لقاح خارجی

لقاح خارجی نوعی لقاح است که در آن جانوران گامت هایشان را از بدن خارج می‌کنند و گامت‌ها در بیرون از بدن والد خود لقاح می‌کنند. این نوع لقاح در بسیاری از بی مهرگان آبزی و ماهی‌ها و دوزیستان است و فقط در آب امکان‌پذیر است. تعداد گامت‌هایی که در لقاح خارجی تولید می‌شود بسیار زیاد است چون احتمال به هم رسیدن گامت‌ها در آب کم است برای همین والد ماده تخمک‌های بیشتری تولید می‌کند تا احتمال لقاح بیشتر شود.برای افزایش احتمال برخورد گامت ها ، ورود هم زمان گامت ها به اب هم تاثیر بسیار زیاد و مهمی دارد و به همین دلیل دمای محیط،طول روز و یا ازاد سازی یک سری مواد شیمیایی از عوامل مهم در افزایش احتمال لقاح هستند.

آزاد شدن گامت‌ها توسط مرجان‌های سنگی.

نکته: در برخی جانوران آبزی و پستاندار مثل وال و دلفین و در سخت پوستان دریایی و یک نوع کوسه ماهی لقاح داخلی است.

به طور کلی این نوع لقاح هم در مهره داران و هم در بی مهرگان مشاهده میشود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش