لیگ برتر فوتبال ارمنستان ۱۹۹۲

لیگ برتر فوتبال ارمنستان ۱۹۹۲ (انگلیسی: 1992 Armenian Premier League) اولین فصل از زمان تأسیس آن بود.

ارمنستان لیگ برتر فوتبال ارمنستان
تاریخ‌ها-
بهترین گل‌زنArayik Adamyan
→ -

جدول لیگ ویرایش

دور اول، گروه ۱ ویرایش

مقام تیم P W D L F A Pts
1 آرارات ایروان ۲۲ ۱۷ ۳ ۲ ۸۴ ۱۸ ۳۷
2 بانانتس ۲۲ ۱۷ ۳ ۲ ۶۶ ۱۹ ۳۷
3 پیونیک ۲۲ ۱۴ ۵ ۳ ۵۸ ۲۶ ۳۳
4 لرناگورتس کاپان ۲۲ ۱۳ ۵ ۴ ۶۳ ۴۳ ۳۱
5 اربونی ۲۲ ۹ ۶ ۷ ۳۳ ۲۶ ۲۴
6 نائیری ۲۲ ۸ ۵ ۹ ۲۷ ۲۶ ۲۱
7 مالاتیا ۲۲ ۷ ۶ ۹ ۳۴ ۴۲ ۲۰
8 یغوارد ۲۲ ۸ ۱ ۱۳ ۳۹ ۴۳ ۱۷
9 لوری ۲۲ ۶ ۵ ۱۱ ۲۸ ۵۰ ۱۷
10 نیگ آپاران ۲۲ ۵ ۱ ۱۶ ۲۱ ۶۰ ۱۱
11 آلاشکرت ۲۲ ۳ ۲ ۱۷ ۳۲ ۷۷ ۸
12 آختامار ۲۲ ۳ ۲ ۱۷ ۱۴ ۶۹ ۸
6 تیم برتر صعود کرده برای دور قهرمانی
Bottom 6 qualify for Relegation stage.

دور اول، گروه ۲ ویرایش

مکان تیم P W D L F A Pts
1 شیراک ۲۲ ۱۸ ۳ ۱ ۷۶ ۸ ۳۹
2 کوتایک ۲۲ ۱۶ ۳ ۳ ۵۸ ۲۳ ۳۵
3 وان ایروان ۲۲ ۱۵ ۳ ۴ ۶۷ ۲۶ ۳۳
4 کیلیکیا ۲۲ ۱۴ ۳ ۵ ۷۶ ۲۹ ۳۱
5 واغارشاپات ۲۲ ۹ ۸ ۵ ۵۱ ۳۵ ۲۶
6 آرابکیر ۲۲ ۱۰ ۵ ۷ ۴۹ ۳۷ ۲۵
7 کاساخ ۲۲ ۸ ۶ ۸ ۳۲ ۳۷ ۲۲
8 شنگاویت ۲۲ ۷ ۶ ۹ ۳۱ ۴۲ ۲۰
9 ایمپالس ۲۲ ۵ ۱ ۱۶ ۳۰ ۶۰ ۱۱
10 آزناوور ۲۲ ۳ ۵ ۱۴ ۲۵ ۴۷ ۱۱
11 آرماویر ۲۲ ۲ ۳ ۱۷ ۱۴ ۷۸ ۷
12 دبد ۲۲ ۱ ۲ ۱۹ ۲۵ ۱۱۲ ۴
6 تیم برتر صعود کرده برای دور قهرمانی
Bottom 6 qualify for Relegation stage.

دور دوم، گروه قهرمانی ویرایش

The qualified teams kept their head-to-head results to participate in the Championship stage, resulting in the following starting table.

مکان تیم P W D L F A Pts
1 شیراک ۱۰ ۸ ۲ ۰ ۲۳ ۳ ۱۸
2 پیونیک ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۲۵ ۱۲ ۱۵
3 بانانتس ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۱۸ ۱۱ ۱۴
4 وان ایروان ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۱۶ ۱۳ ۱۳
5 آرارات ایروان ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۷ ۱۱ ۱۳
6 کوتایک ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۱۵ ۱۱ ۱۲
7 لرناگورتس کاپان ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۱۹ ۲۰ ۹
8 کیلیکیا ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۵ ۱۹ ۸
9 واغارشاپات ۱۰ ۱ ۴ ۵ ۱۳ ۲۲ ۶
10 اربونی ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۷ ۱۸ ۵
11 نائیری ۱۰ ۰ ۴ ۶ ۳ ۱۷ ۴
12 آرابکیر ۱۰ ۰ ۳ ۷ ۱۲ ۲۶ ۳

جدول نهایی ویرایش

مکان تیم P W D L F A Pts
1 شیراک ۲۲ ۱۷ ۳ ۲ ۵۸ ۱۴ ۳۷
پیونیک ۲۲ ۱۷ ۳ ۲ ۷۵ ۳۱ ۳۷
3 بانانتس ۲۲ ۱۷ ۲ ۳ ۷۷ ۲۶ ۳۶
4 آرارات ایروان ۲۲ ۱۵ ۴ ۳ ۷۸ ۱۵ ۳۴
5 وان ایروان ۲۲ ۱۱ ۱ ۱۰ ۴۸ ۵۳ ۲۳
6 لرناگورتس کاپان ۲۲ ۸ ۳ ۱۱ ۴۲ ۴۷ ۱۹
7 کوتایک ۲۲ ۷ ۳ ۱۲ ۳۲ ۴۵ ۱۷
8 نائیری ۲۲ ۶ ۵ ۱۱ ۲۶ ۵۲ ۱۷
9 اربونی ۲۲ ۶ ۴ ۱۲ ۳۹ ۴۲ ۱۶
10 واغارشاپات ۲۲ ۳ ۵ ۱۴ ۳۰ ۶۱ ۱۱
11 آرابکیر ۲۲ ۳ ۳ ۱۶ ۲۹ ۶۲ ۹
12 کیلیکیا ۲۲ ۳ ۲ ۱۷ ۲۱ ۱۰۷ ۸
قهرمانی

دور دوم، گروه سقوط کرده ویرایش

مکان تیم P W D L F A Pts
13 کاساخ ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۲۱ ۳ ۱۶
14 یغوارد ۱۰ ۷ ۱ ۲ ۲۷ ۹ ۱۵
15 شنگاویت ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۲۰ ۶ ۱۵
16 مالاتیا ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۲۰ ۱۴ ۱۳
17 لوری ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۲۱ ۱۵ ۱۱
18 ایمپالس ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۱۷ ۱۳ ۱۱
19 آزناوور ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۷ ۱۲ ۱۰
20 نیگ آپاران ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۲ ۱۹ ۹
21 آختامار ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۶ ۱۹ ۷
22 آلاشکرت ۱۰ ۲ ۱ ۷ ۱۰ ۲۰ ۵
23 آرماویر ۱۰ ۲ ۱ ۷ ۶ ۲۵ ۵
24 دبد ۱۰ ۱ ۱ ۸ ۹ ۳۱ ۳

جدول نهایی ویرایش

مکان تیم P W D L F A Pts
13 کاساخ ۲۲ ۱۵ ۳ ۴ ۶۰ ۲۶ ۳۳
14 شنگاویت ۲۲ ۱۳ ۵ ۴ ۵۳ ۳۱ ۳۱
15 ایمپالس ۲۲ ۱۳ ۴ ۵ ۵۴ ۳۳ ۳۰
16 مالاتیا ۲۲ ۱۱ ۵ ۶ ۵۸ ۳۷ ۲۷
17 آزناوور ۲۲ ۱۱ ۵ ۶ ۴۵ ۲۹ ۲۷
18 یغوارد ۲۲ ۱۰ ۴ ۸ ۴۹ ۳۹ ۲۴
19 لوری ۲۲ ۹ ۴ ۹ ۴۵ ۵۰ ۲۲
20 نیگ آپاران ۲۲ ۶ ۳ ۱۳ ۳۵ ۵۲ ۱۵
21 آرماویر ۲۲ ۵ ۵ ۱۲ ۲۷ ۵۲ ۱۵
22 آختامار ۲۲ ۵ ۵ ۱۲ ۲۶ ۴۷ ۱۵
23 دبد ۲۲ ۴ ۵ ۱۳ ۳۲ ۶۵ ۱۳
24 آلاشکرت ۲۲ ۵ ۲ ۱۵ ۴۱ ۶۴ ۱۲
پیوستن به لیگ برتر فوتبال ارمنستان ۱۹۹۳.
پیوستن به لیگ دسته اول فوتبال ارمنستان ۱۹۹۳.

گلزنان برتر ویرایش

بازیکن تیم گل‌ها
۱   واهه یاقموریان آرارات ایروان 38
۲   Ashot Barseghyan بانانتس 34
۳   Karen Markosyan آرارات ایروان 29
۴   Sergey Hayrbabamyan ایمپالس 28
  گغام هوهانیسیان وان ایروان 28
۶   Rafael Hakobyan ایمپالس 27
۷   پوغوس گالستیان پیونیک 26

منابع ویرایش

  • "Armenia domestic football championship: Premier League 1992".
  • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «1992 Armenian Premier League». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶.