باز کردن منو اصلی

هسته بخش اصلی یک گروه است. وجود هسته برای یک گروه الزامی‌ست. هسته می‌تواند یک یا چند وابسته داشته باشد. برای مثال، در گروه اسمی «کتاب خوب»، «کتاب» هسته و «خوب» یک وابسته (از نوع «پسین») برای «کتاب» است.

جستارهای وابستهویرایش