در علم ریاضیات و در مبحث ماتریس ها، قطر اصلی یک ماتریس عبارت است از کلیه عناصری که شرط زیر در آن بر قرار باشد:

,

به عنوان مثال در ماتریس ۳ در ۳ زیر، کلیه ۱ ها عناصر روی قطر اصلی ماتریس هستند.

همچنین برای ماتریس های غیر مربعی زیر نیز قطر اصلی به شکل زیر است.

منابع

ویرایش
  • Weisstein, Eric W. "Main diagonal". MathWorld.
  • Main diagonal in Mathwords