ماهیچه عمقی خم‌کننده انگشتان دست

ماهیچه عمقی خم‌کننده انگشتان دست (انگلیسی: Flexor digitorum profundus muscle) از ماهیچه‌های ساعد است. این ماهیچه تاکننده بندهای انگشتان و چنانچه انقباض ادامه یابد، تاکننده مفصل کف دست و بند اول انگشتان است و در نهایت مچ دست را نیز تا می‌کند.

ماهیچه عمقی خم‌کننده انگشتان دست
Ventral view of the deep muscles of the forearm. FDP is shown in blue.
جزئیات
خاستگاه upper 3/4 of the anterior and medial surfaces of the body of the زند زیرین، interosseous membrane and deep fascia of the forearm
پیوندگاهbase of the استخوان بند انگشت of the fingers
سرخرگ‌هاanterior interosseous artery
عصب‌دهیعصب میانی (anterior interosseous), muscular branches of ulnar
حرکتflex hand and both interphalangeal joints
ماهیچه مخالفماهیچه بازکننده انگشتان دست
شناسه‌ها
لاتینMusculus flexor digitorum profundus
TA98A04.6.02.036
TA22491
FMA38478

سر ثابت آن بخش بالایی سه چهارم استخوان زند زیرین، و سر متحرکش با چهار تاندون به پایه بند آخر چهار انگشت دست وصل می‌شود. عصب‌گیری آن از عصب اولنار و شاخه بین استخوانی کف دستی عصب میانی است.


منابع

ویرایش