ماهیچه دوسر رانی

ماهیچه دوسَرِ رانی (انگلیسی: Biceps femoris muscle) در انتهای فوقانی خود دو انتها دارد که یکی از دو انتها روی چسبندگی نشیمنگاهی استخوان بی نام اتصال داشته و سر بلند ماهیچه را به وجود می‌آورد. سرکوتاه ماهیچه از لبه خارجی خط خشن استخوان ران در یک دوم میانی شروع می‌شود. دو قسمت ماهیچه یکی شده و در پایین به سر استخوان نازک‌نی و بخش کوچکی از کندیل خارجی استخوان درشت‌نی چسبندگی پیدا می‌کنند.[۱] این عضله دو مفصلی، مفصل لگن را باز می‌کند (از حالت خمیده) و همچنین پا را خم می‌کند و چرخش خارجی می‌دهد (در وضعیت خمیده).

ماهیچه دوسر رانی
Posterior view of right leg. Long head of muscle highlighted in red, short head labeled in the lower part of the image
جزئیات
خاستگاه tuberosity of the ischium، linea aspera، استخوان ران
پیوندگاهthe نازک‌نی which articulates with the back of the lateral tibial condyle
سرخرگ‌هاdeep femoral artery، perforating arteries
عصب‌دهیlong head: عصب درشت‌نئی
short head: عصب نازک‌نیی مشترک
حرکتبیان حرکات در طب زانو، بیان حرکات در طب knee joint (when knee is flexed), بیان حرکات در طب مفصل ران (long head only)
ماهیچه مخالفماهیچه چهارسر ران
شناسه‌ها
لاتینmusculus biceps femoris
TA98A04.7.02.032
TA22638
FMA22356

خاستگاه: سر در آزار برجستگی و رکی، سر کوتاه لبه جانبی خط اسپیرا

پیوندگاه: سر استخوان نازک‌نی

کارکرد: سر دراز به وسیله عصب درشت نی و سر کوتاه به وسیله عصب نازک‌نی

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. مجله علم ورزش. بازدید: دسامبر ۲۰۱۶.