ایزوتوپ‌های نپتونیوم

(تغییرمسیر از نپتونیم-۲۳۶)

عنصر نپتونیم عنصری مصنوعی است که فاقد ایزوتوپ پایدار است و به طور مصنوعی در راکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه نمی‌توان جرم اتمی استاندارد برای آن تعریف کرد. تاکنون بیست ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است که پایدارترین آن ۲۳۷Np با نیمه عمر ۲٫۱۴ میلیون سال است. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۳۹Np بوده که در سال ۱۹۴۰ تولید شد. این ایزوتوپ به وسیله بمباران نوترونی ۲۳۸U به ۲۳۹U و سپس واپاشی بتای این ایزوتوپ به ۲۳۹Np تبدیل می‌شود.

طرحواره‌ای از فرایند واپاشی نپتونیم-۲۳۷

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین هسته‌ای
excitation energy
225
Np
93 132 ۲۲۵٫۰۳۳۹1(8) 3# ms [>۲ µs] α 221Pa ۹/۲-#
226
Np
93 133 ۲۲۶٫۰۳۵۱5(10)# 35(10) ms α 222Pa
227
Np
93 134 ۲۲۷٫۰۳۴۹6(8) 510(60) ms α (۹۹٫۹۵٪) 223Pa ۵/۲-#
β+ (.05%) 227U
228
Np
93 135 ۲۲۸٫۰۳۶۱8(21)# 61.4(14) s β+ (59%) 228U
α (۴۱٪) 224Pa
β+, SF (.012%) (various)
229
Np
93 136 ۲۲۹٫۰۳۶۲6(9) 4.0(2) min α (۵۱٪) 225Pa ۵/۲+#
β+ (49%) 229U
230
Np
93 137 ۲۳۰٫۰۳۷۸3(6) 4.6(3) min β+ (97%) 230U
α (۳٪) 226Pa
231
Np
93 138 ۲۳۱٫۰۳۸۲5(5) 48.8(2) min β+ (98%) 231U (۵/۲)(+#)
α (۲٪) 227Pa
232
Np
93 139 ۲۳۲٫۰۴۰۱1(11)# 14.7(3) min β+ (99.99%) 232U (۴+)
α (.۰۰۳٪) 228Pa
233
Np
93 140 ۲۳۳٫۰۴۰۷4(5) 36.2(1) min β+ (99.99%) 233U (۵/۲+)
α (.۰۰۱٪) 229Pa
234
Np
93 141 ۲۳۴٫۰۴۲۸۹5(9) 4.4(1) d β+ 234U (۰+)
235
Np
93 142 ۲۳۵٫۰۴۴۰۶۳3(21) 396.1(12) d EC 235U ۵/۲+
α (.۰۰۲۶٪) 231Pa
236
Np
93 143 ۲۳۶٫۰۴۶۵7(5) ۱٫۵4(6)×105 a EC (87.3%) 236U (۶-)
β- (12.5%) 236Pu
α (.۱۶٪) 232Pa
236m
Np
60(50) keV 22.5(4) h EC (52%) 236U ۱
β- (48%) 236Pu
237
Np
[n ۲][n ۳]
93 144 ۲۳۷٫۰۴۸۱۷۳4(20) ۲٫۱۴4(7)×106 a α 233Pa ۵/۲+
SF (2×10−10%) (various)
CD (4×10−12%) 207Tl
30Mg
238
Np
93 145 ۲۳۸٫۰۵۰۹۴۶4(20) 2.117(2) d β- 238Pu ۲+
238m
Np
2300(200)# keV 112(39) ns
239
Np
93 146 ۲۳۹٫۰۵۲۹۳۹0(22) 2.356(3) d β- 239Pu ۵/۲+
240
Np
93 147 ۲۴۰٫۰۵۶۱۶2(16) 61.9(2) min β- 240Pu (۵+)
240m
Np
20(15) keV 7.22(2) min β- (99.89%) 240Pu ۱(+)
IT (.11%) 240Np
241
Np
93 148 ۲۴۱٫۰۵۸۲5(8) 13.9(2) min β- 241Pu (۵/۲+)
242
Np
93 149 ۲۴۲٫۰۶۱۶4(21) 2.2(2) min β- 242Pu (۱+)
242m
Np
0(50)# keV 5.5(1) min ۶+#
243
Np
93 150 ۲۴۳٫۰۶۴۲8(3)# 1.85(15) min β- 243Pu (۵/۲-)
244
Np
93 151 ۲۴۴٫۰۶۷۸5(32)# 2.29(16) min β- 244Pu (۷-)
 1. Abbreviations:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
  SF: شکافت خود به خود
 2. شکافا nuclide
 3. Most common nuclide

منابعویرایش