مرکیت (مغولی: Мэргид) یکی از پنج ایل بزرگ کنفدراسیون مردمان ترک یا بعدها مغول در قرن دوازدهم در فلات مغول بود.

Merkit
Three Mergids

Мэргид, Гурван Мэргид
Merkit
11th century–۱۲۰۰
امپراتوری مغول c.1207
وضعیتعشایرic کنفدراسیون
پایتختNot specified
دین(ها)
شمن‌باوری
حکومتپادشاهی انتخابی
خان 
دوره تاریخیPost-classical Central Asia
• بنیان‌گذاری
11th century
• فروپاشی
۱۲۰۰
پیشین
پسین
Liao dynasty
Proto-Mongols
Mongol Empire
امروز بخشی ازمغولستان
روسیه (بوریاتیا)

منابعویرایش