سیستمی که از مفاهیم انتزاعی به صورت سمبل(نماد) در آن استفاده شده باشد، سیستمی نماد گرا یا نماد گرایی(Symbolism) شناخته می‌شود. برای نمونه دانش ریاضیات خود سیستمی است سمبل گرا که در آن از اعداد، عملگرها، توابع، پیکان‌ها و .. به صورت نمادی از واقعیات بیرون سود برده شده است.