میرزا ابابکر

میرزا ابابکر (۸۱۱-۸۰۱ ق / ۱۴۰۸-۱۳۹۸ م) فرزند میرانشاه تیموری است که پس از مرگ تیمور یکی از مدعیان جانشینی او بود.

میرزا ابابکر
امیر آذربایجان و گرجستان (هنگام تیمور)
سلطنت۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ (میلادی)
پیشینمیران‌شاه
جانشینعمر میرزا
امیر آذربایجان و گرجستان (پس از تیمور)
سلطنت۱۴۰۶ تا ۱۴۰۶ (میلادی)
پیشینعمر میرزا
جانشینقرا یوسف
درگذشته۱۴۰۸ (میلادی)
گرگان
پدرمیران‌شاه

میرزا ابابکر حدود سال ۸۰۱ ق / ۱۳۹۸ م، پس از آن که پدرش به سبب افتادن از اسب، دچار نوعی اختلال حواس شد، از سوی تیمور به جای پدر به امارت آذربایجان و گرجستان برگزیده شد. آذربایجان در آن زمان شامل استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل ایران و همچنین جمهوری آذربایجان و جمهوی ارمنستان و بخش‌هایی از ترکیه فعلی بود.[۱]

چون با مرگ تیمور، نواحی تحت نفوذ میرزا ابابکر دستخوش آشوب و اغتشاش بود، برادر میرزا ابابکر - امیر زاده محمد عمر - او را دستگیر و در سلطانیه به زندان انداخت. [۱]

شکست و مرگ میرزا ابابکر

هرچند پس از مرگ برادر در سال ۸۰۹ هجری میرزا ابابکر از زندان آزاد شد، اما به دلیل هجوم قرایوسف ترکمان و فتح تبریز به دست وی، به گرگان گریخت . عاقبت او در همان‌جا کشته شد. قتل میرزا ابابکر اوایل ۸۱۱ ق / ۱۴۰۸ رخ داد. [۱]

پانویس

منابع

  • دانشنامه رشد، نوادگان تیمور