هموسیانین همانند هموگلوبین پروتئینی محتوی یک فلز است و اکسیژن را منتقل می کند .هموسیانین پروتئین فلزی است که محتوی اتم مس است . هموسیانین در حالت اکسیژن دار به رنگ آبی و در شکل بدون اکسیژن بی رنگ است . هر مولکول هموسیانین محتوی دو اتم مس است . که با هم به یک مولکول اکسیژن متصل می شوند . اتصال اکسیژن به هموسیانین برگشت پذیر است .

اکسیژن دار شدن هموسیانین باعث تغییر رنگ بین شکل بدو ن اکسیژن مس (ا)بی رنگ و شکل اکسیژن دار مس (اا) آبی رنگ می‌شود .

هموسیانین در انواع نرم تنان مانند حلزون ،صدف خوراکی ،اُختاپوس و بند پایان مانند خرچنگ ها و عنکبوت ها و خرچنگ های دریایی وجود دارد .

منابعویرایش