مجموعه سازگاری بافتی اصلی کلاس دو

مجموعه سازگاری بافتی اصلی کلاس دو (انگلیسی: MHC class II) گروهی از پروتئینهای مجموعه سازگاری بافتی اصلی هستند.

مجموعه سازگاری بافتی اصلی (Major histocompatibility complex) مولکول‌های پروتئینی روی غشای سلول‌های مختلف بدن در مهره داران است. این پروتئینها در سه گروه زیر دسته بندی می‌شوند: کلاس یک آنها مانند TAP که سه زنجیره α و یک مولکول پروتئینی غیر MHC دارند.

Schematic representation of MHC class II.

مجموعه سازگاری بافتی اصلی کلاس دو بیشتر در سلولهای پردازنده آنتی ژن مانند سلول‌های دندریتیک، بیگانه‌خوار، لنفوسیت‌های بی و سلولهای اندوتلیال مشاهده می‌شود.

مجموعه سازگاری بافتی اصلی نوع I بر همه سلول‌های هسته دار موجود است اما نوع II ویژه لنفوسیت‌های B ماکروفاژها و لنفوسیت‌های T سی دی ۴ می‌باشد؛ لذا سی دی ۸ها فاقد MHC II می‌باشند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش