لمبرت دوم اسپولتو

لمبرت دوم (c. 880 – 15 اکتبر ۸۹۸) شاه ایتالیا از ۸۹۱ میلادی، امپراتور مقدس روم در همکاری با پدر خود از ۸۹۲ و دوک اسپولتو از زمان مرگ پدرش در ۸۹۴ میلادی بود. او پسر گویدو سوم و آگلترود بود و در سن روفینو به دنیا آمد.

منابع ویرایش

  • Carpegna Falconieri, Tommaso di. Lamberto. Dizionario Biografico degli Italiani، LXIII. Rome: 2004, pp.  208–211.
  • Canduci, Alexander (2010), Triumph and Tragedy: The Rise and Fall of Rome's Immortal Emperors, Pier 9, ISBN 978-1-74196-598-8
  • Wickham, Chris. Early Medieval Italy: Central Power and Local Society 400-1000. MacMillan Press: 1981.
  • Mann, Horace, K. The Lives of the Popes in the Early Middle Ages, Vol. III: The Popes During the Carolingian Empire, 858-891. 1925
  • Mann, Horace, K. The Lives of the Popes in the Early Middle Ages, Vol. IV: The Popes in the Days of Feudal Anarchy, 891-999. 1925
  • Comyn, Robert. History of the Western Empire, from its Restoration by Charlemagne to the Accession of Charles V, Vol. I. 1851

پانویس ویرایش

Emperor Lambert
House of Guideschi
زادهٔ: ۸۸۰ درگذشتهٔ: 15 October ۸۹۸
عنوان سلطنتی
پیشین:
Guy
(Holy) Roman Emperor
۸۹۲–۸۹۸
پسین:
Arnulf
پادشاه ایتالیا
۸۹۱–۸۹۸
Italian nobility
پیشین:
Guy III
Duke of Spoleto
۸۹۴–۸۹۸
پسین:
Guy IV
Margarve of Camerino
۸۹۴–۸۹۸