پرچم دریانوردی که افراشتنش به معنی قرار داشتن کشتی در قرنطینه است.

قرنطینه یا قَرَنطین عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز. قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد برخی جانوران نیز قرنطینه می‌شوند.

ریشهٔ واژهویرایش

اصل این واژه از ایتالیایی quarantina یا quaranta giorni گرفته شده و مربوط به ونیز سدهٔ هفدهم است و معنای دورهٔ چهل روزه می‌دهد. در زبان فارسی قرنطینه از واژهٔ فرانسوی quarantaine - که از همان ریشه است - وام گرفته شده‌است.

تاریخچهویرایش

کنترل برخورد انسان‌ها برای جلوگیری از فراگیر شدن بیماری در جوامع بشری پیشینه‌ای کهن دارد. در عهد عتیق اشاراتی به این کنش شده‌است.

خاستگاه واژهٔ قرنطینه به ونیز بازمی‌گردد. در اواسط سدهٔ چهاردهم کشتی‌های عازم شهر دوبرونیک (در کرواسی کنونی) ناچار بودند چهل روز پیش از پهلو گرفتن در اسکله در جایی مشخص توقف کنند. این کار به دلیل نگرانی از گسترش طاعون بود.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Quarantine،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Quarantine&oldid=425908910 (accessed July ۵، ۲۰۱۱).