نظریه توصیفات

نظریه توصیفات، مهمترین مشارکت فیلسوف برتراند راسل در فلسفه زبان است. آن نظریه را همچنین تحت عنوان نظریه توصیفات راسل (به اختصار RTD، که از عبارت انگلیسی معادل Russell's theory of descriptions می‌آید). به‌طور خلاصه، راسل استدلال کرد که در زبان انگلیسی، شکل نحوی توصیفات (عباراتی که فرم "The aardvark" و "An aardvark") گمراه کننده است، چرا که ارتباطی به معماری منطقی و/یا معنایی آن ندارد. در حالی که توصیفات ممکن است به نظر می‌رسد عبارات نسبتاً غیرقابل مناقشه ای باشند، راسل استدلال که ارائه یک تحلیل رضایت بخش از ویژگیهای زبانی و منطقی یک توصیف، اهمیتی حیاتی دربارهٔ وضوح در مناقشات مهم فلسفی، بویژه استدلالات معنایی، معرفتی و متافیزیکی برخوردار است. همچنین، گفته شده [توسط چه کسی؟] که برای نمونه، RTD تا حد زیادی نظریه حس-داده راسل را پی ریزی کرد.

از زمان توسعه ابتدایی این نظریه توسط راسل در مقاله «در باب دلالت» ۱۹۰۵ راسل، RTD عمیقاً در فلسفه زبان تأثیرگذار و مطرح بوده‌است. اگرچه، این نظریه خالی از انتقاد هم نبوده. به ویژه فیلسوفان پیتر استراسن و کیت دانلان انتقاداتی درخور توجه و شناخته شده ارائه کرده‌اند. اخیراً، RTD توسط فلاسفه متعددی مورد دفاع قرار گرفته و حتی با روشهای امیدوارکننده ای و جهت هماهنگی با دستور زبان زایشی چامسکی توسعه داده شده‌است، بویژه توسط حس به خصوص توسط استفن نیل. این گسترشها به خودی خود مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و مناقشه همچنان ادامه دارد.

منابع و مطالعه بیشترویرایش

  • Bertolet, Rod. (1999). "Theory of Descriptions", The Cambridge Dictionary of Philosophy, second edition. New York: Cambridge University Press.
  • Donnellan, Keith. (1966). "Reference and Definite Descriptions", Philosophical Review, 75, pp. 281–304.
  • Kripke, Saul. (1977). "Speaker's Reference and Semantic Reference", Midwest Studies in Philosophy, 2, pp. 255–276.
  • Ludlow, Peter. (2005). "Descriptions", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E. Zalta (ed.). Online text
  • Neale, Stephen. (1990) Descriptions Bradford, MIT Press.
  • Neale, Stephen. (2005) "A Century Later", Mind 114, pp. 809–871.
  • Ostertag, Gary (ed.). (1998) Definite Descriptions: A Reader Bradford, MIT Press. (Includes Donnellan (1966), Kripke (1977), Chapter 3 of Neale (1990), Russell (1905), Chapter 16 of Russell (1919). and Strawson (1950).)
  • Russell, Bertrand. (1905). "On Denoting", Mind 14, pp. 479–493. Online at Wikisource and Augsburg University of Applied Sciences.
  • Russell, Bertrand. (1919). Introduction to Mathematical Philosophy, London: George Allen and Unwin.
  • Strawson, P. F. (1950). "On Referring", Mind 59, pp. 320–344.

پیوند به بیرونویرایش