مطالعات زبان‌های رومی‌تبار

مطالعات زبان‌های رومی‌تبار (انگلیسی: Romance studies‎) یا رومی‌تبارشناسی (به آلمانی: Romanistik) یک رشته تحصیلی دانشگاهی است که مطالعه زبان‌ها، ادبیات، و فرهنگ مناطقی را که زبان آن‌ها یکی از زبان‌های رومی‌تبار است، بررسی می‌کند.

بخش مطالعات رومی‌تبار در دانشگاه‌ها معمولاً شامل پژوهش بر روی زبان‌های اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی، و پرتغالی می‌شود. مطالعات تکمیلی این رشته از یک‌سو به زبان‌های رومانیایی و کاتالان و از سوی دیگر به فرهنگ، تاریخ و سیاست کشورها و مناطق مرتبط می‌پردازد.

از آنجایی که ساکنان بیشتر مناطق آمریکای لاتین به زبان‌های رومی‌تبار صحبت می‌کنند، آمریکای لاتین نیز در بخش مطالعات رومی‌تبار دانشگاه‌ها بررسی و مطالعه می‌شود. در نتیجه، زبان‌های غیر رومی مورد استفاده در آمریکای لاتین مانند زبان کچوا نیز گاهی نیز در بخش مطالعات رومی‌تبار تدریس می‌شوند.

بخش مطالعات رومی‌تبار با بخش‌های مطالعه جداگانه هر یک از زبان‌های رومی‌تبار که در دانشگاه‌ها وجود دارد (مانند ایتالیایی‌شناسی، اسپانیایی‌شناسی و غیره) متفاوت است و نگاهی جمعی به کلیه این زبان‌ها و فرهنگ‌ها دارد.

کتاب‌شناسیویرایش

 • Ti Alkire & Carol Rosen, Romance Languages: A Historical Introduction. Cambridge: Cambridge UP, 2010.
 • Michel Banniard, Du latin aux langues romanes. Paris: Armand Colin, 2005.
 • Randall Scott Gess & Deborah Arteaga, eds. Historical Romance Linguistics: Retrospective and Perspectives. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 2006.
 • Martin Harris & Nigel Vincent, eds., The Romance Languages. Oxford: Oxford UP, 1990; revised edn. Routledge , 2003.
 • Günter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). 12 vols. Tübingen: Niemeyer, 1988-2005.
 • Petrea Lindenbauer, Michael Metzeltin, Margit Thir, Die romanischen Sprachen: Eine einführende Übersicht. Wilhelmsfeld: Egert, 1995.
 • Michael Metzeltin, Gramática explicativa de la lengua castellana: De la sintaxis a la semántica. Vienna: Praesens, 2009.
 • Michael Metzeltin, Erklärende Grammatik der romanischen Sprachen. Vienna: Praesens, 2010.
 • Michael Metzeltin, Las lenguas románicas estándar: Historia de su formación y de su uso. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 2004, 300 pp. online version
 • Rebecca Posner, The Romance Languages. Cambridge: Cambridge UP, 1996.
 • Joseph B. Solodow, Latin Alive: The Survival of Latin in English and the Romance Languages. Cambridge: Cambridge UP, 2010.
 • L. Renzi & A. Andreose, Manuale di linguistica e filologia romanza. Bologna: Il Mulino, 2006.
 • C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine. Bologna: Patron, 1979.

منابعویرایش