موش (منطقةالبروج)

موش (子) یکی از ۱۲ حیوانی است که بنا بر تقویم چینی و تقویم مغولی هر ۱۲ سال یک بار در منطقةالبروج چینی و منطقةالبروج مغولی ظاهر می‌شود.

سال‌ها و پنج عنصر ویرایش

افرادی که در فاصلهٔ بین این تاریخ‌ها زاده شده‌اند را می‌توان زادگان سال موش نامید:

● ۱۵ بهمن ۱۳۰۲ – ۳ بهمن ۱۳۰۳: موش چوب

● ۳ بهمن ۱۳۱۴ – ۲۱ بهمن ۱۳۱۵: موش آتش

● ۲۰ بهمن ۱۳۲۶ – ۸ بهمن ۱۳۲۷: موش خاک

● ۷ بهمن ۱۳۳۸ – ۲۵ بهمن ۱۳۳۹: موش فلز

● ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ – ۱۳ بهمن ۱۳۵۱: موش آب

● ۱۳ بهمن ۱۳۶۲ – ۳۰ بهمن ۱۳۶۳: موش چوب

● ۳۰ بهمن ۱۳۷۴ – ۱۸ بهمن ۱۳۷۵: موش آتش

● ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ – ۶ بهمن ۱۳۸۷: موش خاک

● ۵ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۹: موش فلز

● ۲۲ بهمن ۱۴۱۰ – ۱۱ بهمن ۱۴۱۱: موش آب

موش منطقةالبروج چینی ویرایش

علامت سازگار با ناسازگار با
موش میمون، موش، اژدها، مار، خرگوش، ورزا، سگ، خوک و ببر خروس، اسب و گوسفند

منابع ویرایش