محاصره اوئدا

محاصره

محاصره اوئدا (انگلیسی: Siege of Ueda) به دو نبرد جداگانه گفته می‌شود. بار نخست محاصره در سال ۱۵۸۵ رخ داد. بار نخست محاصره نبرد کانگاوا نیز نامیده می‌شود. بار دوم محاصره در سال ۱۶۰۰ بود که یکی از نبردهای وابسته به نبرد سکیگاهارا بشمار می‌آید.

قلعه اوئدا

محاصره نخست ویرایش

نبرد کانگاوا
بخشی از دوره سنگوکو
تاریخ۱۵۸۵
موقعیت
نتایج رها کردن محاصره؛ پیروزی نیروهای سانادا
طرف‌های درگیر
  نیروهای وفادار به توکوگاوا ایه‌یاسو   نیروهای وفادار به خاندان سانادا و خاندان اوئسوگی
فرماندهان و رهبران
توری موتوتادا
اوکوبو تادایو
هیراایوا چیکایوشی
سانادا ماسایوکی
سانادا نوبویوکی
قوا
۷٬۸۴۵ ۲٬۰۰۰
تلفات و خسارات
۱٬۳۰۰(۳۰۰ نفر هم ذکر شده) ۲۱~۴۰

محاصره دوم ویرایش

Siege of Ueda
بخشی از دوره سنگوکو
تاریخ۱۶۰۰
موقعیت
نتایج رها کردن محاصره؛ پیروزی نیروهای سانادا
طرف‌های درگیر
  نیروهای وفادار به توکوگاوا ایه‌یاسو   نیروهای وفادار به خاندان سانادا
فرماندهان و رهبران
توکوگاوا هیده‌تادا
سانادا نوبویوکی
سانادا ماسایوکی
سانادا یوکیمورا
قوا
۳۸٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰

منابع ویرایش