مستعین دوم هودی

مستعین‌بالله احمد بن یوسف بن هود واپسین حاکم ساراگوسا بود. حکومت او از هنگام مرگش پدرش مؤتمن یکم (1085 میلادی) آغاز گردیده و تا زمانی که حکومتش توسط مرابطون سرنگون شد (1110 میلادی) بر شرق اندلس و ساراگوسا حکم می‌راند. در رجب‌ماه سال 1110 میلادی، علی بن یوسف مرابطی، به ملوک‌الطوایف ساراگوسا حمله کرد و مستعین را کشت و این حکومت از بین رفت.

مستعین دوم هودی
واپسین حاکم هودی ساراگوسا
سلطنت۱۰۸۵ تا ۱۱۱۰ میلادی (۴۷۸ تا ۵۰۳ قمری)
پیشینمؤتمن یکم هودی
جانشینعلی بن یوسف از دودمان مرابطی
درگذشته۱۱۱۰ میلادی (۵۰۳ قمری)
ساراگوسا
دودمانبنو هود
پدرمؤتمن یکم هودی

منابع ویرایش