ماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها

ماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها (انگلیسی: Erector spinae muscles‎) نامی است که به تارهای ماهیچه مربوط به ماهیچه‌های سطحی‌تر قسمت‌های عمقی پشت داده‌اند، این تارهای ماهیچه‌ای از استخوان خاجی، مهره‌های کمری و مهره یازدهم و دوازدهم سینه‌ای، و ستیغ تهیگاهی (iliac crest) منشأ می‌گیرند که به‌نام ماهیچه ایلئوسکال، ماهیچه دراز (longissimus) و شوکی (spinal) انشقاق و پیوست پیدا می‌کند. Spinalis

ماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها
Gray389 - Erector spinae.png
The erector spinae muscle group
جزئیات
ریشهSpinous processes of T9-T12 مهره‌های سینه‌ای، medial slope of the dorsal segment of illiac crest
Insertionspinous processes of T1 and T2 مهره‌های سینه‌ای and the مهره‌های گردنی
سرخرگlateral sacral artery
عصب محیطیposterior branch of spinal nerve
بیان حرکات در طبextends the ستون مهره‌ها
Antagonistعضله راست شکم
شناسه‌ها
لاتینMusculus erector spinae
تی‌اِی۹۸A04.3.02.002
تی‌اِی۲2254
اف‌ام‌اِی71302

منابعویرایش