مسند در دستور زبان فارسی، یکی از نقش‌هایی است که یک کلمه یا گروهی از کلمات می‌توانند در جمله داشته باشند. ساخت جمله‌ای که مسند در آن به کار می‌رود، چنین است: «مسند الیه + مسند+ فعل ربطی». مسند همواره، یا گروه اسمی است یا گروه صفتی یا گروه حرف اضافه‌ای. مثلاً در جملات زیر:

  • هوا سرد است.
  • دانشجویان بسیار خوشنود هستند.
  • این انگشتر از طلااست.

عبارات «سرد»، «بسیار خوشنود» و «از طلا» نقش مسند دارند که اولی، گروه صفتی، دومی گروه اسمی و سومی گروه حرف اضافه‌ای است.

نکته:مسند،قبل از فعل اسنادی(فعل اسنادی به فعلی می گویند که زمان گذشته،حال‌ و اینده نداشته باشد)ظاهر میشود


اویرایش یک استاد دارد و به خوبی توضیح داده نشده است. این مبحث نیاز به توضیح بیشتر دارد.

تعریف مسند:حالت و ویژگی که صفت یا نهاد را بیان می کند. مسند:حالت یا صفتی است که به نهاد(مسند الیه) میدهند راه پیداکردن مسند:چه جور؟ +فعل اسنادی وجوابی که بدست می آوریم مسند است