طایفه نوری، یکی از طوایف سیستان و بلوچستان است که بیشتر در مناطق سیستان سکونت دارند.در طول تاریخ طوایف زیادی از سیستان به مناطق دیگر کشور تبعید شدند یا کوچ کردند . برای مثال در استان های خراسان شمالی و گلستان نیز طوایف سیستانی تبار ساکن هستند. طایفه نوری بیشتر در مناطق سیستان ساکن هستند نام طایفه نوری احتمالاً از نام نوراباد مرکز شهرستان ممسنی(محمد حسنی) گرفته شده‌است ممسنیهادراصل سیستانی هایی هستند که در دوره اشکانی به فارس مهاجرت کرده‌اند. طایفه نوری از بازماندگان ۹ هزار نفر خانوار ممسنی در استان فارس بوده‌اند که به دلیل حمایت از شورش محمدخان ممسنی در جنگ با نادرشاه که در ممسنی فارس رخ داد، به شمال ایران تبعید شدند و از آنجا به سیستان رفتند و به سایر طوایف سیستانی ممسنی تبار پیوستند. البته به غیر از تیره نوری‌های شیب آب که خانواده ای کوچک هستند و زروانی‌های نو مسلمان شده می‌باشند؛ که فرزندان مراد نوری و سامیار نوری می‌باشند و در حال حاضر در کوچ هزاره زروانی به سر می‌برند حسن که برخی از وی به نام محمدحسن «ممسن» یاد می‌کنند، در هنگام ورود به سیستان دارای چهار پسر و سه دختر بوده و به صورت دامدار در منطقه کودهای بین دشتک وشهرک وارد شدند؛ و زمانی که زاد و ولدآنان فزونی گرفت، از آنجا به نواحی دیگر سیستان پراکنده شدند. محل پراکندگی جمعیتی، در ابتدا مناطق پشت دشت ورمال تا حدود ده سنچولی و مجاور قریه دادی ومحمدآبادشیب آب <مدآباد> بوده‌است. تبحرشان در امر کشاورزی موجب شد تا گروهی از آنان به موازات دامداری به قریه رنجمال و ابراهیم آبادسرخس < ابراهیم‌آباد> میان کنگی کوچ نمایند. بنا به گفته فرزندان مشهدی محمد در حدود سال‌های ۱۳۰۸ هجری شمسی هنگام دادن شناسنامه در زابل روستای ده علی جعفر وقتی مأمور ثبت احوال به روستا آمده بود بزرگ طایفه نوری بنام مشهدی محمد از وی استقبال و برخورد خوب می‌کند فلذا آن مأمور در شناسنامه ایشان و بستگانشان نیک رفتار را اضافه کرده و این برخورد خوب باعث تغیر در فامیلی این طایفه شده‌است که بعد از گذشت سال‌ها بعلت خشکسالیث به سمت گرگان کوچ می‌کنند و در شرق گرگان در مکانی به همراه بستگان سکنا می‌گزینند که نام آن روستا را به اسم بزرگشان که محمد بوده محمدآباد گذاشته‌اند همچنین مقبره ایشان در امامزاده روشن آباد در قطعه محمدآبادی‌ها می‌باشد.

تیره‌های طایفه نوری

ویرایش
 • تیره تاج محمد - در کرباسک زابل سکونت دارند
 • تیره نوری صادق - در منطقه کرباسک زابل سکونت دارند
 • تیره امام دادحسن - نوری‌های کرباسکزابل و شهرستان سرخس
 • تیره محمدحسن نوری راد - در کرباسک زابل. نام پسران: --غلام نوری راد. --عباس نوری راد. --حسین نوری راد.
 • نام پسران عباس نوری راد:(۱)علیرضا نوری راد (۲)محمد نوری راد(۳)حمیدرضا نوری راد(۴)احمد نوری راد(۵)فرهاد نوری راد(۶)عباسعلی نوری راد.
 • نام پسران حسین نوری راد:(۱)علیرضا نوری راد (۲)محمد نوری راد (۳) مهدی نوری راد (۴)مجتبی نوری راد.
 • تیره محمدعلی نوری راد - در الله‌آباد زابل. نام پسران:حسین نوری راد
 • تیره محمدحسین نوری راد- در مشهد
 • تیره محمد نیکرفتار نوری-در گرگان و کردکوی


 • تیره محمد(علی اکبر )نوری: در بخش میانکنگی روستای مارگان سکونت دارند و فرزندان آن بزرگوار ؛بزرگ طایفه: ۱-حاجی عیسی نوری و برادران ۲-مرحوم علی نوری و ۳- مرحوم حبش نوری. و فرزندان به ترتیب ۱-غلامنبی نوری وحمیدرضا نوری و علیرضا نوری ۲-محمودرضا نوری و رضا نوری و ۳-غلامعلی نوری و محسن نوری*ابراهیم نوری پسران:علی نوری و غلامرضا نوری

منابع

ویرایش
 • کتاب زادسروان سیستان- رئیس الذاکرین-چ۱۳۷۰ –مشهد
 • ایلات کوهگیلویه، محمود باور ۱۳۲۴ شمسی. در مورد تبعید ممسنی‌ها به شمال ایران