محمدعلی نقیب‌الممالک

محمدعلی نقیب‌الممالک نقال دربار ناصرالدین‌شاه قاجار بود.

آثار منسوبویرایش

این سه اثر به احمد نقیب‌الممالک هم نسبت داده شده‌اند.

منابعویرایش

  • سیدان، مریم (دورهٔ ۱، شمارهٔ ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲). «هویت ابهام‌آمیز نقال قصهٔ امیر ارسلان» (PDF). دوفصل‌نامهٔ فرهنگ و ادبیات عامه. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس: صص ۱۵۷-۱۷۴. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)