همه‌دگردیسی (به انگلیسی: Holometabolism)، که به آن دگردیسی کامل نیز می‌گویند، شکلی از رشد حشره است که شامل چهار مرحله زندگی است: تخم، لارو، شفیره، و ایماگو (یا بالغ). همه‌دگردیسی یک ویژگی جداریختی همه حشرات در بالاراسته درون‌بال‌داران است. مراحل نابالغ حشرات همه‌دگردیسی با مرحله بلوغ بسیار متفاوت است. در برخی از گونه‌ها، چرخه زندگی همه‌دگردیسی از رقابت لاروها با بالغان جلوگیری می‌کند، زیرا آنها در کنام‌های بوم‌شناختی متفاوتی زندگی می‌کنند. ریخت‌شناسی و رفتار هر مرحله برای فعالیت‌های مختلف سازگاری داده شده‌است. به عنوان مثال، صفات لارو تغذیه، رشد و نمو را به حداکثر می‌رساند، در حالی که صفات بالغ امکان پراکندگی، جفت‌گیری و تخم‌گذاری را فراهم می‌کند. برخی از گونه‌های حشرات همه‌دگردیسی از فرزندان خود محافظت و آنها را تغذیه می‌کنند. دیگر راهبردهای رشد حشرات شامل بی‌دگردیسی و دگردیسی ناقص است.

زندگی یک حشره همه‌دگردیس (زنبور). تخم نشان داده نمی‌شود. تصویرهای سوم، چهارم و پنجم سنین مختلف شفیره‌ها را به تصویر می‌کشند.

مراحل رشد ویرایش

چهار مرحله رشد کلی وجود دارد که هر کدام ریخت‌شناسی و کارکرد ویژه خود را دارند.

 
تخم حشرات مختلف

تخم ویرایش

 
لارو اسکرابیده شکل و شفیره خارج‌شده از سوسک کرگدنی

لارو ویرایش

 
Rhopalomyia solidaginis، شفیره و بالغ در حال ظهور

شفیره ویرایش

ایماگو ویرایش

راسته‌ها ویرایش

راسته‌هایی که دارای حشرات همه‌دگردیسی هستند عبارتند از:

منابع ویرایش