باز کردن منو اصلی

نظریهٔ طیفی گراف‌ها (Spectral graph theory) زمینه‌ای است در ریاضیات، که از ترکیب مسئلهٔ مقادیر خاص ماتریس‌ها با مطالعات و پژوهش‌های گراف‌ها، و به ویژه، ماتریس مجاورت آن‌ها تشکیل می‌یابد.