میدان الکترومغناطیسی

میدان الکترومغناطیسی میدانی است که توسط ذرات باردار الکتریکی که دارای شتاب هستند، ایجاد می‌شود. در واقع برهم‌کنش دو میدان مغناطیسی و الکتریکی عمود برهم یک میدان الکترومغناطیس به وجود می‌آورد. این میدان بر جرم‌های بارداری که درون آن قرار دارند اثر می‌گذارد و رفتارشان را تغییر می‌دهد. اندازه (شدت) میدان الکترومغناطیسی می‌تواند بی‌نهایت باشد و برهم‌کنش الکترومغناطیسی را توضیح می‌دهد که یکی از چهار برهم‌کنش بنیادی طبیعت است. این موضوع در معادلات ماکسول و قانون نیروی لورنتز توضیح داده شده‌است.

طرح‌وارهٔ جهت‌گیری یک‌سیم‌لولهٔ متحرک، به‌عنوان تابعی از میدان مغناطیسی زمین

این میدان، رابطهٔ نزدیکی با تابش الکترومغناطیس دارد.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش