ماهیچه درون‌گردان گرد

ماهیچه درون‌گردان گِرد (انگلیسی: Pronator teres muscle) از ماهیچه‌های بدن است که عمدتاً در بخش ساعد قرار گرفتهاست. این ماهیچه سطحی است و در بالا به اپی کندیل داخلی چسبیده و در پایین به سطح خارجی استخوان رادیوس می‌چسبد. کار این عضله چرخاندن ساعد به داخل یا پرونیشن است.

Pronator teres muscle
Anterior view of the left forearm. Superficial muscles. (Pronator teres colored at center.)
جزئیات
خاستگاه humeral head: medial supracondylar ridge of humerus (common flexor tendon)
ulnar head: coronoid process of ulna
پیوندگاهMiddle of the lateral surface of the body of the زند زبرین
سرخرگ‌هاulnar artery و سرخرگ شعاعی
عصب‌دهیعصب میانی
حرکتبیان حرکات در طب of ساعد، بیان حرکات در طب آرنج
ماهیچه مخالفماهیچه برون‌گردان
شناسه‌ها
لاتینMusculus pronator teres
TA98A04.6.02.025
TA22478
FMA38450

سر ثابت:دو سر، یکی به قسمت پایین و داخلی بازو و دیگری استخوان زند زیرین سر متحرک: سطح خارجی و نزدیک‌کننده وسط استخوان زند زبرین عصب‌گیری:عصب میانی عمل: درون گرداننده ساعد و تاکننده مفصل آرنج

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش