مثلث تابستانی

مثلث تابستانی در پهلوی تیشتر که در اوستایی به معنای سه ستاره است و نمایشگر آمدن تابستان به ایرانزمین می باشد یکی از مشهورترین صورتواره‌های نیمکره شمالی آسمان است. به همین سبب در ایران باستان ماه نخست تابستان را تیشتر می گفتند که امروزه پس از درآمیزش سهوی تیشتر با تیگرا (tigra) دیگر ستاره مهم تابستانی در ایران که نوید بارانهای موسمی تابستانی را می داد (در انگلیسی Sirius)، این ماه را تیر می نامند. مثلث تابستانی میان سه ستاره دنب، کرکس نشسته (نسر واقع)، و کرکس پرنده (نسر طایر) قرار دارد. از مثلث تابستانی، به دلیل این که شکلی بسیار بارز در آسمان است می‌توان به عنوان راهنمایی برای یافتن سایر صورتهای فلکی و اجرام آسمانی سود جست.

Suvekolmnurk.jpg

ستاره‌های مثلث تابستانی

نام صورت فلکی قدر ظاهری فروزندگی
(× خورشید)
رده‌بندی ستارگان فاصله
(سال نوری)
کرکس نشسته شلیاق ۰٫۰۳ ۵۲ ۲۵
دنب ماکیان ۱٫۲۵ ۷۰۰۰۰ ۳۵۵۰
کرکس پرنده عقاب ۰٫۷۷ ۱۰ ۱۶٫۶

جستارهای وابسته

صورتواره ها:

منابع