محاصره دارا (۵۷۳)

محاصره دارا در سال ۵۷۳ در طی نبرد ایران-بیزانس در ۵۷۲–۵۹۱ صورت پذیرفت. این محاصره ۴ ماه به طول انجامید و در پایان آن، ساسانیان موفق شدند تا شهر را تسخیر کنند. این‌طور گزارش شده‌است که اخبار سقوط دارا که از دیرباز پایگاه شاهنشاهی بیزانس در میان‌رودان فوقانی بود، باعث دیوانه شدن ژوستین دوم شده‌است.

محاصره دارا
بخشی از جنگ ایران و روم (۵۹۱–۵۷۲)
تاریخ۵۷۳
مکان
نتیجه پیروزی ساسانیان
طرفین درگیر
ساسانیان امپراتوری روم شرقی
فرماندهان و رهبران
انوشیروان
ایزدگشنسپ
فریبرز
بهرام چوبین

منابع

Siege of Dara (573). (2014, November 23). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 20:06, November 28, 2015, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Siege_of_Dara_(573)&oldid=635087488