نوپرندگان
Aegolius-funereus-001.jpg
نوپرندگان، Neoaves
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
زیررده: نوآروارگان

نوپرندگان (نام علمی: Neoaves) نام یک فراراسته از زیررده نوآروارگان است.


منابع