نابرابری، در ریاضیات، گزاره‌ای در مورد اندازه نسبی دو کمیت است. نامساوی‌ها را با نشانه‌های و نشان می‌دهند، مانند:

  • یعنی بزرگ‌تر از است
    و
  • یعنی کوچک‌تر از است.

نامساوی‌های مشهورویرایش