نابرابری مثلثی

نابرابری مثلثی، در ریاضیات، قضیه‌ای است که بیان می‌دارد در هر مثلث اندازهٔ هر ضلع از مجموع اندازهٔ دو ضلع دیگر کوچکتر و از تفاضل اندازهٔ دوضلع دیگر بزرگتر است.

دو مثال از نامساوی مثلثی. مثال پایین حالت خاصی را نشان می‌دهد که مثلث تبدیل به پاره خط شده است.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Triangle inequality،" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Triangle_inequality&oldid=192267763