به جاذبه بین ملکول های یک ماده هم چسبی ملکولی می کویند.

منابعویرایش