محمدمحسن امامی

محمد محسن امامی فرزند محمدرضا امامی و پدر علی‌نقی امامی بود که هر سه از کتیبه‌نویسان و خوشنویسان صاحب‌نام خط ثلث در دوره صفوی بوده‌اند. که مجموعاً یک سده به کار کتیبه‌نگاری بناهای مختلف اصفهان، قم، مشهد و قزوین اشتغال داشته‌اند.

از محمد محسن کتیبه‌های زیادی در بناهای تاریخی اصفهان در سدهٔ یازدهم و اوایل دوازدهم هجری به یادگار مانده است. محمدمحسن امامی اگرچه نستعلیق و نسخ را خوش می‌نوشته اما تخصّص او در خط ثلث بوده و کتیبه‌هایی که از او بر جای مانده، بیشتر به خط ثلث نوشته شده است. او در دوران شاه سلیمان صفوی و ابتدای سلطنت شاه سلطان حسین زندگی می‌کرده است.

منابعویرایش

  • گدار، آندره. آثار ایران. انتشارات آستان قدس رضوی. مشهد. چاپ سوم. ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم. ۱۳۷۵ ش.
  • فضایلی، حبیب‌الله. اطلس خط. انتشارات مشعل اصفهان. چاپ دوم، اصفهان۱۳۶۲ش. ص ۳۵۰ و ۳۵۱