مورفیا ملیتنه

مورفیا ملیتنه، ملکه هم‌نشین پادشاهی اورشلیم و همسر بالدوین دوم اورشلیم بود.

مورفیا ملیتنه
فهرست ملکه‌های اورشلیم
تصدی۱۱۱۸–۱۱۲۶/۱۱۲۷
تاج‌گذاری۲۵ دسامبر ۱۱۱۹
همسربالدوین دوم اورشلیم
فرزند(ها)ملیساند اورشلیم
آلیس انطاکیه
Hodierna, Countess of Tripoli
Iovetta, Abbess of Bethany
پدرGabriel, Lord of Melitene
زادروز۱ ژانویهٔ ۱۱۰۰
مرگeither 1 October 1126 or ۱ اکتبر ۱۱۲۷

منابعویرایش