می‌رساند
 • R۲۲: در صورت بلعیدن آسیب می‌رساند
 • R۲۳: خطر مسمومیت در اثر استنشاق
 • R۲۴: خطر مسمومیت در صورت تماس با پوست
 • R۲۵: خطر مسمومیت در صورت بلعیدن
 • R۲۶: خطر مسمومیت شدید در اثر استنشاق
 • R۲۷: خطر مسمومیت شدید در صورت تماس با پوست
 • R۲۸: خطر مسمومیت شدید در صورت بلعیدن
 • R۲۹: در تماس با آب گازهای سمی آزاد می‌کند
 • R30: ممکن است در هنگام استفاده بشدت آتش‌گیر شود
 • R31: در تماس با اسید گازهای سمی آزاد می‌کند
 • R32: در تماس با اسید گازهای بسیار سمی آزاد می‌کند
 • R33: خطر آثار تجمعی
 • R۳۴: باعث سوختگی می‌شود
 • R۳۵: باعث سوختگی شدید می‌شود
 • R۳۶: سوزش چشم
 • R۳۷: سوزش دستگاه تنفسی
 • R۳۸: سوزش یا خارش پوست
 • R39: خطر آسیب‌های برگشت‌ناپذیر بسیار جدی
 • R40: شواهد محدود در مورد اثرات سرطان‌زایی
 • R۴۱: خطر آسیب شدید به چشم‌ها
 • R۴۲: امکان ایجاد حساسیت در اثر استنشاق
 • R۴۳: امکان ایجاد حساسیت در اثر تماس با پوست
 • R44: خطر انفجار در صورت گرما دادن در محیط بسته
 • R۴۵: سرطان‌زا
 • R46: امکان آسیب‌های ژنتیکی وراثتی
 • R48: خطر آسیب‌های جدی به سلامت در صورت در معرض بودن به مدت طولانی
 • R49: امکان ابتلا به سرطان در اثر استنشاق
 • R50: بسیار سمی برای آبزیان
 • R51: سمی برای آبزیان
 • R52: مضر برای آبزیان
 • R53: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت در محیط‌های آبی
 • R54: سمی برای گیاهان
 • R55: سمی برای جانوران
 • R56: سمی برای موجودات خاک‌زی
 • R57: سمی برای زنبورهای عسل
 • R58: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت بر محیط زیست
 • R59: خطرناک برای لایه ازون
 • R60: امکان آسیب به دستگاه تناسلی
 • R۶۱: امکان آسیب به کودک به دنیا نیامده
 • R62: احتمال وجود خطر برای دستگاه تناسلی
 • R63: احتمال وجود خطر برای کودک به دنیا نیامده
 • R64: امکان آسیب به نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند
 • R65: مضر: خطر آسیب به شش‌ها در اثر بلعیدن
 • R66: در معرض قرارگیری مکرر می‌تواند باعث خشکی و ترک خوردن پوست شود
 • R67: بخارها ممکن است باعث حالت گیجی و خواب‌آلودگی گردند
 • R68: احتمال وجود آسیب‌های برگشت‌ناپذیر

ترکیبیویرایش

 • R14/15: با آب شدیداً واکنش می‌دهد و گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
 • R15/29: در صورت برخورد با آب گاز های اشتعال پذیر و سمی آزاد می‌کند کند
 • R20/21: مضر در صورت استنشاق و تماس با پوست
 • R20/22: Harmful by inhalation and if swallowed
 • R20/21/22: مضر از طریق استنشاق و بلع
 • R21/22: Harmful in contact with skin and if swallowed
 • R23/24: Toxic by inhalation and in contact with skin
 • R23/25: Toxic by inhalation and if swallowed
 • R23/24/25: Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed
 • R24/25: Toxic in contact with skin and if swallowed
 • R26/27: Very toxic by inhalation and in contact with skin
 • R26/28: Very toxic by inhalation and if swallowed
 • R26/27/28: Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed
 • R27/28: Very toxic in contact with skin and if swallowed
 • R36/37: Irritating to eyes and respiratory system
 • R36/38: Irritating to eyes and skin
 • R36/37/38: Irritating to eyes, respiratory system and skin
 • R37/38: Irritating to respiratory system and skin
 • R39/23: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation
 • R39/24: Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin
 • R39/25: Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed
 • R39/23/24: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin
 • R39/23/25: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed
 • R39/24/25: Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed
 • R39/23/24/25: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed
 • R39/26: Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation
 • R39/27: Very Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin
 • R39/28: Very Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed
 • R39/26/27: Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin
 • R39/26/28: Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed
 • R39/27/28: Very Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed
 • R39/26/27/28: Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed
 • R42/43: May cause sensitization by inhalation and skin contact
 • R48/20: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation
 • R48/21: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin
 • R48/22: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed
 • R48/20/21: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin
 • R48/20/22: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed
 • R48/21/22: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed
 • R48/20/21/22: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed
 • R48/23: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation
 • R48/24: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin
 • R48/25: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed
 • R48/23/24: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin
 • R48/23/25: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed
 • R48/24/25: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed
 • R48/23/24/25: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed
 • R50/53: Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
 • R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
 • R52/53: Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
 • irreversible effects through inhalation
 • : Harmful: possibl
 • R68/22: Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed
 • R68/20/21: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin
 • R68/20/22: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed
 • R68/21/22: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed
 • R68/20/21/22: dمضر: خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت از طریق استنشاق، تماس با پوست و بلعیده شدن

منسوخ شدهویرایش

 • R13: Extremely flammable liquefied gas.
 • R47: May cause birth defects.

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

http://www.iransafety.com