قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۶۹

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۶۹ چهل و سومین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۲۰ تا ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۹ در ورشو، لهستان برگزار گردید. در این دوره ۱۶۶ ورزشکار مرد از ۳۷ کشور رقابت کردند.

قهرمانی جهان ۱۹۶۹
شهر میزبانلهستانورشو، لهستان
تاریخ‌ها۲۰–۲۸ سپتامبر

خلاصه مدال‌ها

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
پرس Vladislav Krishchishin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۱۲٫۵ ک‌گ Sándor Holczreiter
  مجارستان
۱۱۰٫۰ ک‌گ زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۰۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب Vladimir Smetanin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۲٫۵ ک‌گ Walter Szołtysek
  لهستان
۱۰۰٫۰ ک‌گ Chaiya Sukchinda
  تایلند
۹۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Vladimir Smetanin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۰٫۰ ک‌گ Walter Szołtysek
  لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Vladislav Krishchishin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۲۷٫۵ ک‌گ
مجموع Vladislav Krishchishin
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۳۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Vladimir Smetanin
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۳۷٫۵ ک‌گ Walter Szołtysek
  لهستان
۳۳۵٫۰ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
پرس ایمره فولدی
  مجارستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۱۲۰٫۰ ک‌گ Fernando Báez
  پورتوریکو
۱۱۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب هنریک تروبیکی
  لهستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ ایمره فولدی
  مجارستان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Hiroshi Ono
  ژاپن
۱۰۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب محمد نصیری
  ایران
۱۴۰٫۰ ک‌گ Atanas Kirov
  بلغارستان
۱۳۷٫۵ ک‌گ Hiroshi Ono
  ژاپن
۱۳۲٫۵ ک‌گ
مجموع محمد نصیری
  ایران
۳۶۰٫۰ ک‌گ Atanas Kirov
  بلغارستان
۳۴۷٫۵ ک‌گ Hiroshi Ono
  ژاپن
۳۴۲٫۵ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
پرس Mladen Kuchev
  بلغارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۱۲۵٫۰ ک‌گ Jan Wojnowski
  لهستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب Masao Kato
  ژاپن
۱۱۷٫۵ ک‌گ Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۱۱۵٫۰ ک‌گ Dito Shanidze
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۱۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Dito Shanidze
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۰٫۰ ک‌گ Masao Kato
  ژاپن
۱۴۷٫۵ ک‌گ Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۱۴۵٫۰ ک‌گ
مجموع Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۳۸۵٫۰ ک‌گ Mladen Kuchev
  بلغارستان
۳۸۵٫۰ ک‌گ Dito Shanidze
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۸۰٫۰ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
پرس نصرالله دهنوی
  ایران
۱۴۰٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۳۵٫۰ ک‌گ Ondrej Hekel
  چکسلواکی
۱۳۰٫۰ ک‌گ János Bagócs
  مجارستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ János Bagócs
  مجارستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ Ondrej Hekel
  چکسلواکی
۱۶۲٫۵ ک‌گ
مجموع والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۴۴۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
János Bagócs
  مجارستان
۴۳۰٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۴۲۵٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
پرس ویکتور کورنتسوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۲٫۵ ک‌گ Juhani Mursu
  فنلاند
۱۴۵٫۰ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۱۴۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب Aimé Terme
  فرانسه
۱۴۰٫۰ ک‌گ ویکتور کورنتسوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۷٫۵ ک‌گ Gábor Szarvas
  مجارستان
۱۳۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب ویکتور کورنتسوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۷٫۵ ک‌گ Gábor Szarvas
  مجارستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ Tamotsu Sunami
  ژاپن
۱۶۵٫۰ ک‌گ
مجموع ویکتور کورنتسوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۶۷٫۵ ک‌گ Gábor Szarvas
  مجارستان
۴۴۰٫۰ ک‌گ Juhani Mursu
  فنلاند
۴۳۷٫۵ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
پرس Russell Knipp
  ایالات متحده آمریکا
۱۶۲٫۵ ک‌گ Hans Bettembourg
  سوئد
۱۶۲٫۵ ک‌گ بوریس سلیتسکی
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب Masushi Ouchi
  ژاپن
۱۵۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Norbert Ozimek
  لهستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Károly Bakos
  مجارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۲٫۵ ک‌گ بوریس سلیتسکی
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع Masushi Ouchi
  ژاپن
۴۸۷٫۵ ک‌گ Károly Bakos
  مجارستان
۴۸۷٫۵ ک‌گ بوریس سلیتسکی
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۸۲٫۵ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
پرس کارلو کانگاسنیمی
  فنلاند
۱۷۵٫۰ ک‌گ Karl Arnold
  آلمان شرقی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Bo Johansson
  سوئد
۱۶۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب Bo Johansson
  سوئد
۱۵۰٫۰ ک‌گ کارلو کانگاسنیمی
  فنلاند
۱۵۰٫۰ ک‌گ Géza Tóth
  مجارستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Géza Tóth
  مجارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ کارلو کانگاسنیمی
  فنلاند
۱۹۰٫۰ ک‌گ Bakr El-Sayed Bassam
  جمهوری متحده عربی
۱۸۷٫۵ ک‌گ
مجموع کارلو کانگاسنیمی
  فنلاند
۵۱۵٫۰ ک‌گ Bo Johansson
  سوئد
۵۰۰٫۰ ک‌گ Géza Tóth
  مجارستان
۴۹۵٫۰ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
پرس Bob Bednarski
  ایالات متحده آمریکا
۱۸۲٫۵ ک‌گ یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۰٫۰ ک‌گ Eivind Rekustad
  نروژ
۱۷۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب Bob Bednarski
  ایالات متحده آمریکا
۱۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۵٫۰ ک‌گ Kauko Kangasniemi
  فنلاند
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Bob Bednarski
  ایالات متحده آمریکا
۲۱۲٫۵ ک‌گ Kauko Kangasniemi
  فنلاند
۱۹۰٫۰ ک‌گ
مجموع Bob Bednarski
  ایالات متحده آمریکا
۵۵۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۴۷٫۵ ک‌گ Kauko Kangasniemi
  فنلاند
۵۰۷٫۵ ک‌گ
+۱۱۰ ک‌گ
پرس Serge Reding
  بلژیک
۲۰۲٫۵ ک‌گ Joseph Dube
  ایالات متحده آمریکا
۲۰۲٫۵ ک‌گ Stanislav Batishchev
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب Stanislav Batishchev
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۵٫۰ ک‌گ Joseph Dube
  ایالات متحده آمریکا
۱۶۲٫۵ ک‌گ لئونید ژابوتینسکی
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Serge Reding
  بلژیک
۲۱۵٫۰ ک‌گ Stanislav Batishchev
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۲٫۵ ک‌گ Joseph Dube
  ایالات متحده آمریکا
۲۱۲٫۵ ک‌گ
مجموع Joseph Dube
  ایالات متحده آمریکا
۵۷۷٫۵ ک‌گ Serge Reding
  بلژیک
۵۷۰٫۰ ک‌گ Stanislav Batishchev
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۷۰٫۰ ک‌گ

جدول مدال‌ها

 
سکوی رویداد ۵۶ کیلوگرم

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۲۲۳۷
۲  ژاپن۲۰۱۳
۳  ایالات متحده آمریکا۲۰۰۲
۴  فنلاند۱۰۲۳
  لهستان۱۰۲۳
۶  ایران۱۰۰۱
۷  مجارستان۰۳۱۴
۸  بلغارستان۰۲۰۲
۹  بلژیک۰۱۰۱
  سوئد۰۱۰۱
مجموع (۱۰ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (پرس، یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۱۰۷۱۰۲۷
۲  ایالات متحده آمریکا۵۳۱۹
۳  لهستان۴۴۵۱۳
۴  ژاپن۴۳۵۱۲
۵  مجارستان۳۷۴۱۴
۶  ایران۳۱۰۴
۷  فنلاند۲۳۴۹
۸  بلژیک۲۱۰۳
۹  بلغارستان۱۳۰۴
۱۰  سوئد۱۲۱۴
۱۱  فرانسه۱۰۰۱
۱۲  چکسلواکی۰۱۱۲
۱۳  آلمان شرقی۰۱۰۱
۱۴  نروژ۰۰۲۲
۱۵  تایلند۰۰۱۱
  جمهوری متحده عربی۰۰۱۱
  پورتوریکو۰۰۱۱
مجموع (۱۷ کشور)۳۶۳۶۳۶۱۰۸

منابع

پیوند به بیرون