ملی‌گرایی افراطی

ملی‌گرایی افراطی انگلیسی: Ultranationalism یا وطن‌پرستی افراطی یک شکل افراطی از ملی‌گرایی است که در آن یک کشور هژمونی مضر، برترپنداری یا سایر اشکال کنترل را بر سایر ملت‌ها (معمولاً از طریق اجبار خشونت‌آمیز) برای منظور حفظ منافع ملی خاص خود دنبال می‌کند. نهادهای ملی‌گرایی افراطی حتی در زمان صلح با خشونت سیاسی همراه بوده‌اند.

نوعی ملی‌گرایی است که منافع کشور یا مردم خود را بالاتر از هر چیز دیگری در نظر دارد یا به سادگی ارادت شدیدی به ملت خود دارد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش