منطق محمولات (Predicate logic) یا منطق مرتبهٔ اوّل (First-order logic - FOL) زبانی‌ست فراگیر در علوم نمادی (symbolic)، که توسّط دانشمندان مختلف در علوم ریاضی، فلسفه، زبان‌شناسی، علوم رایانه، و به طور اخصّ، در هوش مصنوعی، و نمایش دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این منطق محمولات (گزاره‌نماها) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منطق سنّتیویرایش

مقالهٔ اصلی: منطق سنتی

در منطق سنّتی یا منطق ارسطویی جمله به سه بخش تقسیم می‌شود: موضوع، محمول و رابطه.

در جملهٔ «ابوعلی سینا منطق‌دان است»، «ابوعلی سینا» موضوع، «منطق‌دان» محمول، و «است» رابطه است. در این منطق «محمول» صفتی ست که بر «موضوع» (یا موصوف) عارض می‌شود. مثلاً جملهٔ «حسن و حسین برادرند» را باید به صورت «حسین برادر حسن است» یا «حسن برادر حسین است» بررسی کرد که «برادر حسین بودن» و «برادر حسن بودن» محمول است.

منطق ریاضیویرایش

مقالهٔ اصلی:منطق ریاضی

از دید منطق ریاضی رابطه می‌تواند چند موضعی باشد و محدود به توصیف یک موضعی نیست، بدین گونه که در جملهٔ قبل «برادری» رابطه‌ای دو موضعی است، حتی رابطه می‌تواند چند موضعی هم باشد. به این ترتیب به منطق سنّتی، منطق محمولات یک موضعی هم می‌گویند.

منابعویرایش

  • Ebbinghaus, H. -D. , Flum, J. , and Thomas, W. Mathematical logic, Springer-Verlag New York Inc. , 1984. ISBN 0-387-96170-4
  • محمد اردشیر (۱۳۸۳منطق ریاضی، نشر هرمس با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، شابک ۹۶۴-۳۶۳-۲۲۹-۶

جستارهای وابستهویرایش