نرسه (فرماندار کسکر)

فرماندار کسکر

نرسه یا نرسی یکی از نجیب‌زادگان ایرانی در زمان ساسانی و فرماندار کسکر بود. او برادر ماه‌آذر گشنسپ و فرزند کسی به نام گشنسپ، و زنی اشرافی از خاندان اسپهبدان بودند که نامش دانسته نیست، اما می‌دانیم که خواهر ویستهم و وندوی بوده‌است.

نرسه
فرماندار کسکر
خاندانخاندان اسپهبد
دین و مذهبمزدیسنا
پیشهفرماندار

منابعویرایش

  • Pourshariati, Parvaneh (2008). Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London and New York: I.B. Tauris. ISBN 978-1-84511-645-3.
  • Shahbazi, A. Sh. (1986). "ARDAŠĪR III". Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 4. pp. 381–382.